KEMPEN "DIGITAL DAY" 

 

TEMPOH PROMOSI

 

“Kempen Hari Digital” (“Kempen”)  Hong Leong Bank Berhad (97141-X) (“HLB”) dan/atau Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) terbuka kepada Hong Leong Connect, cawangan-cawangan HLB dan HLISB, Jualan Langsung dan Telepemasaran (“Saluran Sertaan”). Kempen ini merangkumi promosi dengan pindahan bertelegraf (TT), pindahan baki (BT), pelan bayaran fleksi (FPP),  deposit tetap/deposit tetap-i (“FD/-i") akaun semasa/akaun semasa-i atau akaun simpanan/akaun simpanan-i (“CASA/-i”), kad kredit, bancassurance, produk pelaburan, pembiayaan margin syer, pembiayaan auto/-i (“Pembiayaan Auto/-i), pinjaman peribadi/pembiayaan peribadi-i (“Pinjaman Peribadi/Pembiayaan Peribadi-i") dan/atau promosi pinjaman hartanah HLB atau pembiayaan hartanah-i HLISB (“Pembiayaan Hartanah/-i). Kempen ini akan bermula pada 7 Julai 2018 pada 00:00:00 jam (12.00 pg) dan berakhir pada 13 Julai 2018 pada 23.59.59 (11:59 mlm) termasuk kedua-dua tarikh (“Tempoh Kempen”) melainkan diberitahu sebaliknya.

 

HLB dan HLISB secara kolektif dikenali sebagai “Bank”.

 

TERMA & SYARAT

 

Terma dan syarat Promosi adalah seperti berikut:-

TAWARAN DALAM TALIAN (A)

 

PROMOSI DEPOSIT TETAP DALAM TALIAN 3 BULAN / DEPOSIT TETAP-i DALAM TALIAN 3 BULAN (“PROMOSI A1”)

 

1.      “Promosi Deposit Tetap Dalam Talian 3 bulan / Deposit Tetap-i Dalam Talian 3 bulan” (“Promosi A1”) bermula semasa Tempoh Kempen atau apabila mencapai saiz dana masing-masing (“Had Saiz Dana”) seperti tertera dalam jadual yang terlampir di bawah ini, mengikut mana yang dahulu, melainkan diberitahu sebaliknya.

Tempoh Promosi

Tempoh dan Kadar eFD/-i Promosi

Had Saiz Dana

7 Julai 2018

3 bulan @ 4.37%setahun

RM200 Juta

8 Julai 2018 – 13 Julai 2018

3 bulan @ 4.17%setahun

RM500 Juta

KELAYAKAN

 

2.      Promotion A1 terbuka kepada individu yang merupakan pemegang akaun utama Akaun Semasa atau Simpanan HLB/ Akaun Semasa atau Simpanan-i HLISB (“CASA/-i”) yang telah mendaftar diri untuk Perbankan Internet Hong Leong Connect sebelum atau semasa Tempoh Kempen (“Pelanggan FD/-i Dalam Talian”). Bagi mengelakkan keraguan, pemegang CASA/-i bersama TIDAK layak membuka atau mengendalikan Akaun Deposit Tetap / Deposit Tetap-i Dalam Talian (“eFD /-i”) dan TIDAK layak menyertai Promotion A1 ini.

 

3.      Pemilikan tunggal, perkongsian, badan profesional, kelab, pertubuhan, persatuan, sekolah, perbadanan, organisasi tidak berasakan keuntungan dan entiti perniagaan yang lain TIDAK layak membuka atau mengendalikan eFD/-i dan TIDAK layak menyertai Promosi A1 ini. Bagi mengelakkan keraguan, pemegang CASA/-i bersama TIDAK layak membuka atau mengendalikan eFD/-i dan oleh itu TIDAK layak menyertai Promosi A1 ini.

 

4.      Pelanggan FD/-I Dalam Talian yang telah melakukan atau disyaki melakukan apa-apa penipuan atau kesalahan berkaitan dengan mana-mana kemudahan yang diberi oleh Bank atau telah diisytiharkan muflis atau bakal dikenakan prosiding kemuflisan pada bila-bila masa sebelum atau semasa Tempoh Kempen TIDAK layak menyertai atau akan serta-merta terlucut kelayakan daripada menyertao Promosi A1 ini.

 

5.      Pelanggan FD/-i Dalam Talian yang telah melakukan, atau dikenalpasti oleh Bank berpotensi melakukan apa-apa kesalahan yang ditetapkan di dalam Terma & Syarat ini akan serta-merta terlucut kelayakan daripada menyertai Promosi A1 ini.

 

MEKANIK PROMOSI A1

 

6.      Bagi tujuan Promosi A1 ini, semua peletakan deposit mestilah daripada bank lain (kecuali HLB / HLISB) melalui Bursa Pemprosesan Kewangan (“FPX”). FPX adalah suatu kaedah pembayaran selamat dan dalam talian yang mempermudah pindahan dana antara bank. FPX tidak dimiliki oleh HLB / HLISB. FPX dimudahcarakan oleh Perbadanan Penjelasan Elektronik Malaysia (“MyClear”), sebuah subsidiary milik penuh Bank Negara Malaysia. Butiran lanjut boleh disemak dit http://www.myclear.org.my/personal-fpx.html.

 

7.      Pelanggan FD /-i Dalam Talian yang membuat peletakan deposit melalui Perbankan Internet Hong Leong Connect antara Amaun Peletakan eFD / eFD-i Minimum sehingga Amaun Peletakan eFD / eFD-i Maksimum (“Amaun eFD / eFD-i”) seperti ditetapkan ke dalam eFD / eFD-i baharu atau sedia ada masing-masing bagi Tempoh berkenaan yang ditetapkan di bawah ini semasa Tempoh Promosi adalah berhak menikmati Kadar eFD / eFD-i Promosi sepadan (“Pelanggan FD/-i Layak Dalam Talian Layak”) berikut: 

 

Tempoh Promosi

Tempoh eFD/-i

Kadar eFD/-i Promosi

Kadar eFD/-i Efektif

Amaun Peletakan eFD/-i Minimum

Amaun Peletakan eFD/-i Maksimum

7 Julai 2018

3 Bulan

4.37%p.a.

4.37%p.a.

RM10,000

RM2,000,000

8 Julai 2018 – 13 Julai 2018

4.17%p.a.

4.17%p.a.

8.      Amaun deposit maksimum bagi setiap transaksi melalui pindahan FPX ialah Ringgit Malaysia Tiga Puluh Ribu (RM30,000) atau tertakluk kepada amaun maksimum / had pindahan yang ditetapkan dalam perbankan internet individu Pelanggan eFD/-i yang diselenggarakan dengan bank berkenaan, mengikut mana yang lebih rendah.

 

9.      Peletakan eFD/-i mungkin mengambil masa sehingga dua (2) Hari Perniagaan untuk diproses. Tarikh efektif peletakan eFD/-i akan bermula sebaik peletakan berjaya dilakukan bila mana Resit Transaksi Hong Leong Connect, yang akan mengandungi butiran transaksi peletakan eFD/-i, akan dikeluarkan dan dihantar melalui e-mel kepada Pelanggan. Resit Transaksi Hong Leong Connect adalah bukti keterangan yang mengikat dan muktamad tentang transaksi peletakan eFD/-i yang berjaya. Resit deposit tetap fizikal tidak akan dikeluarkan kepada Pelanggan. Pihak Bank tidak akan dipertanggungjawabkan atau bertanggungjawab atas sebarang kelewatan, pembatalan, kerugian kewangan dan kerugian lain disebabkan kelewatan dalam pemprosesan.

 

10.      Kadar eFD/-i Promosi boleh dinikmati Pelanggan FD/-i Dalam Talian Layak bagi peletakan yang dibuat menerusi Hong Leong Connect semasa Tempoh Promosi antara 6.00 pagi dan 11.59 malam, tujuh (7) hari seminggu, atau semasa waktu-waktu tersebut seperti ditetapkan oleh Bank di Hong Leong Connect atas dasar siapa cepat dia dapat.

 

11.      Pelanggan FD/-i Dalam Talian Layak dikehendaki menamakan CASA/-i yang dikekalkan dengan Bank di bawah nama individu Pelanggan FD/-i Dalam Talian Layak (“CASA/-i Namaan”) bagi tujuan mengkreditkan faedah / keuntungan yang diperolehi di bawah Promosi FD/-i Dalam Talian ini. Faedah / keuntungan yang diperolehi akan dikreditkan ke dalam CASA/-i Namaan Pelanggan Dalam Talian Layak pada tarikh matang.

 

12.      Apabila matang, Amaun eFD/-i pokok akan diperbaharui secara aurtomatik pada kadar faedah semasa eFD/-i 3 bulan dan faedah / keuntungan yang diperolehi akan dikreditkan ke dalam CASA/-i Namaan Pelanggan FD/-i Dalam Talian Layak pada tarikh matang.

 

13.     Sekiranya Amaun eFD/-i dikeluarkan sebelum tarikh matang, tiada faedah / keuntungan akan dibayar kepada Pelanggan FD/-i Dalam Talian Layak.

Bank berhak menolak balik dan memotong amaun yang setara dengan kadar faedah / keuntungan yang dibayar bagi eFD/-i yang dikeluarkan sebelum tarikh matang, daripada Amaun Pokok eFD/-i semasa pengeluaran.

 

14.      Pengeluaran sebahagian Amaun eFD/-i tidak dibenarkan.

 

15.      Amaun eFD/-i TIDAK boleh digunakan sebagai sandaran bagi tujuan mencagarkan mana-mana kemudahan kredit yang diperolehi atau akan diperolehi oleh Pelanggan FD/-i Dalam Talian Layak.

 

PROMOSI PEROLEHAN KAD KREDIT NTC PULANGAN TUNAI HINGGA RM477 (“PROMOSI A2”)

KELAYAKAN 

16.     Promosi Perolehan Kad Kredit NTC Pulangan Tunai Hingga RM477 ini (“Promosi A2”) terbuka untuk penyertaan Pemegang Kad Utama Baharu-kepada-Kad (“NTC”) warga Malaysia, kecuali pekerja-pekerja HLB dan HLISB,  dan bukan warga Malaysia yang semasa Tempoh Promosi NTC memohon salah satu kad kredit HLB (“Kad Layak”) sertaan berikut dan Kad-kad Layak berjaya dikeluarkan selewat-lewatnya 31 Julai 2018 (“Pemegang Kad NTC”). 

  • Visa Infinite
  • Sutera Platinum (Visa/Mastercard)
  • GSC Platinum/Gold
  • Essential Gold
  • Fortune Gold

 

Perhatian: Pemegang Kad NTC menandakan pemegang kad baharu yang bukan pemegang utama mana-mana Kad    Kredit HLB (termasuk Mach dan bekas EON Bank Berhad) sebelum Tempoh Kempen dan tertakluk kepada terma dan syarat seperti tersebut dalam Fasal 17 di bawah.

 

17.     Yang berikut ini tidak boleh dianggap sebagai Pemegang Kad NTC dan TIDAK layak menyertai Promosi A2 ini:

a.      Pemegang kad utama sedia ada bagi sebarang kad kredit HLB (termasuk Mach dan bekas EON Bank);

b.      Pemegang Kad yang tidak lagi memegang sebarang kad kredit HLB yang sah dan/atau pemegang kad yang akaun Kad Kredit HLB mereka tertunggak;

c.      Pemegang Kad yang telah membatalkan Kad Kredit HLB mereka dan telah memohon semula Kad Kredit HLB baharu (termasuk mana-mana Kad Layak) sebagai pemegang kad utama dalam masa dua belas (12) bulan dari tarikh pembatalan tersebut;

d.      Pemegang Kad yang telah melakukan atau disyaki melakukan penipuan atau kesalahan undang-undang berkaitan dengan mana-mana kemudahan yang diberi oleh Bank atau telah diisytiharkan muflis (menurut petisyen oleh sama ada bank atau mana-mana pihak ketiga) atau bakal dikenakan prosiding kemuflisan pada bila-bila masa sebelum atau semasa atau selepas tarikh Tempoh Kempen;

 

Bagi mengelakkan keraguan, Pemegang Kad NTC hendaklah memberi maklumat terbaharu dan tepat  (termasuk tetapi tidak terhad kepada alamat surat-menyurat dan maklumat hubungan) kepada HLB apabila memohon Kad Layak dan pada dasarnya Pemegang Kad NTC wajib menghubungi HLB jika tidak menerima Kad Layak yang diluluskan dalam masa enam puluh (60) hari dari tarikh permohonan, jika gagal berbuat demikian, maka Pemegang Kad NTC dianggap telah menerima Kad Layak dan HLB tidaklah bertanggungjawab jika sekiranya Pemegang Kad NTC tidak dapat menyertai Promosi A2 ini atas apa jua sebab sekalipun.

 

MEKANIK PROMOSI A2

 

18.     Pemegang Kad NTC adalah layak menikmati tawaran-tawaran berikut dengan syarat kriteria yang ditetapkan di dalam ini (“Pemegang Kad Kredit”) dipenuhi oleh Pemegang Kad NTC (“Pemegang Kad Layak”):

a.      Pengecualian Fi Tahunan

i)       Pemegang Kad NTC yang dalam masa empat puluh lima (45) hari dari tarikh kelulusan Kad Layak melakukan minimum satu (1) Pembelian Runcit (“seperti ditakrif dalam Fasal 23 di bawah”) menggunakan setiap Kad Layak (termasuk kad tambahan) yang diluluskan dan dikeluarkan oleh HLB di bawah Promosi A2 ini akan layak mendapat pengecualian fi tahunan bagi  tahun pertama bagi setiap Kad Layak

 

Penyedia perkhidmatan SMS bagi Promosi A2 ini ialah M3 Technologies (Asia) Berhad (“M3 Tech”) dan M3 Tech akan memberitahu Pemegang Kad NTC melalui SMS setelah Ksd Layak mereka diluluskan.

      

ii)      Fi tahunan bagi tahun-tahun seterusnya adalah tertakluk kepada terma dan syarat pengecualian fi tahunan sedia ada. Untuk butiran lanjut, sila semak halaman produk berkenaan di www.hlb.com.my (“Laman Web HLB”).

b.    Pulangan Tunai

                 i.             Pemegang Kad NTC akan menerima  Pulangan Tunai NTC (“Pulangan Tunai NTC”) berdasarkan saluran permohonan dan tarikh permohonan sepertgi disyaratkan dalam jadual di bawah tertakluk kepada Fasal 18b(ii) dan 18b(iii) (“Pemegang Kad Layak”):-

Kategori

Pulangan Tunai NTC

Saluran Permohonan

Tarikh Permohonan

A

RM477

Laman web HLB di www.hlb.com.my; ATAU

am:pm Convenient Banking

Hanya pada 7 Julai 2018

B

RM77

Laman web HLB di www.hlb.com.my; ATAU

am:pm Convenient Banking

7 – 13 Julai 2018

                      i.        Semua Pemegang Kad NTC mestilah mendaftar sebagai pengguna Hong Leong Connect sebelum melakukan Perbelanjaan Runcit Layak yang pertama.

                     ii.        Kad Layak mestilah mempunyai minimum satu (1) Perbelanjaan Runcit Layak selewat-lewatnya pada 31 Ogos 2018.

 

19.       Setiap PEmegang Kad Layak berhak menerima satu (1) kali Pulangan Tunai NTC sahaja bagi setiap Kategori, sama ada A atau B o, seperti dijadualkan di atas sepanjang Promosi NTC Promotion.  Jumlah perumpukan NTC maksimum dijadkan pada  RM23,850 bagi 50 orang Pemegang Kad Layak bagi Kategori A dan RM3,850 bagi 50 orang Pemegang Kad Layak bagi Kategory B atas dasar siapa cepat dia dapat.

 

20.       Sekiranya Pemegang Kad Layak telah memenuhi segala terma dan syarat yang dinyatakan dalam Fasal 19, Pulangan Tunai NTC akan dikreditkan ke dalam akaun Pemegang Kad Layak dalam masa tujuh (7) hari perniagaan dari Perbelanjaan Runcit Layak yang pertama. Pemegang Kad Layak akan diberitahu oleh HLB melalui penyiaran senarai Pemegang Kad Layak dalam Laman Web HLB dari 1 Ogos 2018 ke atas (“Tarikh Pemberitahuan”). 

 

21.       Sekiranya Pulangan Tunai NTC tidak diterima, Pemegang Kad Layak hendaklah memberitahu HLB dalam masa tiga puluh (30) hari dari Tarikh Pemberitahuan, jika gagal berbuat demikian, Pemegang Kad Layak dianggap telah menerima Bonus dan/atau Pulangan Tunai NTC dan sebarang rayuan bagi pembayaran ganti Bonus dan/atau Pulangan Tunai NTC tidak akan dilayani.

 

22.       HLB tidak berkewajipan memberitahu Pemegang Kad Layak sekiranya Pulangan Tunai NTC telah mencapai perumpukan Pulangan Tunai NTC maksimum semasa Tempoh Promosi NTC.

 

23.       Perbelanjaan Runcit Layak didasarkan pada kriteria berikut: 

a.      Hendaklah termasuk transaksi runcit, insurans, bayaran bil, fi keahlian dan transaksi dalam talian, arahan tetap, Pelan Bayaran Lanjutan (EPP) diurus niaga di dalam dan di luar negara.                                                                                        

b.      Hendaklah tidak termasuk pendahuluan tunai, Pindahan Baki (BT), Call-for-Cash (CFC), Call-for-Cash Plus (CFC+), Pelan Bayaran Fleksi (FPP), pindahan dana, fi dan caj yang dikenakan oleh HLB.

c.      Perbelanjaan Runcit Layak Terkumpul oleh Pemegang Kad Tambahan di bawah akaun Kad Kredit Pemegang Kad Layak yang sama akan dimasukkan dalam pengiraan Perbelanjaan Runcit Layak terkumpul Pemegang Kad Layak.

d.      Hendaklah dicatatkan dan tidak dipertikaikan dan/atau diterbalikkan oleh syarikat peniaga

 

24.    Promosi A2 ini tidak terpakai bersama-sama dengan mana-mana promosi Bank yang sedang berjalan melainkan dinyatakan sebaliknya.  

“PULANGAN TUNAI TANPA HAD 7% KAD KREDIT & DEBIT/-i HONG LEONG” (“Kad Hong Leong”) (“PROMOSI A3”)      

KELAYAKAN

 

25.       Promosi A3 terbuka kepada seluruh Pemegang Kad Kredit Utama dan Pemegang Kad Debit Utama Bank individu yang baharu dan sedia ada termasuk semua Kad Kredit/Debit Hong Leong Mach sedia ada yang dikeluarkan oleh HLB dan HLISB yang telah melanggan ke Hong Leong Connect dan melakukan transaksi runcit dalam talian semasa Tempoh Kempen, secara kolektif disebut di dalam ini sebagai “Pemegang Kad Layak”.

 

26.    Pemegang Kad Layak tidak termasuk dalam golongan berikut:

a.         Pemegang Kad yang memiliki Kad Hong Leong yang TIDAK dikeluarkan di  Malaysia;

b.         Pemegang Kad yang akaun Kad Hong Leong mereka TIDAK berkedudukan baik, tidak aktif, dipautkan kepada Akaun Semasa atau Akaun Simpanan (“CASA”) yang telah ditutup atau tidak aktif atau yang melanggar mana-mana terma dan syarat Bank yang mengawal akaun Kad Kredit dan/atau Kad Debit/-i  dan/atau CASA/-i pada bila-bila masa dalam Tempoh Kempen;

c.         Pemegang Kad yang akaun Kad Hong Leong mereka dipercayai telah dikendalikan secara tipu, menyalahi undang-undang dan/atau Kad Hong Leong mereka tidak sah atau dibatalkan menurut takrif Bank pada bila-bila masa dalam Tempoh Kempen sehingga akhir pemenuhan; dan/atau

d.         Pemegang Kad yang telah melakukan atau disyaki melakukan apa-apa penipuan atau kesalahan undang-undang berkaitan dengan mana-mana kemudahan yang diberi oleh Bank atau telah diisytiharkan muflis atau bakal dikenakan prosiding kemuflisan pada bila-bila masa sebelum, semasa atau selepas Tempoh Promosi.

 

MEKANIK PROMOSI A3

 

27.    Pemegang Kad Layak yang melakukan sebarang transaksi runcit dalam talian (seperti ditakrif dalam Fasal 28 di bawah) tanpa perbelanjaan minimum diperlukan menggunakan mana-mana Kad Hong Leong semasa Tempoh Kempen (“Kriteria Kempen Pulangan Tunai”) adalah layak menerima pulangan tunai 7% (“Pulangan Tunai”) bagi setiap Kad Hong Leong atas dasar siapa cepat dia dapat. Bagi mengelakkan keraguan, setiap Kad Hong Leong adalah berhak menerima pulangan tunai dengan masing-masing memenuhi Kriteria Kempen Pulangan Tunai. Setiap transaksi runcit dalam talian yang dilakukan oleh kedua-dua Pemegang Kad Kredit Utama dan Tambahan akan diambil kira bersama dalam pengiraan Pulangan Tunai kepada Pemegang Kad Kredit Utama.

 

28.    Transaksi runcit dalam talian bermaksud pembelian runcit dalam talian/internet yang dilakukan dalam Ringgit Malaysia (RM) dan mata wang asing yang lain. Transaksi runcit yang dibuat dalam mata wang selain RM akan ditukar kepada dan dikira dalam RM berdasarkan kadar penukaran yang ditentukan oleh Bank pada masa transaksi, tidak termasuk transaksi yang berikut:

a.      Insurans & utiliti; dan/atau

b.      Pengebilan Auto

 

29.    Bank akan menjejaki kelayakan Pulangan Tunai Pemegang Kad Layak secara automatik pada akhir Tempoh Kempen berdasarkan pemenuhan Kriteria Kempen Pulangan Tunai dan hanya Transaksi Runcit Dalam Talian yang berjaya sahaja yang direkodkan dan dicatatkan dalam sistem Bank akn dianggap layak menerima Pulangan Tunai (“Pemenang Pulangan Tunai”). Pendaftaran penyertaan tidak diperlukan.

 

30.    Bank tidak akan dipertanggungjawabkan dan bertanggungjawab terhadap sebarang kegagalan atau kelewatan penghantaran dan/atau pemaparan dalam sistem Bank yang mungkin menyebabkan Pemegang Kad Layak tertinggal daripada menerima atau berhak meneriman Pulangan Tunai atas apa jua sebab sekalipun.

 

31.    Jumlah pembayaran Pulangan Tunai ialah Ringgit Malaysia Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu (RM750,000) sepanjang Tempoh Kempen. Daripada angka ini, kumpulan wang Pulangan Tunai ialah Ringgit Malaysia Empat Ratus Ribu (RM400,000), Ringgit Malaysia Tiga Ratus Ribu (RM300,000) dan Ringgit Malaysia Lima Puluh Ribu (RM50,000) masing-masing bagi Kad Kredit Hong Leong, Kad Debit Hong Leong dan Kad Debit Hong Leong Islamic.

 

32.    Kad Hong Leong Pemegang Kad Layak mestilah kekal sah dan aktif pada masa pengekstrakan data bagi tujuan mengkreditkan Pulangan Tunai, jika tidak, Pemegang Kad Layak akan terlucut kelayakan daripada menerima Pulangan Tunai dan Pulangan Tunai itu akan dilupuskan.

 

33.    Pulangan Tunai akan dikreditkan ke dalam Akaun Kad Kredit Pemenang Pulangan Tunai atau Akaun Belian Runcit Kad Debit/-i dalam masa lapan (8) minggu setelah berakhir Tempoh Kempen. Apa pun, Bank tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kelewatan mengkreditkan Pulangan Tunai.

 

34.    Pengumuman Pemenang Pulangan Tunai akan dibuat dalam Laman Web Bank di www.hlb.com.my (“Laman Web HLB”) dan www.hlisb.com.my (“Laman Web HLISB”) dan/atau Khidmat Pesanan Ringkas (“SMS”) dalam masa lapan (8) minggu selepas Tempoh Kempen.

 

35.    Pemegang Kad Layak yang tidak menerima Pemberitahuan daripada Bank selewat-lewatnya minggu ke-8 selepas berakhirnya Tempoh Kempen dianggap TIDAK berhak menerima Pulangan Tunai.

 

36.    Pemenang Pulangan Tunai adalah bertanggungjawab memberitahu Bank melalui surat jika tidak menerima Pulangan Tunai tidak lewat daripada satu (1) bulan dari tarikh penerimaan pemberitahuan yang dinyatakan dalam Fasal 36 di dalam ini, jika gagal berbuat demikian, mereka akan dianggap telah menerima Pulangan Tunai daripada Bank. Bank tidak akan melayani sebarang tuntutan tidak terima Pulangan Tunai oleh Pemenang Pulangan Tunai selepas luputnya rangka masa satu (1) bulan seperti yang tersebut awal tadi.

 

37.    Perkhidmatan SMS dan Mel Terus Elektronik (“EDM”) bagi Kempen ini disediakan dan disokong oleh M3 Technologies (Asia) Berhad (482772-D) (“M3Tech”) dan DCatalyst Sendirian Berhad (819292-U) (“DCatalyst”) masing-masingnya; vendor SMS dan EDM yang dilantik secara rasmi oleh Bank.

PROMOSI PEMINDAHAN BAKI 0% BAGI TEMPOH 12 BULAN (“PROMOSI A4”)

 

KELAYAKAN

 

38.    Promosi Pemindahan Baki 0% bagi Tempoh 12 Bulan (“Promosi A4”) terbuka kepada seluruh Pemegang Kad Utama Kad Kredit Hong Leong yang baharu dan sedia ada dan akaun kad kredit mereka berkedudukan baik atau tidak tertunggak (“Pemegang Kad Layak”), dan yang telah mendaftar untuk Hong Leong Connect.

 

39.    Pemegang Kad Layak yang berikut TIDAK layak menyertai Kempen ini:

a.      Pemegang Kad Layak yang telah melakukan atau disyaki melakukan apa-apa penipuan atau kesalahan undang-undang berkaitan dengan mana-mana kemudahan yang diberi oleh Bank atau telah diisytiharkan muflis (menurut petisyen oleh sama ada bank atau mana-mana pihak ketiga) atau bakal dikenakan prosiding kemuflisan pada bila-bila masa sebelum, semasa atau selepas Tempoh Kempen; atau

Pemegang Kad Layak yang telah melakukan, atau ditentukan oleh Bank berpotensi melakukan apa-apa kesalahan seperti dinyatakan di dalam ini. 

 

MEKANIK PROMOSI A4

 

40.    Pemegang Kad Layak boleh memohon melalui Perbankan Internet Hong Leong Connect atau Connect App untuk memindahkan baki belum jelas kad kredit yang dipegang dengan tidak lebih daripada tiga (3) institusi kewangan dan / atau syarikat kad kredit (“Akaun Kad Lain”) yang lain kepada akaun Pindahan Baki diluluskan dengan HLB (“Akaun BT”).

 

41.    Amaun minimum ialah RM1,000.00 dan amaun maksimum ialah RM49,900.00 bagi setiap permohonan Pindahan Baki (“BT”).

 

42.    Bank akan memberitahu Pemegang Kad Layak melalui emel dan Khidmat Pesanan Ringkas (“SMS”) sama ada permohonan BT beliau telah diluluskan dan amaun BT yang diluluskan (“Amaun BT Diluluskan”). Apabila sahaja Amaun BT Diluluskan telah ditentukan, jumlah amaun bersamaan dalam had kad kredit Pemegang Kad Layak akan ditandakan bagi tujuan ini dan baki had kredit tersedia akan dikurangkan selaras denganya, Bank tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang transaksi yang ditolak oleh syarikat peniaga akibat ketiadaan had kredit berikutan ianya ditandakan untuk tujuan ini.

 

43.    Apabila Amaun BT dilususkan  telah dipindahkan ke Akaun BT Pemegang Kad Layak, kadar faedah 0% setahun akan dikenakan ke atas baki Amaun BT Diluluskan selama dua belas (12) bulan, tertakluk kepada tarikh kitara penyata (“Tempoh Pelan BT”) dan apabila luput Tempoh Pelan BT, maka faedah pada kadar semasa 18% setahun akan dikira secara harian dan dikenakan ke atas apa-apa baki dalam Akaun BT sehinggalah pembayaran penuh di jelaskan. 

 

44.    Pemegang Kad Layak diwajibkan membuat pembayaran minimum yang perlu dijelaskan untuk Akaun BT atau RM50.00, mengikut mana yang lebih tinggi. Jika Pemegang Kad Layak gagal membuat pembayaran pada atau sebelum tarikh pembayaran yang perlu the jelaskan, maka kadar faedah 0% setahun akan ditarik balik dan faedah pada kadar 18% setahun akan dikenakan ke atas amaun belum jelas dalam Akaun BT secara harian sehinggalah bayaran penuh telah dijelaskan. Kegagalan untuk menjelaskan pembayaran minimum juga akan menyebabkan fi bayaran lewat 1% daripada jumlah baki belum jelas akan dikenakan ke atas Akaun BT tersebut.

 

45.    Bank mempunyai hak mutlak untuk menarik balik kadar faedah 0% setahun jika Pemegang Kad Layak melanggar mana-mana terma dan syarat BT serta juga terma dan syarat Perjanjian Pemegang Kad (“Perjanjian Pemegang Kad”).

 

46.    Biar apa pun yang terkandung dalam Fasal 44 dan 45 di atas, jika pada bila-bila masa, akaun kad kredit Pemegang Kad Layak dan / atau Akaun BT menjadi ingkar atau tertunggak, HLB boleh atas budi bicara mutlaknya mengenakan kadar faeah 18% setahun ke atas baki tertunggak dalam Akaun BT, walaupun ia masih dalam tertakluk kepada kadeah 0% setahun untuk tempoh 12 bulan.

 

47.    Sementara menunggu kelulusan permohonan BT ini, Pemegang Kad yang Layak masih bertanggungjawab untuk membuat bayaran kepada Akaun(-akaun) Kad Kredit/Caj lain yang dikeluarkan oleh institusi-institusi kewangan dan/atau syarikat-syarikat berkenaan sejajar dengan terma-terma yang mengawalselianya. HLB tidak akan bertanggungjawab ke atas faedah yang dikenakan untuk bayaran tunggakan atau mana-mana caj kewangan atau caj-caj lain yang dikenakan akibat kegagalan atau kelewatan Pemegang Kad yang Layak dan/atau HLB dalam membuat pembayaran kepada Akaun (-akaun) Kad Kredit/Kad Caj yang dikeluarkan oleh institusi-institusi kewangan dan/atau syarikat-syarikat berkenaan.

 

48.    Sekiranya Pemegang Kad menyelesaikan Amaun BT sepenuhnya sebelum tempoh BT yang dipilih berakhir, satu caj penalti penyelesaian awal sebanyak RM70.00 akan dicajkan ke Akaun BT Pemegang Kad Layak.

 

49.    Tertakluk kepada Fasal 42 di atas dan jumlah had kredit akaun kad kredit Pemegang Kad Layak, Pemegang Kad Layak boleh memohon BT kedua tertakluk kepada kelulusan Bank dan Terma & Syarat semasa dan kadar pindahan baki standard Bank.

PROMOSI PELAN BAYARAN FLEKSI 0% FAEDAH (“PROMOSI A5”)

KELAYAKAN

50.    Promosi Pelan Bayaran Fleksi 0% Faedah (“Promosi A5”) terbuka kepada seluruh Pemegang Kad Utama Kad Kredit Hong Leong yang baharu dan sedia ada dengan akaun kad kredit berkedudukan baik atau tidak tertunggak (“Pemegang Kad Layak”), dan yang telah mendaftar diri untuk Hong Leong Connect.

 

51.    Pemegang Kad Layak berikut TIDAK layak menyertai Promosi A5 ini:

a.      Pemegang Kad Layak yang telah melakukan atau disyaki melakukan apa-apa penipuan atau kesalahan undang-undang berkaitan dengan mana-mana kemudahan yang diberi oleh Bank atau telah diisytiharkan muflis (menurut petisyen oleh sama ada bank atau mana-mana pihak ketiga) atau bakal dikenakan prosiding kemuflisan pada bila-bila masa sebelum, semasa atau selepas Tempoh Kempen; atau

b.      Pemegang Kad Layak yang telah melakukan, atau ditentukan oleh Bank berpotensi melakukan apa-apa kesalahan seperti dinyatakan di dalam ini. 

 

MEKANIK PROMOSI A5

 

52.  Pemegang Kad Layak boleh memohon melalui Perbankan Internet Hong Leong Connect atau Connect App untuk menukar Transaksi Runcit Layak (seperti ditakrif dalam Fasal 55 di bawah) kepada Pelan Bayaran Fleksi (“FPP”) pada Kadar Faedah Rata Istimewa FPP 0% untuk tempoh 12 bulan (“Tempoh Ansuran FPP”) tertakluk kepada amaun belum jelas dan kena bayar kepada Bank dan hendaklah sebanyak Amaun Transaksi Runcit Layak Minimum seperti tertera di bawah:

Tempoh FPP (bulan)

Kadar Feedah Rata Istimewa

(Setahun)

Jumlah Transaksi Runcit Layak Minimum

12

0%

RM 500.00

53.  FPP membenarkan Pemegang Kad Layak membayar balik Transaksi Runcit Layak belum jelas sebanyak Amaun Transaksi Runcit Minimum yang ditetapkan (seperti ditakrifkan dalam Fasal 53 di atas) yang telah pun didebitkan kepada akaun kad kredit Pemegang Kad Layak dan/ atau direkodkan dalam penyata kad kredit semasa, secara ansuran bulanan sepanjang Tempoh Ansuran FPP yang ditetapkan (“Ansuran Bulanan FPP”) sepertimana dipersetujui antara Pemegang Kad Layak dengan Bank.

 

54.  Transaksi Runcit Layak mestilah belum melepasi tarikh kena bayar pada masa penukaran FPP.

 

55.  Bagi tujuan Promosi A5 ini, semua Transaksi Runcit Layak untuk menukar kepada FPP kecuali bagi pendahuluan tunai, amaun ansuran yang kena bayar di bawah program-program lain Bank seperti Pindahan Baki, Pindahan Baki Plus, Pelan Bayaran Lanjutan, Cash-on-Call, Call-for-Cash, Call-for-Cash Plus, fi tahunan, baki kad ke hadapan dan caj-caj lain yang dikenakan oleh Bank seperti yang diperuntukkan dalam Perjanjian Pemegang Kad (“Transaksi Runcit Layak”).

 

56.  Penukaran FPP tidak layak mendapat apa-apa mata ganjaran dan / atau rebat tunai melainkan diberitahu sebaliknya oleh Bank.

 

57.  Ansuran Bulanan FPP dikira dengan cara membahagi Amaun FPP yang diluluskan oleh Bank dengan Tempoh Ansuran FPP, dan akan dibilkan kepada Akaun Kad Kredit Pemegang Kad Layak  secara bulanan sehinggalah Tempoh Ansuran tamat seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Ansuran Bulanan FPP = Jumlah Amaun Faedah FPP ÷ Tempoh Ansuran FPP (kiraan bulan)

Contoh pengiraan Ansuran Bulanan FPP:

Pemegang Kad Layak memohon amaun FPP sebanyak RM12,000.00 untuk tempoh 12 bulan dengan kadar faedah efektif bersamaan sebanyak 0% setahun. Berdasarkan contoh ini, Ansuran Bulanan FPP yang perlu dibayar sepanjang 12 bulan ialah RM1000.00.

 

58.  Pemegang Kad Layak mestilah membayar amaun Ansuran Bulanan FPP sepenuhnya di samping bayaran minimum bulanan 5% yang kena bayar atas baki belum jelas kad kredit yang ada. Sekiranya bayaran ini tidak diterima oleh Bank dengan penuh pada atau sebelum tarikh kena bayar yang dinyatakan dalam penyata kad bulanan, maka caj kewangan semasa dan fi bayaran lewat akan dikenakan ke atas jumlah gabungan yang terdiri daripada Ansuran Bulanan FPP campur bayaran minimum 5%, selaras dengan terma dan syarat Perjanjian Pemegang Kad.

 

59.  Pemegang Kad Layak hendaklah menjelaskan leseluruhan semua bakli tungajkjkan FPP termausk fi dan faedah juak serta faedah jika:

a.      Mereka mengingkari mana-mana Terma & Syarat di dalam  ini atau mana-mana terma di bawah perjanjian pemegang kad;

b.      Mereka mungkir daripada membayar Ansuran Bulanan FPP dan / atau apa-apa amaun kena bayar;

c.      FPP dibatalkan atau ditamatkan atas apa jua sebab sekalipun; atau

d.      Akaun kad kredit tertungak selama sembilan puluh (90) hari, ataupun dibatalkan atau ditamatkan.

 

Jika tidak, caj kewangan semasa termasuk fi bayaran lewat (jika ada) akan dikenakan ke atas baki belum jelas FPP tersebut sehinggalah seluruh baki belum jelas FPP itu dilangsaikan sepenuhnya.

 

60.    Pemegang Kad Layak akan diberitahu mengenai kelulusan atau penolakan permohonan FPP beliau melalui emel dan Khidmat Pesanan Ringkas (“SMS”). 

PROMOSI PENGECUALIAN FI BAGI PENGIRIMAN WANG DALAM TALIAN (“PROMOSI A6”)

DEFINISI

 

61.    “Pindahan Bertelegraf (TT)” ialah dana yang telah didenominasi dalam mata wang asing dan dikirim ke bank/agen di luar Malaysia;

 

KELAYAKAN DAN PENYERTAAN

 

62.    Promosi Pengecualian Fi Bagi Pengiriman Wang Dalam Talian (“Promosi A6”) terbuka kepada semua pengguna Connect baru dan sedia ada (warga Malaysia dan bukan Malaysia) yang telah berdaftar dengan HLB (“Pengguna Connect”).

 

MEKANIK PROMOSI A6

 

63.    Pengguna Connect tidak perlu melakukan sebarang pendaftaran bagi mengambil bahagian dalam Promosi A6 ini.

 

64.    Semua Pengguna Connect layak untuk menyertai Promosi A6 ini dan akan menikmati pengecualian fi semasa melakukan transaksi TT melalui Connect (“Pengecualian Fi”) sepanjang Tempoh Kempen tanpa sebarang had bagi bilangan transaksi TT yang dilakukan. 

No

Transaksi TT

Caj/Fi

Caj/Fi semasa Tempoh Kempen

1

Ringgit Malaysia kepada Dolar Singapura

RM 12.00 bagi setiap transaksi

Fi Dikecualikan

2

Ringgit Malaysia kepada Mata Wang Asing Yang Lain

RM 20.00 bagi setiap transaksi

Fi Dikecualikan

65.    Pengiriman wang melalui TT mestilah dilakukan dalam Ringgit Malaysia dan ditukarkan mengikut kadar tukaran mata wang asing semasa HLB.

 

66.    HLB tidak akan bertanggungjawab dan tidak mempunyai kawalan atas kesesakan rangkaian talian, kegagalan rangkaian atau sambungan internet dan/atau gangguan yang mungkin dialami, yang disebabkan oleh penyedia perkhidmatan telekomunikasi masing-masing (“Telco”) yang mengakibatkan kelewatan semasa transaksi TT dilakukan sepanjang Tempoh Kempen. 

PROMOSI PULANGAN TUNAI RM30.00 DENGAN JOMPAY (“PROMOSI A7”)

 

KELAYAKAN

 

67.    Promosi Pulangan Tunai RM30.00 dengan JomPAY (“Promosi A7”) terbuka kepada pemegang akaun baharu dan sedia ada bagi Akaun Semasa atau Simpanan HLB / Akaun Semasa atau Simpanan-i HLISB (“CASA/-i”) sertaan yang berikut, termasuk pelanggan Perbankan Prioriti & Perbankan Persendirian, kakitangan tetap dan kontrak Bank  (“Pemegang Akaun”).

 

68.    Pemegang Akaun mestilah pengguna berdaftar Perbankan Internet Hong Leong Connect dan / atau -Applikasi Connect sebelum atau semasa Tempoh Kempen (“Pengguna Connect”).

 

69.    Promosi A7 TIDAK terbuka kepada pelanggan bukan individu termasuk empunya tunggal, perkongsian, amalan profesional, syarikat dan badan korporat.

 

70.    CASA/-i sertaan bagi Promosi ini adalah seperti berikut (“Akaun Sertaan”):

(a) Akaun Simpanan Asas Hong Leong

(b) Akaun Simpanan Asas-i Hong Leong

(c) Akaun Simpanan-i Multi-tier Hong Leong

(d) Akaun Simpanan Hong Leong

(e) Akaun Simpanan-i Hong Leong

(f) Akaun Semasa Asas Hong Leong

(g) Akaun Semasa Hong Leong

(h) Akaun Simpanan Senior Savers Hong Leong

(i) Akaun Simpanan Harvest Hong Leong

(j) Akaun Pay&Save Hong Leong

(k) Akaun Pay&Save-i Hong Leong

(l) Akaun Smartlink Hong Leong

(m) Akaun Top Yield Hong Leong

(n) Akaun One Hong Leong

(o) Akaun Semasa One-i Hong Leong

(p) Akaun Payroll Plus-i Hong Leong

(q) Akaun Deposit Money Box

Bagi mengelakkan keraguan, semua Akaun Sertaan CASA/-i yang dinyatakan dalam Fasal 70 di atas adalah layak dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (“PIDM”).

 

MEKANIK PROMOSI A7

 

71.    Pengguna Connect adalah layak menerima Ringgit Malaysia Tiga Puluh (RM30.00) (“Pulangan Tunai”) asalkan  mereka memenuhi syarat-syarat berikut (“Kriteria Promosi”):-

a.      Melakukan minimum dua (2) bayaran JomPAY kepada mana-mana dua (2) Pembil “Kegemaran” JomPAY dengan bayaran minimum Ringgit Malaysia Tiga Puluh (RM30.00) dalam satu resit semasa Tempoh Kempen.

b.      Bayaran -Pembil “Kegemaran” JomPAY yang berjaya mestilah melalui Perbankan Internet Hong Leong Connect atau -Aplikasi Connect menerusi Akaun Sertaan.

 

Bagi mengelakkan keraguan, Pengguna Connect yang memenuhi Kriteria Kempen di atas ini akan dirujuk sebagai “Pengguna Connect Layak” dan Fasal-fasal 71(a) dan 71(b) disebut secara kolektif sebagai “Transaksi Layak”.

 

72.    Untuk menyertai Promosi A7 ini borang penyertaan atau pendaftaran penyertaan tidak diperlukan kecuali bagi pendaftaran Perbankan Internet Hong Leong Connect dan/atau Aplikasi seperti dinyatakan dalam Fasal 70 di atas.

 

73.    Pulangan Tunai yang diperuntukkan oleh Bank bagi Promosi A7 ini dihadkan pada Ringgit Malaysia Tiga Ribu (RM3,000.00) bagi setiap hari Tempoh Promosi dan Ringgit Malaysia Dua Puluh Satu Ribu (RM21,000.00) sahaja sepanjang Tempoh Kempen (“Had Pulangan Tunai”), atas dasar siapa cepat dia dapat.

       Biar apa pun yang dinyatakan di dalam ini, pembayaran Pulangan Tunai akan dihentikan sebaik sahaja Had Pulangan Tunai telah dicapai.

 

74.    Pulangan Tunai dihadkan pada Ringgit Malaysia Tiga Puluh (RM30.00) sahaja bagi setiap Pengguna Connect layak. Bagi mengelakkan keraguan, setiap Pengguna Connect Layak berhak menerima satu (1) kali Pulangan Tunai sepanjang Tempoh Kempen.

 

75.    Hanya Transaksi Layak yang berjaya seperti dinyatakan dalam fasal 71(a) & 71(b) di atas yang berjaya dicatatkan dan dipaparkan dalam sistem dan rekod Bank dengan Amaun Transaksi Layak berkaitan yang berjaya didebitkan daripada Akaun Sertaan Pengguna Connect Layak akan berhak menerima Pulangan Tunai.

 

76.    Bank tidak akan dipertanggungjawabkan atau bertanggungjawab terhadap sebarang kegagalan atau kelewatan penghantaran  dan / atau pemaparan dalam Akaun Sertaan Pengguna Connnect Layak ke atas Transaksi Layak berkaitan yang mungkin menyebabkan Pengguna Connect tertinggal daripada menerima Pulangan Tunai bagi Promosi A7 ini.

 

77.    Sekiranya berlaku seri (contoh, waktu transaksi Pengguna Connnect Layak adalah sama) maka Pengguna Connect Layak yang mempunyai nilai transaksi tertinggi akan layak menerima Pulangan Tunai.

 

78.    Akaun Sertaan Pengguna Connect Layak mestilah kekal sah dan aktif sehingga Pulangan Tunai dikreditkan ke dalam Akaun Sertaan, jika tidak Pulangan Tunai itu akan dilupuskan.

 

PROMOSI A7: PEMENUHAN PULANGAN TUNAI

 

79.    Pengguna Connect Layak yang berjaya akan diberitahu oleh Bank melalui Khidmat Pesanan Ringkas (“SMS”), atau penyiaran senarai Pengguna Connnect Layak yang berjaya dalam laman web Bank di www.hlb.com.my/ www.hlisb.com.my (“Laman Web Bank), dan/atau dengan apa-apa cara lain yang dianggap sesuai oleh Bank dalam masa dua belas (12) minggu selepas berakhirnya Tempoh Kempen.

 

80.    Bagi mengelakkan keraguan, Pengguna Connect mempunyai tanggungjawab memberi maklumat hubungan mereka yang terkini dan tepat (iaitu nombor telefon bimbit dan/atau telefon lain) kepada Bank dan Bank tidak bertanggungjawab jika Pengguna Connect yang berjaya tidak dapat dihubungi atas apa jua sebab sekalipun.

 

81.    Pulangan Tunai akan dikreditkan ke dalam Akaun Sertaan Pengguna Connect Layak  dalam masa dua belas (12) minggu selepas tamat Tempoh Kempen dan transaksi berkenaan akan dipaparkan dalam penyata Akaun Sertaan Pengguna Connect berkenaan.

 

82.    Pengguna Connect Layak yang tidak menerima apa-apa pemberitahuan daripada Bank dalam masa dua belas (12) minggu selepas tamat Tempoh Kempen akan dianggap TIDAK berkelayakan atau berhak menerima Pulangan Tunai.

 

83.    Pengguna Connect Layak Yang Berjaya bertanggungjawab memberitahu Bank jika tidak menerima Pulangan Tunai tidak lewat dari satu (1) bulan dari tarikh calendar dari tarikh pemberitahuan oleh Bank, jika tidak Pulangan Tunai dianggap telah diterima oleh Pegunna Connect Layak Yang Berjaya dan Bank tidak akan melayani sebarang tuntutan ketidakterimaan Pulangan Tunai oleh Pemegang Kad selepas luputnya satu (1) bulan kalendar tersebut.

 

84.    Perkhidmatan SMS bagi Promosi A7 ini disediakan dan disokong oleh M3 Technologies (Asia) Berhad (482772-D) (“M3Tech), iaitu vendor SMS yang dilantik secara rasmi oleh Bank.

 

85.    Pulangan Tunai tidak boleh dipindah milik kepada mana-mana pihak ketiga (ke-3) dan tidak boleh ditukar untuk wang tunai muka, kredit, cek atau manfaat barangan. 

PROMOSI KADAR RATA TETAP PINJAMAN PERIBADI/PEMBIAYAAN PERIBADI-i (“PROMOSI A8”)

KELAYAKAN

 

86.      Promosi Kadar Rata Tetap Pinjaman Peribadi/Pembiayaan Peribadi-i (“Promosi A8”) terbuka kepada seluruh individu warga Malaysia (“Pelanggan”) yang memenuhi kriteria kelayakan seperti berikut:-

a.      Bekerja atau bekerja sendiri dengan pendapatan minimum sebanyak Ringgit Malaysia Dua Puluh Empat Ribu (RM24,000.00) setahun;    

b.      Ketika ini tidak mempunyai Pinjaman Peribadi HLB dan/atau Pembiayaan Peribadi-i HLISB (“Produk Pinjaman Peribadi/Pembiayaan Peribadi-i”);

c.      Pengguna berdaftar Hong Leong Connect;

d.      Memohon Pinjaman Peribadi HLB dengan amaun minimum sebanyak Ringgit Malaysia Lima Ribu (RM5,000) sehingga Ringgit Malaysia Dua Ratus lima Puluh Ribu (RM250,000) atau Pembiayaan Peribadi-i HLISB dengan amaun minimum Ringgit Malaysia Lima Ribu (RM5,000) sehingga Ringgit Malaysia Satu Ratus Lima Puluh Ribu (RM150,000) (Pinjaman Peribadi HLB dan Pembiayaan Peribadi-i HLISB kedua-duanya secara kolektif disebut  “Kemudahan”) semasa Tempoh Kempen menerusi Hong Leong Connect di www.hongleongconnect.my (“Hong Leong Connect”) untuk tempoh pinjaman/pembiayaan dua hingga lima (2-5) tahun (“Tempoh Kemudahan”).

e.      Pembayaran oleh Bank bagi Kemudahan diluluskan tidak lewat daripada 31 Ogos 2018. 

 

87.    Bagi tujuan Promosi A8 ini, Pelanggan yang telah memenuhi seluruh kriteria dalam Fasal 88 di atas akan dirujuk sebagai “Pelanggan Layak”.

 

88.    Yang berikut ini TIDAK layak menyertai Kempen:

a.      Pelanggan yang telah melakukan atau disyaki melakukan penipuan atau kesalahan undang-undang berkaitan dengan mana-mana kemudahan yang diberi oleh Bank atau telah diisytiharkan muflis atau bakal dikenakan prosiding kemuflisan pada bila-bila masa sebelum atau semasa Tempoh Kempen.

b.      Pelanggan yang ditentukan oleh Bank berpotensi melakukan mana-mana kesalahan yang ditetapkan di dalam ini.

c.      Kakitangan tetap dan kontrak Bank.

 

MEKANIK PROMOSI A8

 

89.    Pelanggan Layak yang Kemudahannya diluluskan semasa Tempoh Kempen dan dibayar selewat-lewatnya 31 Ogos 2018 akan dikenakan kadar faedah/keuntungan tetap, bergantung kepada tarikh permohonan, saluran dan Amaun Kemudahan, seperti ditunjukkan dalam jadual di bawah ini:

Jadual 1: Contoh Kadar Faedah/Keuntungan Dikenakan

i.)      Permohonan pada 7 Julai 2018

Saluran Permohonan Amaun Kemudahan (RM) Kadar Faedah/Keuntungan (Rata % setahun)
Hong Leong Connect* RM5,000 – RM250,000 3.70% setahun
Saluran permohonan lain RM5,000 – RM19,000 7.70% setahun
RM20,000 – RM99,000 5.70% setahun
RM100,000 – RM250,000 3.70% setahun


*
Hanya untuk pengguna berdaftar Hong Leong Connect yang tidak mempunyai Pinjaman Peribadi HLB dan/atau Pembiayaan Peribadi-i HLISB sedia ada dan telah memohon Kemudahan melalui Hong Leong Connect di www.hongleongconnect.my pada 7 Julai 2018.

 

ii.)    Permohonan pada 8 Julai – 13 Julai 2018

 

Saluran Permohonan

Amaun Kemudahan (RM)

Kadar Fedah/Keuntungan (Rata % setahun)

Semua saluran permohonan

RM5,000 – RM19,000

7.70% setahun

RM20,000 – RM99,000

5.70% setahun

RM100,000 – RM250,000

3.70% setahun

 

Jadual 2: Contoh Pengiraan Ansuran Bulanan

i.)       Jika anda memohon 7 Julai 2018 melalui Hong Leong Connect

Jumlah Kemudahan Diluluskan (RM)*

Tempoh Kemudahan (Tahun)

Kadar Faedah/Keuntungan (setahun)

Jumlah Faedah/Keuntungan Dikenakan sepanjang Tempoh Kemudahan (RM)

Ansuran Bulanan (RM)**

(a)

(b)

(c)

(d)=a*b*c

(e)=(a+d)/(b*12)

15,000

2

3.70%

1,110

675

30,000

2

3.70%

2,220

1345

150,000

2

3.70%

11,100

6715

ii.)      Permohonan pada 7 Julai 2018 melalui saluran permohonan selain Hong Leong Connect; ATAU

 

Permohonan pada 8 Julai – 13 Julai 2018 melalui semua saluran permohonan

Jumlah Kemudahan Diluluskan (RM)*

Tempoh Kemudahan (Tahun)

Kadar Faedah/Keuntungan (setahun)

Jumlah Faedah/Keuntungan  Dikenakan sepanjang Tempoh Kemudahan (RM)

Ansuran Bulanan (RM)**

(a)

(b)

(c)

(d)=a*b*c

(e)=(a+d)/(b*12)

15,000

2

7.70%

2,310

725.00

30,000

2

5.70%

3,420

1,395.00

150,000

2

3.70%

11,100

6,715.00


*0.5% daripada amaun Kemudahan akan ditolak daripada Kemudahan kerana duti setem yang dikenakan bagi Kemudahan itu. Kadar faedah/keuntungan efektif berkisar antara 6.89% setahun hingga 14.85% setahun bagi tempoh pinjaman/pembiayaan 2-5 tahun.

**Ansuran akan digenapkan kepada RM5 terhampir.

PROMOSI PEMBIAYAAN HARTANAH/-i (“PROMOSI A9”)

 

KELAYAKAN

 

90.    Promosi Pembiayaan Hartanah/-i (“Promosi A9”) terbuka kepada  pemegang akaun pembiayaan hartanah individu HLB/HLISB warga Malaysia dan bukan warga Malaysia, yang baharu dan sedia ada (“Pelanggan Pembiayaan Hartanah/-i”) yang memohon kemudahan baharu di bawah mana-mana produk pinjaman/pembiayaan terpilih yang berikut (“Kemudahan Sertaan”) dengan amaun kemudahan minimum sebanyak Ringgit Malaysia Tiga Ratus Ribu (RM300,000) sahaja semasa Tempoh Kempen dan menerima Kemudahan Sertaan tersebut dengan menandatangani Surat Tawaran pada atau sebelum 31 Julai 2018 (“Tarikh Penerimaan Akhir”):-

a.      Pinjaman Perumahan/Kedai Hong Leong;

b.      Pinjaman Perumahan/Kedai MortgagePlus Hong Leong; atau

c.      Pembiayaan Hartanah/-i Fleksi CM Hong Leong (Pembiayaan Rumah/Kedai).

kemudiannya, mana-mana bahagian kemudahan tersebut mula dibayar pada atau sebelum 28 Februari 2019.

(“Pelanggan Pembiayaan Hartanah/-i Layak”).

 

91.       Pelanggan Pembiayaan Hartanah/-i Layak perlu memohon Kemudahan Sertaan melalui Permohonan Dalam Talian Bank untuk boleh menikmati Promosi A9. Proses Permohonan Dalam Talian disediakan di halaman promo (www.hlb.com.my/MGDD)

 

92.       Kemudahan Sertaan boleh digunakan untuk tujuan pembiayaan serta juga pembiayaan semula (harta kediaman dan bukan kediaman sama ada sudah siap dan/atau sedang dibina).

 

93.       Bagi mengelakkan keraguan,  mereka yang berikut ini TIDAK layak menyertai Promosi A9:

a.      Kakitangan tetap dan kontrak Kumpulan Hong Leong (termasuk subsidiarinya dan syarikat berkaitan); dan/atau

b.      Kakitangan Bank, rakan kongsi perniagaan Bank, wakil atau ejen (termasuk juruaudit luar, vendor, pembekal, ejen pengiklanan dan promosi) dan ahli-ahli keluarga terdekat masing-mjasing (contoh, pasangan, anak-anak, ibu bapa, adik-beradik); dan/atau

c.      Pelanggan Layak yang telah melakukan atau disyaki melakukan penipuan atau kesalahan undang-undang berkaitan dengan mana-mana kemudahan yang diberi oleh Bank atau telah diisytiharkan muflis atau bakal dikenakan prosiding kemuflisan pada bila-bila masa sebelum atau semasa Tempoh Kempen.

 

94.       Pada dasarnya Pelanggan Pembiayaan Hartanah/-i berkewajipan menyediakan / mengemukakan segala dokumen berkenaan yang dikehendaki Bank untuk membolehkan Bank meluluskan Kemudahan Sertaan. Bank tidak akan bertanggungjawab sekiranya Kemudahan Sertaan ditolak atau Pelanggan Pembiayaan Hartanah/-i tidak dapat menerima Surat Tawanan berkenaan pada atau sebelum 31 Julai 2018, atas apa jua sebab sekalipun (termasuk tetapi tidak terhad kepada dokumen-dokumen yang tidak mencukupi untuk tujuan meluluskan Kemudahan Sertaan itu)

 

MEKANIK PROMOSI A9

 

95.       Pulangan Tunai 0.70% daripada jumlah amaun kemudahan hendaklah diberikan kepada Pelanggan Pembiayaan Hartanah/-i Layak pada pembayaran pertama mana-mana bahagian kemudahan tersebut (secara kolektif dirujuk sebagai “Pulangan Tunai Pembiayaan Hartanah/-i”), Pulangan Tunai Pembiayaan Hartanah/-i akan dihadkan setakat Maksimum RM 3,000 bagi setiap Kemudahan. Jumlah Pulangan Tunai Pembiayaan Hartanah/-i dihadkan setakat RM 1 Juta sepanjang Tempoh Kempen dan diberi atas dasar siapa cepat dia dapat berdasarkan Tarikh Penerimaan.

Contoh bagaimana Pulangan Tunai Pembiayaan Hartanah/-i dikira tertera seperti di bawah ini:

Amaun Pembiayaan

RM400,000

Peratusan Pulangan Tunai

0.70%

Pemberian Pulangan Tunai pada pembayaran pertama

RM400,000 x 0.70%

= RM2,800

Pelanggan Pembiayaan Hartanah/-i Layak akan diberitahu melalui SMS sebaik sahaja pulangan tunai dikreditkan ke dalam akaun semasa atau akaun simpanan HLB/HLISB

 

96.       Pada pembayaran Pembiayaan Hartanah/-i pertama, Pulangan Tunai Pembiayaan Hartanah/-i akan dikreditkan ke dalam akaun semasa atau akaun simpanan Bank Pelanggan Pembiayaan Hartanah/-i Layak dalam masa satu (1) bulan dari tarikh pembayaran pinjaman pertama. Sekiranya Pulangan Tunai Pembiayaan Hartanah/-i tidak diterima, maka Pelanggan Pembiayaan Hartanah/-i akan memberitahu Bank melalui surat dalam masa 15 hari selepas 1 bulan dari tarikh pembayaran pinjaman pertama, jika gagal berbuat demikian, Pelanggan Pembiayaan Hartanah/-i Layak dianggap telah menerima Pulangan Tunai Pembiayaan Hartanah/-i itu dan sebarang rayuan untuk bayaran ganti Pulangan Tunai Pembiayaan Hartanah/-i itu tidak akan dilayani oleh Bank.

 

97.       Bagi mengelakkan keraguan, bagi permohonan bersama, Pelanggan Pembiayaan Hartanah/-i Layak hanya berhak menerima satu (1) kali Pulangan Tunai. Pembiayaan Hartanah/-i  yang akan dikreditkan ke dalam akaun semasa atau akaun simpanan Bank bersama.

 

98.       Pulangan Tunai Pembiayaan Hartanah/-i tidak boleh dipindah milik kepada mana-mana pihak ketiga dan tidak akan dikreditkan ke dalam akaun pinjaman. 

TAWARAN LUAR TALIAN (B)

 

PROMOSI DEPOSIT TETAP/-i  7 BULAN (“PROMOSI B1”)

 

99.       “Promosi Deposit Tetap/-i 7 bulan” (“Promosi B1”) bermula semasa Tempoh Kempen atau sebaik sahaja mencecah sasaran Promosi B1 iaitu sebanyak Ringgit Malaysia Lima Ratus Juta (RM500 Juta) (“Had Saiz Dana”), mengikut mana yang dahulu, melainkan diberitahu sebaliknya.

 

KELAYAKAN

 

100.          Promosi B1 terbuka kepada seluruh Pemegang Akaun baharu dan sedia ada bagi Deposit Tetap (“FD”) Konvensional dan Deposit Tetap Islamik (“FD-i”) yang merupakan pelanggan individu warga Malaysia dan bukan warga Malaysia (“Pelanggan FD/-i”).

 

101.         Bagi mengelakkan keraguan, pemegang akaun baharu bermaksud Pelanggan yang tidak mempunyai Akaun FD/-i dengan Bank sebelum Tempoh Kempen.

 

102.        Promosi B1 terbuka kepada Dana Baharu sahaja. “Dana Baharu” ditakrif sebagai:

(a)     Wang tunai, Bursa Pemprosesan Kewangan (“FPX”), pindahan segera, GIRO antara bank, dana baharu yang diterima melalui pindahan telegraf daripada bank lain, cek tempatan atau cek jurubank yang dikeluarkan oleh bank lain yang didepositkan ke dalam Akaun FD/-i Pelanggan baharu dan sedia ada yang dibuat dengan Bank. Bagi tujuan ini, dana baharu mestilah diletak dan didepositkan ke dalam Akaun FD/-i Pelanggan yang baharu atau sedia ada dalam masa tujuh (7) hari selepas pindahan kepada Bank; dan

(b)    Hasil penebusan ekuiti, dana unit amanah, bon / sukuk dan / atau Hong Leong Invest Safe semasa Tempoh Kempen yang didepositkan semula ke dalam mana-mana CASA HLB /  CASA-i bagi FD / FD-i Pelanggan.

 

103.       Yang berikut ini tidak boleh dianggap “Dana Baharu”:        

a)     FD/-i  yang matang atau pengeluaran pramatang FD/-i  daripada mana-mana akaun FD HLB /akaun FD-i HLISB;

b)    Pindahan dana intra bank, iaitu pindahan dana daripada akaun lain Bank (sama ada Akaun Simpanan, Simpanan/i, Akaun Semasa, Semasa/i, FD, FD-i atau Akaun Pelaburan Am (“GIA”); dan

c)     Pindahan antara cawangan di dalam Bank termasuk pindahan akaun pihak ketiga (ke-3).

 

104.       Pelanggan FD/-i yang telah melakukan atau siyaki melakukan penipuan atau kesalahan undang-undang berkaitan dengan mana-mana kemudahan yang diberi oleh Bank atau telah diisytiharkan muflis atau bakal dikenakan prosiding kemuflisan pada bila-bila masa sebelum atau semasa Tempoh Kempen TIDAK layak menyertai Promosi B1 ini.

 

105.       Pelanggan FD/-i yang telah melakukan atau ditentukan oleh Bank berpotensi melakukan mana-mana kesalahan yang ditetapkan di dalam ini akan serta-merta terlucut kelayakannya daripada menyertai Promosi B1.

 

MEKANIK PROMOTION B1

 

106.       Pelanggan FD/-i yang telah membuat peletakan deposit di antara Amaun Peletakan FD/-i Minimum ditetapkan  sehingga Amaun Peletakan FD/-i Maksimum (“Amaun PeletakanFD/-i”) seperti ditetapkan dalam jadual di bawah  dalam Akaun FD / FD-i baharu atau sedia ada masing-masing bagi Tempoh berkenaan seperti ditetapkan di bawah semasa Tempoh Kempen adalah berhak menikmati Kadar FD/-i Promosi sepeti berikut  (“Pelanggan FD/-i Layak”):

Tempoh FD/-i

Kadar FD/-i Promosi

Tarikh FD/-i Efektif

Amaun Peletakan FD/-i Minimum

Amaun Peletakan FD/-i Maksimum

7-month

4.20%p.a.

4.20%p.a.

RM10,000

RM2,000,000

107.       Amaun Peletakan FD/-i Minimum ialah Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu (RM10,000) dan Amaun Peletakan FD/-i Maksimum ialah Ringgit Malaysia Dua Juta (RM2,000,000). Sekiranya mana-mana Amaun Peletakan FD/-i melebihi  Amaun Peletakan FD/-I Maksimum ditetapkan atau Had Saiz Dana Promosi FD/-i masing-masing seperti di atas dicapai, mengikut mana yang dahulu, Amaun FD/-i yang melebihi Amaun Peletakan FD/-i Maksimum ditetapkan atau sasaran Promosi hendaklah tertakluk kepada kadar semasa FD/-i.

 

108.       Pelanggan FD/-i Layak dikehendaki menamakan Akaun CASA/-i yang dikekalkan dengan Bank di bawah nama Pelanggan FD/-i Layak (“CASA/-i Namaan”) bagi tujuan mengkreditkan faedah / keuntungan yang diperolehi di bawah Promosi FD/-i ini. Faedah / keuntungan yang diperolehi akan dikreditkan ke dalam CASA/-i Layak FD/-i namaan Pelanggan pada setiap enam bulan.

 

109.     Pada tarikh matang, Amaun FD/-i pokok akan diperbaharui secara automatik pada kadar FD/-i 7 bulan semasa dan faedah / keuntungan yang diperolehi akan dikreditkan ke dalam CASA/-i Namaan Pelanggan FD/-i Layak pada setiap bulan.

 

110.     Untuk Pengeluaran Pramatang berkuatkuasa daripada 7 Julai 2018 hingga 31 Disember 2018, sekiranya Amaun FD/-i dikeluarkan sebelum tarikh matang, sebahagian atau seluruh, maka peraturan berikut akan diguna pakai:

(a)        Tiada faedah akan dibayar bagi mana-mana Amaun FD yang dikeluarkan sebelum genap tiga (3) bulan.

(b)        Mana-mana keadaan lain yang tidak ditetapkan dalam klausa 110 (a) atas, faedah akan dibayar kepada FD dikeluarkan sebelum genap dan akan menerima separuh (1/2) daripada kadar faedah asal yang dikontrakkan pada setiap bulan yang lengkap.

 

111.     Tiada faedah akan dibayar bagi amaun pengeluaran sebahagian / pramatang berkuatkuasa daripada 1 Januari 2019 dan seterusnya, tanpa mengira bilangan bulan yang lengkap pada masa pengeluaran sebelum tarikh matang.

HLB berhak untuk menolak balik dan memotong amaun setara dengan faedah yang dibayar kepada Pelanggan FD Layak bagi Amaun FD yang dikeluarkan sebelum tarikh matang, daripada Amaun FD pokok pada masa pengeluaran.

 

112.     Berkuatkuasa daripada 7 Julai 2018 hingga 31 Disember 2018, Pelanggan FD-i Layak akan dianggap telah bersetuju mengetepikan haknya untuk menuntut Harga Jualan penuh bagi mana-mana pengeluaran FD-i sebelum tarikh matang. Sekiranya Amaun FD-i dikeluarkan  sebelum matang Tempoh FD-i, maka peraturan pengeluaran pramatang berikut akan diguna pakai:

(a)        Tiada keuntungan akan dibayar bagi mana-mana Amaun FD-i yang dikeluarkan sebelum genap tiga (3) bulan.

(b)        Mana-mana keadaan lain yang tidak ditetapkan dalam klausa 112 (a) atas, keuntungan akan dibayar kepada FD-i dikeluarkan sebelum genap dan akan menerima separuh (1/2) daripada kadar faedah asal yang dikontrakkan pada setiap bulan yang lengkap.

 

113.     Tiada keuntungan akan dibayar bagi amaun pengeluaran sebahagian / pramatang berkuatkuasa daripada 1 Januari 2019 dan seterusnya, tanpa mengira bilangan bulan yang lengkap pada masa pengeluaran sebelum tarikh matang.

HLISB berhak menolak balik dan memotong amaun setara dengan keuntungan yang dibayar kepda Pelanggan FD-i Layak bagi Amaun FD-i yang dikeluarkan sebelum tarikh matang, daripada Amaun FD-i pokok pada masa pengeluaran.

 

114.     Pengeluaran sebahagian FD/-i tidak dibenarkan.

 

115.     Amaun FD/-i TIDAK boleh digunakan sebagai cagaran bagi tujuan menjamin apa-apa kemudahan kredit yang diperolehi atau akan diperolehi oleh Pelanggan FD/-i Layak.

PERADUAN DEPOSIT & MENANG (“PROMOSI B2”)

“Promosi Deposit & Menange” (“Promosi B2”) bermula pada 7 Julai 2018 dan berakhir pada 30 September 2018 termasuk kedua-dua tarikh (“Tempoh Peraduan”) melainkan diberitahu sebaliknya.

                                                                                                      

KELAYAKAN

 

116.     Promosi B2 terbuka seluruh pelanggan CASA/CASA-i  individu baharu dan sedia ada warga Malaysia, termasuk pelanggan Perbankan Prioriti dan Perbankan Persendirian Hong Leong, yang merupakan pengguna berdaftar Perbankan Internet Hong Leong Connect dan/atau Connect App (“Pengguna Connect”).

 

117.     Promosi B2 TIDAK terbuka kepada Pemegang Akaun bukan warga Malaysia dan pelanggan bukan individu termasuk empunya tunggal, perkongsian, amalan profesional, syarikat dan badan korporat.

 

118.     Promotion B2 terbuka kepada seluruh Pemegang Akaun baharu dan sedia ada bagi akaun-akaun berikut (“Akaun Sertaan”):

(a)   Akaun Simpanan Asas Hong Leong

(b)   Akaun Simpanan Asas-i Hong Leong

(c)   Akaun Simpanan-i Multi-tier Hong Leong

(d)   Akaun Simpanan Hong Leong

(e)   Akaun Simpanan-i Hong Leong

(f)    Akaun Semasa Asas Hong Leong

(g)   Akaun Semasa Hong Leong

(h)   Akaun Simpanan Senior Savers Hong Leong

(i)     Akaun Simpanan Harvest Hong Leong

(j)     Akaun Pay&Save Hong Leong

(k)   Akaun Pay&Save-i Hong Leong

(l)     Akaun Smartlink Hong Leong

(m)  Akaun Top Yield Hong Leong

(n)   Akaun One Hong Leong

(o)   Akaun Semasa One-i Hong Leong

(p)   Akaun Payroll Plus-i Hong Leong

(q)   Akaun Deposit Money Box

Bagi mengelakkan keraguan, semua Akaun Sertaan CASA/-i yang dinyatakan dalam Fasal 118 di atas adalah layak dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (“PIDM”).

 

119.        Pelanggan yang merupakan kakitangan Bank sama ada secara tetap atau kontrak, kakitangan mana-mana rakan kongsi Bank, wakil atau ejen (termasuk juruaudit luar, vendor, pembekal, ejen pembekal dan ejen Peraduan) dan ahli-ahli keluarga terdekat masing-masing (contoh, pasangan, anak-anak, ibu atau bapa, adik-beradik) TIDAK layak menyertai Promosi B2.

 

120.        Pelanggan yang telah melakukan atau disyaki melakukan sebarang penipuan atau kesalahan undang-undang berkaitan dengan mana-mana kemudahan yang diberi oleh Bank atau telah diisytiharkan muflis (menurut petisyen oleh sama ada Bank atau institusi kewangan lain atau oleh mana-mana pihak ketiga atau bakal dikenakan prosiding kemuflisan pada bila-bila masa sebelum atau semasa Tempoh Peraduain TIDAK layak menyerrtai Promosi B2 ini.

 

PROMOSI B2: HADIAH

 

121.        Dua puluh (20) unit Hadiah Tunai RM777 akan dibahagi-bahagikan bagi tujuan Promosi B2 ini.

 

122.        Jumlah Hadiah Tunai dihadkan setakat Ringgit Malaysia Lima Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh sahaja (RM15,540.00) bagi 20 Pemenang Hadiah Tunai di bawah Promosi B2 ini.

 

MEKANIK PROMOSI B2

 

123.        Bagi mendapat menyertaan dalam Promosi B2 ini, Pelanggan mestilah memenuhi salah satu Kriteria Promosi B2 yang berikut ini (“Pelanggan Layak”) semasa Tempoh Peraduan untuk berhak mendapat Hadiah: 

Kriteria Peraduan

Penyertaan Peraduan

(i)    Membuka CASA/-i baharu dari 7 Julai 2018 sehingga 31 Julai 2018

1

(ii) Mendeposit amaun minimum RM1,500 selama dua (2) bulan berturut-turut setiap bulan ke dalam mana-mana Akaun Sertaan

2

(iii) membuka Akaun Sertaan baharu dari 7 Julai 2018 sehingga 31 Julai 2018 DAN  mendeposit amaun minimum RM1,500 selama dua (2) bulan berturut-turut dengan amaun minimum RM1,500 setaip bulan ke dalam Akaun Sertaan

5

124.        Bagi kriteria Promosi B2 (ii) dan (iii) yang dengannya Pelanggan perlu mendeposit selama dua (2) bulan berturut-turut dengan amaun minimum Ringgit Satu Ribu Lima Ratus (RM1,500) setiap bulan ke dalam Akaun Sertaan mereka, deposit mestilah dilakukan dalam bulan Julai 2018 dan Ogos 2018 atau Ogos 2018 dan September 2018.

 

125.        Bagi Kriteria Promosi B2 (i), (ii) dan (iii), semua deposit mestilah Dana Baharu. Bagi mengelakkan keraguan, Dana Baharu ditakrif sebagai:

(a)     Wang tunai, GIRO antara bank, dana baharu yang diterima melalui pindahan telegraf daripada bank lain, cek tempatan atau cek jururbak yang dikeluarkan oleh bank lain yang didepositkan ke dalam CASA/-i yang baharu dibuka; dan

(b)    Hasil penebusan ekuiti, dana unit amanah, bon/sukuk dan/atau Hong Leong Invest Safe semasa Tempoh Peraduan yang didepositkan semula ke dalam CASA/-i. yang baharu dibuka

 

126.        Yang berikut ini tidak dianggap sebagai “Dana Baharu”:

(a)     FD/FD-I yang matang atau pengeluaran pramatang mana-mana akaun FD/FD-i yang sedia ada;

(b)    Pindahan dana intra bank, iaitu pindahan dana daripada HLB / HLISB CASA/-i, FD/FD-i yang lain atau Akaun Pelaburan Am (“GIA”); dan

(c)     Pindahan antara cawangan di dalam Bank termasuk pindahan pihak ketiga (ke-3).

 

127.        Bank akan menjejaki Penyertaan Promosi B2 Pelanggan Layak secara automatik pada akhir Tempoh Peraduan berasarkan pemenuhan kriteria Promosi B2 semasa Tempoh Peraduan yang telah dicatatkan dan dipaparkan dalam sistem Bank. Borang penyertaan atau pendaftaran penyertaan Promosi B2 tidak diperlukan.

 

128.        Bagi Pelanggan Layak yang mempunyai lebih daripada satu Akaun Sertaan, penyertaan Promosi B2 yang diperolehi bagi setiap Akaun Sertaan adalah dianggap berasing dan tidak boleh dikumpulkan untuk mengira jumlah penyertaan Promosi B2 yang diperolehi semasa Tempoh Promosi B2.

 

PROMOSI B2: PEMILIHAN DAN PEMENUHAN PEMENANG PERADUAN

 

129.        Akaun Sertaan Pemenang Hadiah Tunai mestilah kekal dibuka, aktif dan sah dengan baki akaun minimum sebanyak Ringgit Malaysia Lima Ratus (RM500) dari 7 Julai 2018 hingga 31 Disember 2018 bagi tujuan mengkreditkan Hadiah Tunai, jika tidak, Pemenang Hadiah Tunai itu akan terlucut kelayakannya daripada menerima Hadiah Tunai dan Hadiah Tunai tersebut akan dilupuskan.

 

130.        Hadiah Tunai akan dikreditkan ke dalam akaun sertaan Pemenang Hadiah Tunai tidak lewat daripada 31 Disember 2018. Apa pun, Bank tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kelewatan mengkreditkan Hadiah Tunai. 

 

131.        Satu Ratus (100) Pelanggan Layak akan dipilih dan disaring secara rambang setelah tamatnya Tempoh Promosi B2 bagi memilih Pemenang Hadiah Tunai (“Pelanggan Layak Disaring”).

 

132.        Pelanggan Layak Disaring akan dihubungi Bank atau Pengurus Promosi lantikannya, Dynamic Search Sdn. Bhd. (136574V) (“Dynamic Search”) atas dasar usaha terbaik melalui nombor telefon terkini yang diberi oleh Pelanggan Layak seperti terdapat dalam sistem HLB SATU KALI pada bila-bila masa dalam waktu pejabat (9:00 pagi hingga 5:00 petang) untuk Sesi Soal Jawab untuk menjawab sekurang-kurangnya dua (2) soalan dengan betul dalam rangka masa yang terpantas.

 

133.        Jika Pelanggan Layak Disaring gagal menjawab telefon selepas lima (5) deringan atas apa jua sebab sebab sekalipun, atau sekiranya nombor telefon yang diberi oleh Pelanggan Layak Disaring tidak tepat sama ada ketidaktepatan itu disebabkan kesilapan Bank atau Pelanggan Layak Disaring, Pelanggan Layak Disaring dianggap telah terlepas peluang menang dan Bank atau Dynamic Search akan mempunyai hak mutlak untuk memilih seorang lagi Pelanggan Layak Disaring jika perlu. Oleh itu pada dasarnya Pelanggan berkewajipan memberi nombor telefon terbaharu, sah dan tepat kepada Bank. Bank tidak akan bertanggungjawab sekiranya Dynamic Search tidak dapat menghubungi Peserta Disaring untuk Sesi Soal Jawab, biar apa pun sebabnya  sekalipun.

 

134.        Pelanggan Layak Disaring TIDAK akan diberitahu pada masa itu juga sama ada mereka adalah Pemenang Hadiah Tunai sebaik sahaja selesai sesi Soal Jawab.

 

135.        Hanya dua puluh (20) Pelanggan Layak Disaring yang menjawab paling banyak soalan dengan betul dalam masa yang terpantas akan diumumkan sebagai pemenang Hadiah Tunai (“Pemenang”). Sekiranya berlaku seri iaitu apabila terdapat lebih daripada seorang (1) Pelanggan Layak Disaring yang berjaya menjawab paling banyak soalan dengan betul dalam rangka masa yang terpantas, maka Pelanggan Layak Disaring yang mempunyai Deposit Tambahan yang tertinggi sepanjang Tempoh Peraduan akan diisytiharkan sebagai Pemenang.

 

136.        Deposit Tambahan ditakrif sebagai Baki Purata Harian (“DAB”) Akaun Sertaan sepanjang Tempoh Peraduan, tolak baki penutup pada 6 Julai 2018. Bagi Akaun Sertaan yang baharu dibuka semasa Tempoh Promosi B2, asas pengiraan Deposit Tambahan ialah Ringgit Malaysia sifar (RM0).

(a)     Akaun Sertaan Sedia Ada dibuka sebelum 6 Julai 2018

DAB = Hasil tambah baki penutup harian sepanjang Tempoh Promosi B2 / 130 hari

Deposit Tambahan = DAB – Baki penutup pada 6 Julai 2018

(b)     Akaun Sertaan baharu yang dibuat semasa Tempoh Peraduan

DAB = Hasil tambah baki penutup harian sepanjang Tempoh Promosi B2 sejak dibuka / Bilangan hari Tempoh Peraduan sejak dibuka

Deposit Tambahan = DAB

 

137.        Setiap Pelanggan Layak Disaring hanya berhak menerima satu (1) Hadiah Tunai bagi Peraduan ini.

 

138.        Pemenang akan diberitahu oleh Bank sama ada melalui surat, panggilan telefon, Khidmat Pesanan Ringkas (“SMS”), dengan cara menyiarkan nama Pemenang dalam laman web Bank di www.hlb.com.my/ www.hlisb.com.my (“Laman Web Bank”) atau apa-apa cara lain yang dianggap sesuai oleh Bank (“Pemberitahuan”) tidak lewat daripada 1 Disember 2018.

 

139.        Pemenang Hadiah Tunai yang telah menerima Pemberitahuan tersebut adalah bertanggungjawab memberitahu Bank melalui surat tidak lewat daripada 7 Disember 2018 jika tidak menerima Hadiah Tunai, jika gagal berbuat demikian, mereka akan dianggap telah menerima Hadiah Tunai daripada Bank dan apa-apa permohonan untuk membayar ganti Hadiah Tunai tidak akan dilayani oleh Bank.

 

140.        Bank tidak akan bertanggungjawab jika Bank tidak dapat memberitahu Pemenang atas apa jua sebab sekalipun dan sebarang permintaan/rayuan untuk bayaran ganti Hadiah Tunai tidak akan dilayani sekiranya Pemenang gagal menghadiri majlis penyampaian hadiah atas sebab Pemenang tidak menerima sebarang Pemberitahuan.

 

141.        Pelanggan Layak Disaring yang tidak menerima pemberitahuan tersebut daripada Bank selewat-lewatnya 1 Disember 2018 dianggap BUKAN Pemenang.

 

142.        Bank tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kelewatan, kehilangan, kerosakan atau kecurian Hadiah dan Hadiah yang tidak dituntut itu akan dilupuskan selepas 1 Disember 2018.

 

143.        Pelanggan Layak Disaring dengan ini memberi keizinan dan membenarkan Bank untuk mendedahkan nama, nombor telefon dan alamat mereka kepada Dynamic Search bagi tujuan memilih Pemenang bagi Peraduan ini.

 

144.        Pemenang juga dengan ini memberi keizinan dan membenarkan Bank untuk mendedahkan atau menyiarkan nama, nombor Kad Pengenalan (dalam bentuk terlindung) atau foto mereka dalam bahan media, pemasaran atau pengiklanan bagi tujuan Peraduan.

 

145.        Perkhidmatan SMS bagi Peraduan ini disediakan dan disokong oleh M3 Technologies (Asia) Berhad (482772-D) (“M3Tech”), iaitu vendor SMS yang dilantik secara rasmi oleh Bank.

PROMOSI PEROLEHAN KAD KREDIT NTC PULANGAN TUNAI RM57 (“PROMOSI B3”)

 

KELAYAKAN

 

146.        Promosi Perolehan Kad Kredit NTC Pulangan Tunai RM57 ini (“Promosi A4”) terbuka untuk penyertaan oleh Pemegang Kad Utama Baharu-kepada-Kad (“NTC”) warga Malaysia, kecuali pekerja-perkerja HLB dan HLISB, dan bukan warga Malaysia yang semasa Tempoh Kempen memohon mana-mana kad kredit HLB sertaan berikut (“Kad Layak”) dan Kad Layak berjaya dikeluarkan selewat-lewatnya 31 Julai 2018 (“Pemegang Kad NTC”). 

  • Visa Infinite
  • Sutera Platinum (Visa/Mastercard)
  • GSC Platinum/Gold
  • Essential Gold
  • Fortune Gold

Perhatian: Pemegang Kad NTC menandakan pemegang kad baharu yang bukan pemegang utama mana-mana Kad Kredit HLB (termasuk Mach dan bekas EON Bank Berhad) sebelum Tempoh Kempen dan tertakluk kepada terma dan syarat seperti tersebut dalam Fasal 147 di bawah.

 

147.        Yang berikut ini tidak boleh dianggap sebagai Pemegang Kad NTC dan TIDAK layak menyertai Kempen ini:

a.     Pemegang kad utama sedia ada bagi sebarang kad kredit HLB (termasuk Mach dan bekas EON Bank);

b.    Pemegang Kad NTC yang tidak lagi memegang sebarang kad kredit HLB yang sah dan/atau pemegang kad yang akaun Kad Kredit HLB mereka tertunggak;

c.     Pemegang Kad NTC yang telah membatalkan Kad Kredit HLB mereka dan telah memohon semula Kad Kredit HLB baharu (termasuk mana-mana Kad Layak) sebagai pemegang kad utama dalam masa dua belas (12) bulan dari tarikh pembatalan tersebut;

d.    Pemegang Kad NTC yang telah melakukan atau disyaki melakukan penipuan atau kesalahan undang-undang berkaitan dengan mana-mana kemudahan yang diberi oleh Bank atau telah diisytiharkan muflis (menurut petisyen oleh sama ada bank atau mana-mana pihak ketiga) atau bakal dikenakan prosiding kemuflisan pada bila-bila masa sebelum atau semasa atau selepas tarikh Tempoh Kempen;  dan

          

Bagi mengelakkan keraguan, Pemegang Kad NTC hendaklah memberi maklumat terbaharu dan tepat  (termasuk tetapi tidak terhad kepada alamat surat-menyurat dan maklumat hubungan) kepada HLB untuk permohonan Kad Layak dan pada dasarnya Pemegang Kad NTC wajib menghubungi HLB jika tidak menerima Kad Layak yang diluluskan dalam masa enam puluh (60) hari dari tarikh permohonan, jika gagal berbuat demikian, maka Pemegang Kad NTC dianggap telah menerima Kad Layak dan HLB tidaklah bertanggungjawab jika sekiranya Pemegang Kad NTC tidak dapat menyertai Promosi B4 ini atas apa jua sebab sekalipun.

 

MEKANIK PROMOSI B3

 

148.        Pemegang Kad NTC adalah layak menikmati tawaran-tawaran berikut dengan syarat kriteria yang ditetapkan di dalam ini dipatuhi oleh Pemegang Kad NTC (“Pemegang Kad Layak”) :

(a)     Pengecualian Fi Tahunan 

i.    Pemegang Kad NTC yang dalam masa empat puluh lima (45) hari dari tarikh kelulusan Kad Layak melakukan minimum satu (1) Perbelanjaan Runcit Layak (“seperti ditakrif dalam Fasal 153 di bawah”) menggunakan setiap Kad Layak (termasuk kad tambahan) yang diluluskan dan dikeluarkan oleh HLB di bawah Promosi B4 ini akan layak mendapat pengecualian fi tahunan bagi  tahun pertama bagi setiap Kad Layak.

Penyedia perkhidmatan SMS bagi Promosi NTC ini ialah M3 Technologies (Asia) Berhad (“M3 Tech”) dan M3 Tech akan memberitahu Pemegang Kad NTC sebaik sahaja Kad Layak merek diluluskan melalui SMS.

                    ii.     Fi tahunan bagi tahun-tahun seterusnya adalah tertakluk kepada terma dan syarat pengecualian fi tahunan sedia ada. Untuk butiran lanjut, sila semak halaman produk berkenaan di www.hlb.com.my (“Laman Web HLB”).

(b)   Pulangan Tunai

                          i.          Pemegang Kad NTC akan menerima Pulangan Tunai NTC (“Pulangan Tunai NTC”) berdasarkan saluran permohonan dan tarikh permohonan seperti yang ditetapkan dalam jadual di bawah ini tertakluk kepada Fasal 148b (ii) dan 148b (iii) (“Pemegang Kad Layak”):-

Kategori

Pulangan Tunai NTC 

Saluran Permohonan

Tarikh Permohonan

C

RM57

Mana-mana Cawangan HLB atau Jualan Lansung  menggunakan borang permohonan Kad Kredit fizikal

7 – 13 Julai 2018

                         ii.          Semua Pemegang Kad NTC mestilah berdaftar sebagai pengguna Hong Leong Connect sebelum melakukan Perbelanjaan Runcit Layak yang pertama.

                         iii.          Kad Layak mestilah mempunyai minimum satu (1) Perbelanjaan Runcit Layak selewat-lewatnya pada 31 Ogos 2018.

149.        Setiap Pemegang Kad Layak adalah berhak menerima satu (1) kali Pulangan Tunai NTC sahaja, seperti dijadualkan di atas sepanjang Promosi B3. Jumlah perumpukan Pulangan Tunai NYTC maksimum dihadkan setakat RM11,400 bagi 200 Pemegang Kad Layak atas dasar siapa cepat dia dapat.

 

150.        Sekiranya Pemegang Kad Layak telah memenuhi segala terma dan syarat yang dinyatakan dalam Fasal 148b (ii) dan 148b (iii), Pulangan Tunai NTC akan dikreditkan kepada akaun Pemegang Kad Layak dalam masa tujuh (7) hari perniagaan dari Perbelanjan Runcit Layak yang pertama. Pemegang Kad Layak akan diberitahu oleh HLB melalui penyiaran senarai Pemegang Kad Layak dalam Laman Web HLB dari 1 Ogos 2018 ke atas (“Tarikh Pemberitahuan”). 

 

151.        Sekiranya Pulangan Tunai NTC tidak diterima, Pemegang Kad Layak hendaklah memberitahu HLB dalam masa tiga puluh (30) hari dari Tarikh Pemberitahuan, jika gagal berbuat demikian Pemegang Kad Layak dianggap telah menerima Pulangan Tunai NTC itu dan sebarang rayuan untuk bayaran ganti Pulangan Tunai NTC tidak akan dilayani.

 

152.        HLB tidak berkewajipan  untuk memberitahu Pemegang Kad Layak sekiranya Pulangan Tunai NTC telah mencecah perumpukan Pulangan Tunai NTC semasa Tempoh Kempen.

 

153.        Perbelanjaan Runcit Layak adalah berdasarkan kriteria berikut: 

a.         Hendaklah termasuk transaksi runcit, insurans, bayaran bil, fi keahlian dan transaksi dalam talian, arahan tetap, Pelan Bayaran Lanjutan (EPP) yang dilakukan dalam dan luar negara.

b.         Hendaklah termasuk pendahuluan tunai, Pindahan Baki (BT), Call-for-Cash (CFC), Call-for-Cash Plus (CFC+), Pelan Bayaran Fleksi (FPP), pindahan dana, fi dan caj yang dikenakan oleh HLB.

c.         Perbelanjaan Runcit Layak Terkumpul oleh Pemegang Kad Tambahan di bawah akaun Kad Kredit Pemegang Kad Layak yang sama akan dimasukkan dalam pengiraan Perbelanjaan Runcit Layak terkumpul Pemegang Kad Layak.

d.         Hendaklah dicatatkan dan tidak boleh dipertikaikan dan/atau diterbalikkan oleh syarikat peniaga

 

154.        Promosi B3 ini tidak sah bersama-sama mana-mana promosi HLB/HLISB yang sedang berlangsung melainkan diberitahu sebaliknya.  

PROMOSI 8.88% POWERLINK PENGURUSAN KEKAYAAN (“PROMOSI B4”)

 

KELAYAKAN 

 

149.        Promosi 8.88% Powerlink Pengurusan Kekayaan (“Promosi B4”) terbuka untuk penyertaan oleh seluruh Pelanggan HLB individu (“Pelanggan HLB”) yang merupakan permastautin warga Malaysia dan bukan warga Malaysia terdiri daripada kategori berikut (“Kategori Pelanggan”):-

                 a.        Pelanggan Perbankan Persendirian (“PV”) sedia ada dan / atau baharu;

                 b.        Pelanggan Perbankan Prioriti (“PB”) sedia ada dan / atau baharu; dan

                 c.        Pelanggan HLB sedia ada dan/atgau baharu yang bukan Pelanggan PB/PV (“Bukan PV/PB”), melainkan diberitahu sebaliknya.

 

150.           Dalam konteks ini Pelanggan PV bermaksud Pelanggan HLB yang telah memenuhi kriteria kelayakan Keahlian Perbankan Persendirian HLB (“Keahlian PV”). Keahlian PV bermaksud gabungan Aset Cair dan/atau Pelaburan (seperti ditakrif menurut Fasal 157 di bawah) berjumlah Ringgit Malaysia Tiga Juta (RM3,000,000.00) atau apa-apa amaun lain yang ditetapkan oleh HLB dari semasa ke semasa (“Kriteria Kelayakan PV”). Pelanggan PV Baharu bermaksud Pelanggan HLB yang telah menyertai Keahlian PV semasa Tempoh Promosi.

 

151.           Dalam konteks ini Pelanggan PB bermaksud Pelanggan HLB yang telah memenuhi kriteria kelayakan Keahlian Perbankan Prioriti HLB (“Keahlian PB”). Keahlian PB bermaksud gabungan Aset Cair dan/atau Pelaburan (seperti ditakrif menurut Fasal 158 di bawah) berjumlah Ringgit Malaysia Tiga Ratus Ribu (RM300,000.00) atau apa-apa amaun lain yang ditetapkan oleh HLB dari semasa ke semasa (“Kriteria Kelayakan PB”). Pelanggan PB Baharu bermaksud Pelanggan HLB yang telah menyertai Keahlian PB semasa Tempoh Promosi

 

152.           Bagi tujuan di dalam ini, istilah “Aset Cair” adalah bermakna segala jumlah yang ada dalam kredit mana-mana Akaun Deposit Tetap (“FD”), Akaun Semasa & Akaun Simpanan (“CASA”) dan/atau Akaun Mata Wang Asing dengan HLB manakala istilah “Pelaburan” bermakna amaun pelaburan pokok dalam mana-mana Dana Unit Amanah (“UT”), Instrumen Deposit Boleh Niaga Kadar Terapung (“FRNID”), Bon Runcit, Pelaburan Berkaitan Ekuiti (“ELI”) dan / atau Pelaburan Dwimata Wang (“DCI”) dengan HLB pada mana-mana satu masa. Akaun Semasa Mortgage Plus dan Pinjaman Fleksi Super Easi 123 dikecualikan daripada sebahagian Aset Cair untuk mencukupkan kriteria kelayakan PB/PB

 

153.           Apabila terdapat lebih daripada satu (1) pemohon Keahlian PV/PB, maka akaun bersama mestilah dibuka. Pemegang akaun bersama yang namanya mula-mula tertera dalam rekod HLB adalah pemegang akaun utama (“Pemegang Akaun Utama”) manakala pemegang akaun bersama yang seorang lagi adalah pemegang akaun kedua (“Pemegang Akaun Kedua”)

 

MEKANIK PROMOSI B4

 

154.           Untuk menyertai Promosi B4, Pelanggan HLB  dikehendaki semasa Tempoh Kempen untuk melaksanakan dan memenuhi syarat/kriteria berikut seperti yang dipaparkan dalam jadual 1 di bawah supaya layak menikmati Kadar FD Promosi:

a.         melabur amaun pelaburan minimum dalam mana-mana UT atau FRNID yang terpilih (seperti tersenarai dalam Lampiran 1 yang disertakan bersama ini) (secara kolektif disebut sebagai “Pelaburan Terpilih”); dan

b.         meletak FD ke dalam akaun FD yang baharu dibuka atau sedia ada untuk tempoh maksimum 2 bulan (“Tempoh”) dengan amaun peletakan FD maksimum sebanyak 1.5 kali (1.5x) Amaun Pelaburan dalam Pelaburan Terpilih (“Powerlink FD”); dan

c.         menunjuk Hong Leong Connect App daripada telefon bimbit Pelanggan HLB kepada pengurus perhubungan HLB dan/atau kakitangan cawangan

        Jadual 1: Amaun Pelaburan Minimum bagi Pelaburan Terpilih

Jenis Pelanggan

Jenis Pelaburan

Amaun Pelaburan Minimum

Caj Jualan UT Minimum

Pelaburan: Nisbah FD

Amaun FD Maksiimum

Kadar FD Promosi

Pelanggan  PV/PB

UT

RM50,000

 

3.00%*

1:1.5

Sehingga 1.5 kali Amaun Pelaburan dan tidak lebih daripada RM5,000,000

 

FD 2-bulan pada 8.88% setahun.

 

Pelanggan  PV/PB

FRNID

RM100,000

 

N/A

1:1.5

Bukan Pelanggan  PV/PB

UT

RM30,000

 

4.00%**

1:1.5

* 3.00% merujuk kepada caj jualan UT minimum yang terpakai kepada dana UT sertaan yang dilanggani Pelanggan PV/PB.

** 4.00% merujuk kepada caj jualan UT minimum yang terpakai kepada dana UT sertaan yang dilanggani Bukan Pelanggan PV/PB.

 

155.        Bagi mengelakkan keraguan, Hong Leong Connect App daripada telefon bimbit Pelanggan HLB mestilah nombor telefon bimbit yang berdaftar dengan HLB.

 

156.        Bagi mengelakkan keraguan, untuk membolehkan Pelanggan HLB menikmati Kadar FD Promosi di atas ini:

d.      Peletakan amaun pelaburan bagi Pelaburan Terpilih dan Powerlink FD hendaklah dilakukan serentak pada hari yang sama semasa Tempoh Kempen; dan

e.      Amaun FD Powerlink maksimum hendaklah diletak serentak dengan Pelaburan Terpilih diungkapkan sebagai nisbah kepada amaun Pelaburan Terpilih dan tidak lebih daripada RM5,000,000.

f.       Kadar FD Promosi terpakai kepada Dana Baharu sahaja (seperti ditakrif dalam Fasal 163).

 

157.        Dana Baharu ditakrif sebagai:

a.     Wang tunai, GIRO antara bank, dana baharu yang diterima melalui pindahan telegraf daripada bank lain, cek tempatan atau cek jurubank yang dikeluarkan oleh bank lain yang didepositkan ke dalam akaun FD sedia ada atau baharu Pelanggan PB; dan

b.    Hasil penebusan ekuiti, dana unit amanah, bon / sukuk dan / atau Hong Leong Invest Safe semasa Tempoh Promosi yang didepositkan semula ke dalam mana-mana CASA HLB.

 

158.        Yang berikut ini tidak boleh dianggap “Dana Baharu”:

a.     FD yang matang atau pengeluaran pramatang FD daripada mana-mana akaun FD/akaun Deposit Tetap-i (“FD-i”) HLB / HLISB yang sedia ada;

b.    Pindahan dana intra bank, iaitu pindahan dana daripada akaun HLB / HLISB yang lain (sama ada Akaun Simpanan/i dan/atau Akaun Semasa/i (CASA dan/atau CASA-i), FD, FD-i atau Akaun Pelaburan Am (“GIA”); dan

c.     Pindahan antara cawangan di dalam Bank termasuk pindahan akaun pihak ketiga (ke-3).

 

159.        Pelanggan Powerlink HLB baharu dikehendaki membuka akaun FD baharu dengan HLB semasa Tempoh Promosi (jika Pelanggan HLB tidak mempunyai akaun FD yang sedia ada) untuk membolehkannya memenuhi keperluan ini.

 

160.        Pelanggan Powerlink HLB yang telah menunaikan dan memenuhi keperluan seperti dinyatakan dalam Fasal 160 and 161 di atas akan disebut “Pelanggan Powerlink Layak” bagi tujuan Promosi B4.

 

161.        Pelanggan Powerlink Layak dikehendaki menamakan satu Akaun CASA yang diselenggarakan dengan HLB yang seharusnya atas nama semua Pelanggan Powerlink Layak (“CASA Namaan”) untuk tujuan mengkreditkan faedah yang diperolehi di bawah Promosi ini. Faedah FD yang diperolehi hendaklah dikreditkan ke dalam CASA Namaan Pelanggan Powerlink Layak pada tarikh matang Tempoh. Tokokan faedah kepada Jumlah Pokok FD tidak dibenarkan.

 

162.        Sekiranya Amaun FD dikeluarkan sebelum tarikh matang, tiada faedah akan dibayar kepada Pelanggan Powerlink Layak.

Bank berhak menolak balik dan memotong amaun yang setara dengan kadar faedah yang dibayar bagi FD yang dikeluarkan sebelum tarikh matang, daripada Amaun Pokok FD semasa pengeluaran.

 

163.    Pada tarikh matang, FD akan diperbaharui secara automatik pada kadar FD konvensional semasa.

 

164.   Pengeluaran separa FD tidak dibenarkan.

 

165.     Pengeluaran FD, sama ada sebelum atau selepas tarikh matang Tempoh, hanya boleh dibuat di cawangan asal bank, yakni tempat cawangan peletakan FD itu dibuat.

 

166.     Tarikh tempahan UT hendaklah dianggap sebagai tarikh peletakan UT bagi produk-produk UT Terpilih dalam   Pelaburan Terpilih

 

167.     Tarikh niaga FRNID hendaklah dianggap sebagai tarikh peletakan FRNID bagi produk-produk FRNID terpilih dalam   Pelaburan Terpilih.

 

168.     Peletakan FD dan Amaun Pelaburan dalam Pelaburan Terpilih mestilah dibuat pada hari yang sama dan tidak boleh dikumpulkan daripada hari-hari yang berbeza.

 

169.   Pemegang Akaun Utama (seperti menurut Fasal 159 di atas) bagi Pelaburan Terpilih dan juga akaun FD mestilah di bawah nama Pelanggan Powerlink HLB yang sama.

 

170.     HLB berhak meminda dana-dana sertaan Pelaburan Terpilih yang disenaraikan dalam Lampiran 2 dari semasa ke semasa dalam Tempoh Promosi.

 

171.     Pelanggan Powerlink Layak adalah bertanggungjawab dan hendaklah menanggung sendiri segala cukai berkenaan, fi kerajaan atau apa-apa caj lain yang boleh dikenakan ke atas mereka di bawah undang-undang berkenaan, jika ada, berkaitan dengan penyertaan mereka dalam Promosi.

 

172.     FD tidak boleh digunakan sebagai sandaran bagi tujuan mendapatkan apa-apa kemudahan kredit yang diperolehi atau akan diperolehi oleh Pelanggan Powerlink Layak.

 

173.     Jika sekiranya Pelanggan Powerlink Layak menggunakan hak bertenang Unit Amanah mereka atau sebarang transaksi Pelaburan Terpilih ditolak atau dibatalkan oleh mana-mana pihak atas apa jua sebab sekalipun, maka Pelanggan Powerlink Layak TIDAK berhak menikmati Kadar FD Promosi Powerlink sepeti disyaratkan dalam jadual yang dipaparkan dalam Fasal 160 di atas. Dengan itu dana-dana yang diletak dan didepositkan dalam akaun FD akan ditarik balik dan tiada faedah akan dibayar menurut peraturan ABM, Seksyen E (v).

 

TRANSAKSI PRODUK PELABURAN

 

174.     Pelaburan bersama dianggap kepunyaan orang yang namanya mula-mula tertera dalam borang transaksi pelaburan bagi Pelaburan Terpilih (“Pemegang Akaun Utama Pelaburan”). Hanya Pemegang Akaun Utama Pelaburan layak menikmati Kadar FD Powerlink di atas.

 

175.     Pelaburan dalam Dana UT terpilih dalam Pelaburan Terpilih menggunakan dana yang dikeluarkan daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (“KWSP”) tidak dibenarkan.

 

176.     Semua terma dan syarat dan peraturan mengenai transaksi Pelaburan Terpilih akan dikenakan.

 

177.     Terma dan syarat mengenai transaksi dan produk UT bagi Pelaburan Terpilih diperincikan dalam Prospektus terkini dan Prospektus Tambahannya (jika ada) yang telah sempurna didaftarkan dan diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia yang akan ditadbir dan dikawal selia menurut Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (seperti dipinda) serta garis panduan dan arahan berkaitan yang dilkeluarkan oleh pihak-pihak berkuasa berkenaan.

 

178.      Penafian Unit  Amanah: Dokumen ini bukan bertujuan sebagai pelawaan atau tawaran untuk melanggan unit amanah dan ia bukan penawaran oleh HLB untuk mendapatkan langganan unit amanah daripada sesiapa. Pelabur dinasihatkan agar membaca dan memahami kandungan prospektus yang telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, yang tidak bertanggungjawab ke atas kandungannya, sebelum melabur. Salinan prospektus boleh diperolehi daripada mana-mana cawangan kami atau pejabat Pengurus Dana. Sebarang terbitan unit yang berkaitan dengan prospektus hanya akan dibuat selepas menerima borang permohonan yang dirujuk dan dilampirkan dalam prospektus. Pelabur diingatkan bahawa terdapat yuran dan caj yang dikenakan dalam pembelian unit amanah. Pelabur dinasihatkan agar mempertimbangkan yuran dan caj berkenaan sebelum melabur dan merujuk dengan penasihat kewangan berlesen atau profesional mereka jika ada keraguan mengenai sebarang ciri atau jenis dana.  Sila ambil perhatian bahawa harga unit dan agihan yang dibayar, jika ada, boleh naik atau turun. Prestasi lampau bukan indikasi prestasi masa hadapan. Pulangan ke atas pelaburan unit amanah tidak dijamin dan unit amanah tidak membentuk deposit bank atau tanggungjawab HLB dan ianya tidak dijamin atau diinsuranskan oleh HLB serta ia tertakluk kepada risiko pelaburan, termasuk kemungkinan kehilangan amaun prinsipal yang dilaburkan. Skim unit amanah dan unit-unit di dalam skim tersebut tidak diinsuranskan oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (“PIDM”), dan sebarang wang yang dikeluarkan daripada deposit berinsurans untuk tujuan pembelian mana-mana unit dalam skim unit amanah tidak diinsuranskan oleh PIDM.

 

179.      Semua terma dan syarat dan peraturan sedia ada yang mengawal FRNID terpilih di bawah Pelaburan Terpilih akan dikenakan. Terma dan syarat yang mengawal FRNID terpilih yang diperincikan dalam Helaian Terma dan Helaian Pendedahan Produk berkenaan adalah tertakluk kepada Garis Panduan Bank Negara Malaysia mengenai Ketelusan dan Pendedahan Produk seperti yang dipinda dari semasa ke semasa dan apa-apa garis panduan dan peraturan lain berkenaan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berkuasa berkenaan dari semasa ke semasa.

Notis Penting: Pelanggan HLB tidak dilindungi oleh dana pampasan di bawah Bahagian IV Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Dana pampasan ini tidak meliputi Pelanggan HLB jika Pelanggan HLB mengalami kerugian kewangan akibat penyalahgunaan, atau penipuan salah guna wang dan harta lain, oleh pengarah, pegawai, kakitangan atau wakil HLB. 

 

TRANSAKSI PRODUK PELABURAN

 

180.     Pelaburan bersama dianggap kepunyaan orang yang namanya mula-mula tertera dalam borang transaksi pelaburan bagi Pelaburan Terpilih (“Pemegang Akaun Utama Pelaburan”). Hanya Pemegang Akaun Utama Pelaburan layak menikmati Kadar FD Powerlink di atas.

 

181.     Pelaburan dalam Dana UT terpilih dalam Pelaburan Terpilih menggunakan dana yang dikeluarkan daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (“KWSP”) tidak dibenarkan.

 

182.     Semua terma dan syarat dan peraturan mengenai transaksi Pelaburan Terpilih akan dikenakan.

 

183.     Terma dan syarat mengenai transaksi dan produk UT bagi Pelaburan Terpilih diperincikan dalam Prospektus terkini dan Prospektus Tambahannya (jika ada) yang telah sempurna didaftarkan dan diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia yang akan ditadbir dan dikawal selia menurut Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (seperti dipinda) serta garis panduan dan arahan berkaitan yang dilkeluarkan oleh pihak-pihak berkuasa berkenaan.

 

184.      Penafian Unit  Amanah: Dokumen ini bukan bertujuan sebagai pelawaan atau tawaran untuk melanggan unit amanah dan ia bukan penawaran oleh HLB untuk mendapatkan langganan unit amanah daripada sesiapa. Pelabur dinasihatkan agar membaca dan memahami kandungan prospektus yang telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, yang tidak bertanggungjawab ke atas kandungannya, sebelum melabur. Salinan prospektus boleh diperolehi daripada mana-mana cawangan kami atau pejabat Pengurus Dana. Sebarang terbitan unit yang berkaitan dengan prospektus hanya akan dibuat selepas menerima borang permohonan yang dirujuk dan dilampirkan dalam prospektus. Pelabur diingatkan bahawa terdapat yuran dan caj yang dikenakan dalam pembelian unit amanah. Pelabur dinasihatkan agar mempertimbangkan yuran dan caj berkenaan sebelum melabur dan merujuk dengan penasihat kewangan berlesen atau profesional mereka jika ada keraguan mengenai sebarang ciri atau jenis dana.  Sila ambil perhatian bahawa harga unit dan agihan yang dibayar, jika ada, boleh naik atau turun. Prestasi lampau bukan indikasi prestasi masa hadapan. Pulangan ke atas pelaburan unit amanah tidak dijamin dan unit amanah tidak membentuk deposit bank atau tanggungjawab HLB dan ianya tidak dijamin atau diinsuranskan oleh HLB serta ia tertakluk kepada risiko pelaburan, termasuk kemungkinan kehilangan amaun prinsipal yang dilaburkan. Skim unit amanah dan unit-unit di dalam skim tersebut tidak diinsuranskan oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (“PIDM”), dan sebarang wang yang dikeluarkan daripada deposit berinsurans untuk tujuan pembelian mana-mana unit dalam skim unit amanah tidak diinsuranskan oleh PIDM.

 

185.      Semua terma dan syarat dan peraturan sedia ada yang mengawal FRNID terpilih di bawah Pelaburan Terpilih akan dikenakan. Terma dan syarat yang mengawal FRNID terpilih yang diperincikan dalam Helaian Terma dan Helaian Pendedahan Produk berkenaan adalah tertakluk kepada Garis Panduan Bank Negara Malaysia mengenai Ketelusan dan Pendedahan Produk seperti yang dipinda dari semasa ke semasa dan apa-apa garis panduan dan peraturan lain berkenaan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berkuasa berkenaan dari semasa ke semasa.

Notis Penting: Pelanggan HLB tidak dilindungi oleh dana pampasan di bawah Bahagian IV Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Dana pampasan ini tidak meliputi Pelanggan HLB jika Pelanggan HLB mengalami kerugian kewangan akibat penyalahgunaan, atau penipuan salah guna wang dan harta lain, oleh pengarah, pegawai, kakitangan atau wakil HLB. 

PROMOSI FD PREMIUM BIASA BANCASSURANCE (“PROMOSI B5”)   

 

KELAYAKAN

 

186.     Promosi FD Premium Biasa Bancassurance (“Promosi B5”) terbuka kepada seluruh pelanggan Bank baharu dan sedia ada termasuk pemastautin warga Malaysia dan bukan warga Malaysia (“Pelanggan”) yang, semasa Tempoh Promosi memohon mana-mana Produk Premium Biasa Bancassurance sertaan seperti tersebut dalam Fasal 187 dan menjelaskan Premium Perniagaan Baharu dengan Saiz Premium Tahunan minimum bagi Produk-produk Premium Biasa Bancassurance sertaan berkenaan (“Pelanggan Layak”).

 

187.     Produk-produk Premium Biasa Bancassurance sertaan bagi Promosi B5 ini adalah Hong Leong SMART Cash Insurance, Hong Leong SMART Value Insurance, dan Prestige Life (secara kolektif disebut “Rangkaian Produk” dan secara individu disebut “Produk”) yang semuanya ditaja jamin oleh insurer, Hong Leong Assurance Berhad (“HLA”).

 

188.     Bagi mengelakkan keraguan:-

“Premium Perniagaan Baharu” bermaksud premium tahun pertama yang dijelaskan bagi pembelian mana-mana Produk itu;

 

Saiz Premium Tahunan” bermaksud jumlah amaun premium dijelaskan setiap tahun dengan minimum Ringgit Malaysia Enam Ribu (RM6,000) bagi Hong Leong SMART Cash Insurance dan Prestige Life dan Sepuluh Ribu (RM10,000.00) bagi Hong Leong SMART Value Insurance

189.     Pelanggan Layak yang telah melakukan atau disyaki melakukan penipuan atau kesalahan undang-undang berkaitan dengan Rangkaian Produk dan/atau mana-mana kemudahan yang diberi oleh Bank atau telah diisytiharkan muflis (menurut petisyen oleh sama ada Bank, bank-bank lain atau oleh mana-mana pihak ketiga) atau bakal dikenakan prosiding kemuflisan pada bila-bila masa sebelum atau semasa Tempoh Promosi TIDAK layak menyertai Promosi B5 ini.

 

MEKANIK PROMOSI B5

 

190.     Pelanggan Layak yang meletak deposit FD dalam akaun FD sedia ada atau akaun FD baharu mereka dengan Bank dalam amaun yang ditetapkan bagi Produk-produk berkenaan semasa Tempoh Promosi adalah berhak menikmati faedah FD Promosi yang ditetapkan di bawah (“Pelanggan Berkelayakan”) :

Produk

Saiz Premium Tahunan

Amaun Peletakan  Deposit Tetap (“FD”) *

Faedah FD Promosi

Kumpulan A

Insurans “SMART Value” Hong Leong

Minima RM10,000

Dasar 1 sama 1 maksima amoun RM20,000

3 Bulan (“Tempoh FD”) pada kadar faedah efektif 7.70% setahun

Terhad kepada 1,000 Pelanggan pertama yang Layak sahaja

(setiap pelanggan dan atas dasar siapa cepat dia dapat)

Kumpulan B

Insurans “SMART Cash” Hong Leong

Prestige Life

Minima RM6,000

 

Nota: Deposit tetap dan insurans layak dilindungi oleh PIDM.

 

191.     Bagi mengelakkan keraguan, pemberian Faedah FD Promosi ini adalah atas dasar siapa cepat dia dapat, dan dihadkan kepada satu ribu (1,000) pertama Pelanggan Berkelayakan.

 

192.     Pelanggan Banca yang Layak hanya boleh membuat peletakan FD atas kelulusan daripada pemberi insurans, Produk Banca yang dimohon untuk dan selepas tamat tempoh lima belas hari (15) hari tempoh bertenang sebaik sahaja polisi berkuat kuasa. Surat Pemberitahuan akan dihantar kepada Pelanggan Banca yang Layak oleh HLA dan Pelanggan Banca yang Layak perlu menunjukkan surat Pemberitahuan kepada mana-mana cawangan HLB sebagai bukti kelayakan untuk menikmati Promosi Faedah FD  Banca untuk diteruskan dengan peletakan FD, kegagalan berbuat sedemikian akan menyebabkan Pelanggan Banca yang Layak dianggap tidak layak untuk menyertai Promosi Banca dan menjadi tanggungjawab Pelanggan Banca yang Layak untuk mendapatkan surat Pemberitahuan daripada HLA / memberitahu HLA sekiranya Pelanggan Banca yang Layak tidak menerima surat Pemberitahuan tersebut daripada HLA, dan HLB tidak akan bertanggungjawab ke atas surat Pemberitahuan yang tidak diterima oleh Pelanggan Banca yang Layak atas apa sebab sekalipun. Menjadi tanggungjawab Pelanggan Banca yang Layak juga untuk memastikan yang mereka telah membekalkan alamat yang terkini, sah dan tepat kepada HLB / HLA bagi tujuan penghantaran surat Pemberitahuan.

 

193.     Bagi mengelakkan keraguan, HLB akan berpandukan surat Pemberitahuan untuk memastikan kelayakan Pelanggan Banca yang Layak untuk melakukan peletakan FD dengan HLB.

 

194.     Setiap Pelanggan Banca yang Layak akan hanya berhak kepada Promosi Faedah FD Banca untuk satu (1) kali sahaja (sama ada akaun FD individual di bawah nama Pelanggan Banca yang Layak sahaja atau akaun FD bersama di mana Pelanggan Banca yang Layak merupakan Pemegang Akaun FD Prinsipal) tanpa mengira bilangan Produk Banca yang dilanggan sepanjang Tempoh Promosi. Jika akaun FD bersama, hanya akaun FD bersama di mana Pelanggan Banca yang Layak (seperti yang dinyatakan di dalam surat Pemberitahuan) merupakan Pemegang Akaun FD Prinsipal, layak untuk Promosi Faedah FD Banca.

 

195.     Sekiranya Produk Banca dibatalkan oleh mana-mana pihak atas apa-apa sebab sekalipun pada bila-bila masa semasa tempoh peletakan FD, Pelanggan Banca yang Layak tidak akan layak untuk menikmati Promosi Faedah FD Banca. Dalam hal sedemikian, kadar FD konvensional untuk Tempoh FD akan terpakai daripada tarikh peletakan FD.

 

196.     Promosi Faedah FD Banca di bawah Promosi B5 akan dikreditkan ke dalam akaun semasa atau akaun simpanan (“CASA”) yang dinamakan oleh Pelanggan Banca yang Layak dalam setelah Tempoh FD matang. Tambahan faedah ke atas peletakan FD permulaan adalah tidak dibenarkan.

 

197.     Setelah matang, FD akan diperbaharui secara automatic pada kadar FD semasa. Pengeluaran sebahagian daripada FD semasa Tempoh FD tidak dibenarkan.

 

198.     Pengeluaran FD hanya dibuat di cawangan asal, iaitu cawangan yang mana peletakan FD dibuat.

 

199.     Sekiranya Amaun FD dikeluarkan sebelum tarikh matang, tiada faedah akan dibayar kepada Pelanggan Banca Layak.

Bank berhak menolak balik dan memotong amaun yang setara dengan kadar faedah yang dibayar bagi FD yang dikeluarkan sebelum tarikh matang, daripada Amaun Pokok FD semasa pengeluaran.

 

200.     Sekiranya Pelanggan Banca yang Layak didapati tidak menurut sebarang atau kesemua T&S di bawah Promosi Banca, Bank berhak menarik balik dan menolak Faedah FD Banca tambahan yang telah dikredit sebelumnya daripada akaun CASA yang dinamakan oleh Pelanggan Banca yang Layak. Pelanggan Banca yang Layak akan diberitahu oleh Bank dalam bentuk bertulis sebelum penarikan balik Faedah FD Banca dan penolakan daripada akaun yang dinamakan oleh Pelanggan Banca yang Layak.

 

201.     Promosi Banca ini tidak sah bersama dengan lain-lain promosi yang sedang berjalan yang ditawarkan oleh Bank dari masa ke semasa.

 

PENAFIAN INSURANS

 

Dokumen/T&S ini tidak bertujuan sebagai jemputan atau tawaran untuk langganan insurans mahupun permintaan untuk langganan insurans oleh HLB daripada sesiapa. Pelanggan dinasihati untuk membaca dan memahami kandungan brosur produk/polisi kontak sebelum mendaftar.

 

NOTA PENTING:

 

PRODUK INSURANS INI ADALAH BERGANTUNG KEPADA PRESTASI ASET PENDASAR, DAN BUKAN PRODUK PELABURAN TULEN SEPERTI AMANAH SAHAM. PELANGGAN MESTI MENILAI PILIHAN MEREKA DENGAN BERHATI-HATI AND MEMUASKAN HATI MEREKA DI MANA PELAN PELABURAN BERKAIT SESUAI DENGAN SELERA RISIKO MEREKA, DAN PELANGGAN MAMPU MENANGGUNG PREMIUM SEPANJANG TEMPOH POLISI. UNTUK MENINGKATKAN PELABURAN PADA BILA-BILA WAKTU, ADALAH DINASIHATKAN SUPAYA PELANGGAN MEMBAYAR PREMIUM TAMBAHAN SEBAGAI “TOP UPS”. PULANGAN DANA PELABURAN BERKAIT ADALAH TIDAK DIJAMIN.

 

Pelanggan yang tidak dilindung oleh dana pampasan di bawah Bahagian IV Pasaran Modal dan Akta Perkhidmatan 2007. Dana pampasan ini tidak dipanjangkan kepada Pelanggan sekiranya Pelanggan mengalami kerugian wang disebabkan penyelewengan atau penipuan salah guna duit dan hartanah lain, oleh pengarah, pegawai, pekerja atau wakil Bank.

Produk di atas adalah dilindungi oleh Hong Leong Assurance Berhad (HLA). HLA adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Sebagai ahli PIDM, sebahagian manfaat yang dilindung di bawah polisi insurans yang ditawarkan oleh HLA adalah dilindungi daripada kerugian sebahagian atau seluruh manfaat insurans oleh PIDM, sekiranya kegagalan ahli pemberi insurans berlaku. Untuk maklumat lanjut mengenai had perlindungan dan skop liputan, sila dapatkan brosur informasi PIDM daripada HLA atau layari laman web PIDM (www.pidm.gov.my) atau hubungi talian bebas tol PIDM (1-800-88-1266).

PROMOSI KADAR RATA TETAP PEMBIAYAAN PERIBADI/-i (sila rujuk kepada PROMOSI A8 untuk mekanik promosi)

PEMBIAYAAN AUTO/-i: e-Kupon 11street bernilai sehingga RM50 (“PROMOSI B6”)

 

KELAYAKAN

 

202.     Pembiayaan Auto/-i (“Promosi B6”) terbuka kepad pelanggan individu yang baharu dan sedia ada yang permohonan Pembiayaan Auto Hong Leong (HLAF) mereka (“Pelanggan HLAF”):

a)     diterima dalam masa Tempoh Kempen: 7 Julai 2018 hingga 13 Julai 2018 (termasuk kedua-dua tarikh) (“Pelanggan HLAF Berkelayakan”); dan

b)    pembiayaan HLAF dibiayai selewat-lewatnya 15 Ogos 2018 (tarikh akhir) (kemudian daripada ini disebut  “Pelanggan HLAF Layak”)

 

203.     Bagi mengelakkan keraguan, golongan berikut TIDAK layak menyertai Promosi ini:

a)      Kakitangan tetap dan kontrak Kumpulan Hong Leong (termasuk subsidiarinya dan syarikat berkaitan);

b)      Kakitangan Bank, rakan perniagaan Bank, wakil atau ejen (termasuk juruaudit luar, vendor, pembekal, ejen pengiklanan dan ejen promosi) dan ahli-ahli keluarga terdekat masing-masing (contoh, pasangan, anak-anak, ibu bapa, adik-beradik);

c)      Pelanggan Pembiayaan Auto Layak yang telah melakukan atau disyaki melakukan penipuan atau kesalahan undang-undang berkaitan dengan mana-mana kemudahan yang diberi oleh Bank atau telah diisytiharkan muflis (menurut petisyen oleh sama ada dari bank atau oleh mana-mana pihak ketiga) atau bakal dikenakan prosiding kemuflisan pada bila-bila masa sebelum, semasa atau selepas Tempoh Promosi; atau

d)      Pelanggan HLAF Layak yang telah melakukan, atau ditentukan oleh Bank berpotensi melakukan apa-apa kesalahan seperti dinyatakan di dalam ini hendaklah serta-merta terlucut kelayakannya daripada menyertai Promosi B6.

 

MEKANIK PROMOSI B6

 

204.     Pelanggan HLAF Layak akan menerima e-Kupon 11street  berdasarkan Amaun Pembiayaan HLAF yang diluluskan:

Amaun Pembiayaan/-i HLAF

Nilai e-Kupon 11street

RM30, 000 kepada RM70, 000

RM30

RM71, 000 atau amaun selebihnya

RM50

205.     Terma-terma penggunaan e-Kupon 11street

1.     Tempoh Sah Laku: 6 bulan dari tarikh dikeluarkan;

2.     Pelanggan perlu menjadi pengguna 11street praberdaftar untuk menebus kod e-Kupon

·       Kod e-Kupon distor di bawah tab pengguna ‘My Page’.         

·       Pengguna perlu memasukkan ‘kod pengesahan’ (iaitu kod unik) sebelum bayaran /daftar keluar terdahulu

3.     Hanya penggunaan sekali sahaja untuk setiap kod unik yang dikeluarkan.

4.     Amaun belanja perlulah amaun lebihan (minimum RM1.00) daripada nilai baucar yang diberi; contohnya:.

·       Jika nilai baucar RM30, amaun belanja minimum mestilah RM31 atau lebih

·       Jika nilai baucar RM50, amaun belanja minimum mestilah RM51 atau lebih

5.      Untuk senarai lengkap benda-benda yag tersedia, sila layari laman web 11street website melalui pautan URL  ini: http://www.11street.my

 

206.     Dengan menyertai Promosi B6 ini, Pelanggan bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan oleh 11street dalam penggunaan e-Kupon, yang boleh berubah dari semasa ke semasa tanpa diberi notis terlebih dahulu. Bagi  mengelakkan keraguan, Bank tidak bertanggungjawab terhadap sebarang pindaan / perubahan terma dan syarat yang mengawal terma-terma penggunaan e-Kupon oleh 11street dan sebarang persoalan atau  rayuan mengenai pindaan / perubahan tersebut. Pelanggan hendaklah mendapatkan penyelesaiannya secara langsung dengan 11street.

 

207.     Pelangan HLAF berkewajipan memberi segala dokumen dan maklumat berkenaan kepada Bank dan/atau memenuhi kehendak-kehendak seperti ditetapkan oleh Bank (jika ada) semasa mengemukakan permohonan HLAF untuk membolehkan Bank meluluskan HLAF tepat pada masanya. Bank tidak boleh dipertanggungjawabkan sekiranya berlaku sebarang kelewatan atau tarikh pembiayaan terlewat atas apa jua sebabnya. 

PROMOSI PEMBIAYAAN MARGIN SAHAM:  FAEDAH MENARIK (“PROMOSI B7”)

 

KELAYAKAN

 

208.     Promosi Pembiayaan Margin Saham: Faedah Menarik (“Promosi B7”) terbuka untuk penyertaan oleh seluruh warga Malaysia dan bukan warga Malaysia yang menetap di Malaysia  (“Pelanggan”) yang merupakan Pelanggan HLB yang baharu dan sedia ada dengan kriteria berikut:-

a.       Berumur antara 21 dan 65 tahun; dan

b.      Permohonan baharu untuk Kemudahan Pembiayaan Margin Saham (“Kemudahan”) semasa Tempoh Kempen dengan saiz pinjaman minimum sebanyak Ringgit Malaysia Satu Ratus Ribu (RM100,000) (“Pelanggan SMF”)

 

209.     Yang berikut ini TIDAK layak menyertai Promosi B7 ini:

a.      Pelanggan bukan individu: Pelanggtan HLB bermaksud persatuan, empunya tunggal, perkongsian, perkongsian liabiliti terhad dan syarikat sendirian berhad yang merupakan PKS mikro bukan perkilangan yang pusing ganti jualan tahunannya ialah sebanyak Ringgit Malaysia Lima Juta (RM5 juta).

b.      Pelanggan yang telah melakukan atau disyaki melakukan penipuan atau kesalahan undang-undang berkaitan dengan mana-mana kemudahan yang diberi oleh Bank atau telah diisytiharkan muflis atau bakal dikenakan prosiding kemuflisan pada bila-bila masa sebelum atau semasa Tempoh Kempen.

c.      Pelanggan yang telah melakukan, atau ditentukan oleh Bank berpotensi melakukan kesalahan yang dinyatakan di dalam ini.

d.      Pelanggan yang membuat permohonan baharu untuk Kemudahan membeli saham di bawah Skim Opsyen Saham Pekerja (ESOS) dan Penawaran Awam Permulaan (IPO).

e.      Pelanggan sedia ada dengan Kemudahan sedia ada sebelum Tempoh Kempen yang semasa Tempoh Kempen telah membuat permohonan baharu untuk Kemudahan meningkatkan had kemudahan sedia ada.

f.       Pelanggan sedia ada yang telah menutup Kemudahan yang ada sebelum ini dan telah memohon untuk membuka Kemudahan baharu di bawah Promosi ini dalam masa satu (1) tahun dari tarikh penutupan tersebut.

g.      Kakitangan tetap dan kontrak Bank.

 

MEKANIK PROMOSI B7

 

210.     Pelanggan yang memenuhi kriteria dalam Fasal 208 Terma & Syarat ini (“Pelanggan Layak”) berhak menyertai Promosi B7 di bawah ini:-

a.      Kadar faedah Kemudahan sebanyak 0% untuk tiga (3) bulan pertama; dan

b.      Selepas itu, untuk bulan keempat (ke-4) ke atas, faedah akan dikenakan pada Kadar Pinjaman Asas (BR) + 1.17%.

 

211.     Untuk menyertai Promosi B7 ini, Pelanggan Layak dikehendaki melaksanakan dan memenuhi syarat/kriteria yang ditetapkan seperti di bawah:-

a.      Memohon Kemudahan semasa Tempoh Kempen di mana-mana cawangan HLB; dan

b.      Untuk menerima Kemudahan tersebut dan membuka Akaun SMF baru berhubung dengan Kemudahan pada / sebelum 13 Julai 2018. Biar apa pun yang dinyatakan dalam Tempoh Kempen, tempoh tangguh selama satu (1) bulan lagi dari tarikh luput Tempoh Kempen, iaitu sehingga 12 Ogos 2018 akan diberi kepada Pelanggan Layak khusus  untuk tujuan membolehkan Pelanggan Layak menerima Kemudahan bagi permohonan yang dibuat sebelum luputnya Tempoh Kempen dan Pelanggan  hendaklah membuka Kemudahan baharu selewat-lewatnya 12 Ogos 2018.

c.      Bagi mengelakkan keraguan, HLB tidak akan bertanggungjawab sekiranya Pelanggan Layak tidak layak menyertai Promosi B7 disebabkan Pelanggan Layak gagal membuka Kemudahan dalam masa Tempoh Kempen dan untuk menerima Kemudahan selewat-lewatnya 12 Ogos 2018 (jika berkenaan), atas apa jua sebab sekalipun. Pada dasarnya Pelanggan Layak berkewajipan untuk memastikan bahawa mereka hendaklah membuka Kemudahan dalam masa Tempoh Kempen dan untuk menerima Kemudahan seleewat-lewatnya 12 Ogos 2018 (jika berkenaan) dan menjelaskan segala caj berkenaan yang dikenakan bagi pembukaan Kemudahan (termasuk tetapi tidak terhad kepada pembayaran duti setem dan fi guaman bagi Perjanjian Kemudahan dan dokumen-dokumen berkenaan yang lain) dengan segera.

 

UMUM

 

212.     Pelanggan FD/-i Layak, Pemegang Akaun CASA/-i Layak, Pemegang Kad NTC, Pemegang Kad Kredit Layak, Pemegang Kad Debit/-i Layak, Pinjaman Peribadi/Pembiayaan Peribadi-i Layak, Pembiayaan Hartanah/-i Layak, Pelanggan HLAF Layak, Pelanggan Insurans Layak, Pelanggan Powerlink Layak dan Pelanggan Pembiayaan Margin Sahan Layak secara kolektif disebut “Pelanggan”.

Kadar Promosi FD/-i, Pulangan Tunai Kad Kredit bagi NTC, Pulangan Tunai Kad Kredit dan Kad Debit/-i atas Perbelanjaan Dalam Talian, Pulangan Tunai CASA/-i, Kadar Promosi Pinjaman Peribadi/Pembiayaan Peribadi-i, Pulangan Tunai Pembiayaan Hartanah/-i, Pengecualian Fi e-TT, Kadar Sifar e-BT, Kadar Sifar e-FPP, Kadar Promosi FD Banca, Kadar Promosi FD Powerlink, e-Baucar Pembiayaan Auto/-i dan Kadar Sifar Pembiayaan Margin Saham secara kolektif disebut “Ganjaran”.

Promosi A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B1, B2, B3, B4, B5, B6 dan B7 secara individu disebut “setiap Promosi” dan secara kolektif disebut “Kempen”.

 

213.     Dengan menyertai Kempen, Pelanggan:

a.      bersetuju telah membaca, memahami dan untuk mematuhi Terma & Syarat Kempen;

b.      bahawa segala rekod transaksi yang dicatatkan dalam sistem Bank sepanjang Tempoh Kempen dan senarai Pelanggan adalah tepat dan muktamad;

c.      bersetuju bahawa keputusan Bank atas segala hal berkaitan dengan Kempen adalah muktamad dan mengikat ke atas seluruh Pelanggan dan sebarang surat-menyurat dan/atau rayuan untuk mempertikaikan keputusan Bank tidak akan dilayani;

d.      bersetuju bahawa Terma & Syarat di dalam ini, Terma dan Syarat Perbankan Prioriti, Terma dan Syarat Perbankan Persendirian, Perjanjian Perkhidmatan Pelaburan, Terma dan Syarat Kad Kredit, Terma dan Syarat Am Akaun, Terma dan Syarat Kad Debit, Terma dan Syarat Am Akaun HLB/HLISB bagi Hong Leong CASA dan Hong Leong Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i (Tawarruq CASA-i), Terma dan Syarat Akaun FD/-I Dalam Talian, Hong Leong Connect, Perjanjian Pemegang Kad, Terma dan Syarat Perbankan Prioriti, Perjanjian Perkhidmatan Pelaburan dan Terma & Syarat berkenaan yang lain hendaklah dibaca sebagai suatu perjanjian keseluruhan dan jika terdapat sebarang percanggahan, maka Terma & Syarat terentu di dalam ini hendaklah diutamakan setakat percanggahan tersebut;

e.      bersetuju bahawa semua permohonan bagi Kemudahan Sertaan adalah tertakluk kepada penilaian kredit dan kelulusan Bank;

f.       bersetuju bahawa semua rekod transaksi kad kredit bagi Perbelanjaan Runcit Layak di dalam atau di luar Malaysia yang tercatat dalam sistem HLB dalam Tempoh Kempen ini adalah tepat dan muktamad;

g.      bersetuju bahawa semua rekod transaksi yang tercatat dalam sistem Bank dalam Tempoh Kempen dan senarai Pelanggan adalah tepat dan muktamad;

h.      bersetuju bahawa semua permohonan Kemudahan Pembiayaan Hartanah sertaan adalah tertakluk kepada penilaian kredit dan kelulusan Bank;

i.       bersetuju untuk mengakses laman web HLB di www.hlb.com.my (“Laman Web HLB”) dan Laman Web HLISB di www.hlisb.com.my (“Laman Web HLISB”) dari semasa ke semasa untuk menyemak Terma & Syarat dan memastikan sentiasa mengikuti sebarang perubahan atau pindaan kepada Terma & Syarat.

j.       memberi keizinan untuk HLB/HLISB mendedahkan atau menyiarkan nama, Nombor Kad Pengenalan (KP) atau Nombor Pasport (dalam bentuk terlindung) dan/atau foto mereka dalam Laman Web HLB & HLISB atau dalam bahan media, pemasaran atau pengiklanan;

k.      membenarkan HLB/HLISB untuk mendedahkan data peribadi mereka (iaitu nama, Nombor KP, alamat emel  dan/atau butiran hubungan, jika berkenaan) kepada penyedia perkhidmatan Bank termasuk tetapi tidak terhad kepada HLMT, dCatalyst, Dynamic Search dan M3Tech bagi tujuan mengendalikan dan melaksanakan Kempen ini;

l.       bersetuju untuk berhubung dengann syarikat biller untuk terma dan syarat berkaitan dengan Pengebilan Auto dan untuk berhubung secara langsung dengan syarikat biller berkenaan dengan sebarang pertikaian atau persoalan tanpa bantuan Bank;

m.     bahawa Ganjaran tidak boleh dipindah milik kepada mana-mana pihak ketiga (ke-3) dan tidak boleh ditukar untuk kredit muka, cek atau manfaat barangan; dan

n.      dipertanggungjawabkan dan akan menanggung sendiri segala cukai berkenaan, fi kerajaan atau apa-apa caj lain yang boleh dikenakan terhadap mereka di bawah undang-undang berkenaan, jika ada, berkaitan dengan penyertaan mereka dalam Promosi ini.

 

214.     Bank berhak:

a.      menambah, menggugurkan, menggantung atau meminda Terma & Syarat di dalam ini, sama ada keseluruhan atau sebahagian atas  budi bicara mutlaknya, dengan cara menyiarkannya dalam Laman Web Bank atau dengan apa-apa cara lain yang dianggap sesuai oleh Bank dengan memberi notis awal dua puluh satu (21) hari kalendar.

b.      mengubah, menambah, membatalkan atau menggantikan mana-mana atau kesemua Ganjaran dengan produk lain yang sama nilainya pada bila-bila masa dengan memberi notis awal;

c.      menolak atas budi bicara mutlaknya sebarang permohonan Kad Layak yang dikemukakan tanpa memberikan sebarang sebab;

d.      menolak kelayakan mana-mana Pemegang Kad Layak untuk menyertai Kempen atas apa jua sebab sekalipun yang dianggap wajar menurut budi bicara mutlak Bank. Terutamanya, Bank mempunyai hak mutlak untuk menolak kelayakan Pemegang Kad Layak yang telah melakukan Perbelanjaan Runcit Layak menurut takrif Terma & Syarat ini, dengan cara atau pola yang Bank anggap luar biasa, di luar aturan dan/atau sebagai petunjuk untuk memperoleh kelebihan tidak adil ke atas Pemegang Kad Layak lain yang mempunyai corak perbelanjaan yang biasa/teratur, termasuk sebarang pembalikan dan pertikaian transaksi, dan keputusan Bank dalam soal ini adalah muktamad dan mengikat ke atas seluruh Pemegang Kad Layak; 

e.      melupuskan dan/atau menolak balik sebarang atau kesemua Ganjaran sekiranya Terma & Syarat di dalam ini tidak dipatuhi; 

f.       melupuskan dan/atau menolak balik Ganjaran Kad Kredit dan/atau Fi Tahunan apabila berlaku pembalikan Perbelanjaan Runcit Layak atau penamatan Kad Layak semasa Tempoh Kempen dan/atau pada masa pemberian Ganjaran Kad Kredit atau Terma & Syarat di dalam ini tidak dipatuhi;

g.      meminda Ganjaran Kad Kredit dan/atau Pengecualian Fi Tahunan dan/atau menggantikan Ganjaran Kad Kredit dan/atau Pengecualian Fi Tahunan di dalam ini dengan pemberian lain yang sama nilainya atas budi bicara mutlaknya, supaya notis awal dapat diberi kepada Pemegang Kad Layak; dan 

h.      melucutkan kelayakan mana-mana Pelanggan atas apa jua sebab sekalipun menurut budi bicara mutlak HLB/HLISB daripada menyertai Kempen dan/atau berhak menerima Pemberian; dan

i.       melupuskan Pemberian sekiranya Terma & Syarat di dalam ini tidak dipatuhi.

j.       Melupuskan Pemberian apabila berlaku pembalikan Perbelanjaan Layak, penamatan Kad Kredit HLB  atas apa jua sebab sekalipun semasa Tempoh Kempen atau terma dan syarat di dalam ini tidak dipatuhi

 

215.     Pemegang Kad Layak tidak akan dapat mengumpulkan mata ganjaran dan / atau rebat tunai bagi program BT.

 

216.     Pelanggan yang telah melakukan atau disyaki melakukan penipuan atau kesalahan undang-undang berkaitan dengan mana-mana kemudahan yang diberi oleh Bank atau telah diisytiharkan muflis atau bakal dikenakan prosiding kemuflisan pada bila-bila masa sebelum atau semasa Tempoh Kempen TIDAK layak menyertai mana-mana Promosi dan/atau TIDAK berhak menerima Pemberian.

 

217.     Pelanggan berkenaan adalah dipertanggungjawabkan dan hendaklah menanggung sendiri segala cukai berkenaan, fi kerajaan, segala kos yang berkaitan dengan penghantaran atau pemasangan atau apa-apa caj lain yang boleh dikenakan terhadap mereka di bawah undang-undang berkenaan, jika ada, berkaiatn dengan penyertaan dalam Kempen dan/atau pengambilan Pemberian.

 

218.     HLB tidak akan dipertanggungjawabkan dan bertanggungjawab atas kegagalan atau kelewatan dalam penyampaian dan/atau pemprosesan permohonan Kad Layak dan/atau transaksi jualan oleh Visa international Incorporated, MasterCard Worldwide, organisasi-organisasi Peniaga, penyedia perkhidmatan pos atau mana-mana pihak yang mungkin menyebabkan Pemegang Kad Layak tertinggal daripada Kempen di dalam ini;

 

219.     Semua Akaun Layak Pelanggan Layak mestilah sah/aktif, berkedudukian baik dan mestilah tidak melanggar mana-mana terma dan syarat Kempen ini dan/atau Terma dan Syarat Am Kempen pada masa pembahagian Pemberian. 

 

220.     Kadar Promosi FD/-i / Pulangan Tunai / Hadiah Peraduan dan/atau e-Baucer adalah atas dasar “Sebagaimana Ada”. Kadar Promosi FD/-i / Pulangan Tunai / Hadiah Peraduan dan/atau e-Baucer dipaparkan dalam semua bahan bercetak dan/atau Laman Web HLB adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja. Apa-apa prop, aksesori atau peralatan yang dipaparkan bersama Kadar Promosi FD/-i / Pulangan Tunai / Hadiah Peraduan dan/atau e-Baucer dalam apa-apa bahan bergambar adalah untuk tujuan hiasan dan bukanlah sebahagian Ganjaran Kempen.

 

221.     Bank tidak memberi representasi atau waranti berkenaan dengan kualiti atau kesesuaian Pemberian dan tidaklah bertanggungjawab untuk menggantikan apa-apa Pemberian yang hilang, dicuri atau rosak (sama ada disebabkan kecacatan bahan atau mutu kerja oleh syarikat pembuat di bawah waranti atau sebaliknya). Pelanggan hendaklah berurus secara langsung dengan syarikat peniaga dan/atau syarikat pembuat berkenaan bagi segala maklumat waranti dan tuntutan tanpa bantuan HLB/HLISB.

 

222.     Kadar Promosi FD/-i / Pulangan Tunai / Hadiah Peraduan dan/atau e-Baucer tidak boleh dipindah milik kepada mana-mana pihak ketiga dan tidak boleh ditukar untuk wang tunai muka, kredit, cek atau manfaat barangan.

 

223.     Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara Terma & Syarat ini berbanding dengan mana-mana bahan pengiklanan, promosi, publisiti dan bahan lain berkaitan atau bersabit dengan Kempen, maka Terma & Syarat muktamad dalam Laman Web HLB/HLISB akan diutamakan.

 

224.     Terma & Syarat di dalam ini adalah tertakluk kepada dan ditafsirkan menurut undang-undang Malaysia dan Pemegang Akaun bersetuju untuk akur kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah-mahkamah Malaysia.

 

225.     Perkataan yang menandakan satu jantina termasuk semua gender lain dan perkataan yang menandakan tunggal termasuk jamak dan begitu juga sebaliknya.

Produk Deposit/Deposit-i adalah layak dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (“PIDM”).          

Produk Unit Amanah dan FRNID TIDAK layak mendapat perlindungan PIDM.

Lampiran 1  - Dana Unit Amanah Terpilih

Senarai 1 : Dana Unit Amanah sertaan untuk pelanggan PV/PB

No.

Code

Fund Name

Fund Provider

1

HWA01

Affin Hwang Select Opportunity

Affin Hwang Asset Management Berhad

2

HWA03

Affin Hwang Select Balanced

Affin Hwang Asset Management Berhad

3

HWA07

Affin Hwang Select Income

Affin Hwang Asset Management Berhad

4

HWA11

Affin Hwang Select Asia Pac ex Japan REITs & Infrastructure

Affin Hwang Asset Management Berhad

5

HWA17

Affin Hwang Select AUD Income - MYR

Affin Hwang Asset Management Berhad

6

HWA18

Affin Hwang Select Dividend

Affin Hwang Asset Management Berhad

7

HWA25

Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Opportunity

Affin Hwang Asset Management Berhad

8

HWA26

Affin Hwang Select SGD Income - MYR

Affin Hwang Asset Management Berhad

9

HWA27

Affin Hwang China Growth

Affin Hwang Asset Management Berhad

10

HWA28

Affin Hwang Japan Growth

Affin Hwang Asset Management Berhad

11

HWA19

Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Quantum

Affin Hwang Asset Management Berhad

12

AM05

AmPan European Property Equities

AmInvestment Services Berhad

13

AM03

AmSchroder European Equity Alpha

AmInvestment Services Berhad

14

AM20

AMCUMULATIVE GROWTH

AmInvestment Services Berhad

15

AM25

AMASIA PACIFIC REITS

AmInvestment Services Berhad

16

AM29

AmTotal Return

AmInvestment Services Berhad

17

AM30

AmAsia Pacific Equity Income

AmInvestment Services Berhad

18

AM33

AmAsia Pacific REITs Plus

AmInvestment Services Berhad

19

AM34

AmConservative

AmInvestment Services Berhad

20

AM35

Global Dividend

AmInvestment Services Berhad

21

CIMB01

CIMB-Principal Global Titans

CIMB-Principal Asset Management Berhad

22

CIMB04

CIMB-Principal Greater China Equity

CIMB-Principal Asset Management Berhad

23

CIMB07

CIMB-Principal China-India-Indonesia Eq

CIMB-Principal Asset Management Berhad

24

CIMB10

CIMB-Principal Equity

CIMB-Principal Asset Management Berhad

25

CIMB15

CIMB-Principal Balanced Income

CIMB-Principal Asset Management Berhad

26

CIMB17

CIMB-Principal Equity Growth & Income

CIMB-Principal Asset Management Berhad

27

CIMB18

CIMB-Principal Equity Income

CIMB-Principal Asset Management Berhad

28

CIMB19

CIMB-Principal Inc Plus Balanced

CIMB-Principal Asset Management Berhad

29

CIMB29

CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Inc

CIMB-Principal Asset Management Berhad

30

CIMB30

CIMB-Principal Global Multi Asset Income

CIMB-Principal Asset Management Berhad

31

CIMB32

CIMB-Principal Balanced

CIMB-Principal Asset Management Berhad

32

CIMB33

CIMB-Principal Small Cap

CIMB-Principal Asset Management Berhad

33

CIMB35

CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Growth - MYR

CIMB-Principal Asset Management Berhad

34

PRU02

Eastspring Investments Growth

Eastspring Investments Berhad

35

PRU03

Eastspring Investments Balanced

Eastspring Investments Berhad

36

PRU07

Eastspring Inv Asia Pacific Equity MY

Eastspring Investments Berhad

37

PRU09

Eastspring Inv Asia Select Income

Eastspring Investments Berhad

38

PRU10

Eastspring Investments Equity Income

Eastspring Investments Berhad

39

PRU23

Eastspring Investments MY Focus

Eastspring Investments Berhad

40

FTAM01

Franklin US Opportunities MYR

Franklin Templeton Asset Management

41

FTAM02

Templeton Global Equity A (MYR)

Franklin Templeton Asset Management

42

FTAM03

Templeton Global Balanced A (MYR)

Franklin Templeton Asset Management

43

HLG01

Hong Leong Growth

Hong Leong Asset Management Berhad

44

HLG02

Hong Leong Penny Stock

Hong Leong Asset Management Berhad

45

HLG04

Hong Leong Consumer Products Sector

Hong Leong Asset Management Berhad

46

HLG10A

Hong Leong Bond

Hong Leong Asset Management Berhad

47

HLG11

Hong Leong Balanced

Hong Leong Asset Management Berhad

48

HLG14

Hong Leong Dividend

Hong Leong Asset Management Berhad

49

HLG15

Hong Leong Strategic

Hong Leong Asset Management Berhad

50

HLG37

Hong Leong HK Equity Optimizer

Hong Leong Asset Management Berhad

51

HLG40

Hong Leong Regular Income

Hong Leong Asset Management Berhad

52

OSK01

RHB Emerging Opportunity Unit Trust

RHB Asset Management Sdn Bhd

53

OSK02

RHB Small Cap Opportunity Unit Trust

RHB Asset Management Sdn Bhd

54

OSK03

RHB Kidsave Trust

RHB Asset Management Sdn Bhd

55

OSK09

RHB Smart Treasure

RHB Asset Management Sdn Bhd

56

OSK10

RHB Smart Balanced

RHB Asset Management Sdn Bhd

57

OSK12

RHB Growth & Income Focus

RHB Asset Management Sdn Bhd

58

OSK16

RHB Resources

RHB Asset Management Sdn Bhd

59

OSK20

RHB Golden Dragon

RHB Asset Management Sdn Bhd

60

OSK21

RHB Thematic Growth

RHB Asset Management Sdn Bhd

61

OSK23

RHB Big Cap China Enterprise

RHB Asset Management Sdn Bhd

62

OSK25

RHB Malaysia Dividend

RHB Asset Management Sdn Bhd

63

OSK30

RHB Energy

RHB Asset Management Sdn Bhd

64

OSK31

RHB Gold and General

RHB Asset Management Sdn Bhd

65

OSK34

RHB US Focus Equity

RHB Asset Management Sdn Bhd

66

OSK40

RHB Multi Asset Regular Income

RHB Asset Management Sdn Bhd

67

RHB42

RHB GS US Equity

RHB Asset Management Sdn Bhd

68

OSK43

RHB Asian Income

RHB Asset Management Sdn Bhd

69

OSK45

RHB GoldenLife 2020

RHB Asset Management Sdn Bhd

70

OSK46

RHB GoldenLife 2030

RHB Asset Management Sdn Bhd

71

TA05

TA Global Technology

TA Investment Management Bhd

72

TA02

TA South East Asia Equity

TA Investment Management Bhd

73

TA03

TA European Equity

TA Investment Management Bhd

74

TA04

TA Asian Dividend Income

TA Investment Management Bhd

75

TA10

TA GROWTH

TA Investment Management Bhd

 

Senarai 2 : Dana Unit Amanah sertaan untuk pelanggan selain daripada PV/PB

No.

Code

Fund Name

Fund Provider

1

HWA01

Affin Hwang Select Opportunity

Affin Hwang Asset Management Berhad

2

HWA03

Affin Hwang Select Balanced

Affin Hwang Asset Management Berhad

3

HWA11

Affin Hwang Select Asia Pac ex Japan REITs & Infrastructure

Affin Hwang Asset Management Berhad

4

HWA18

Affin Hwang Select Dividend

Affin Hwang Asset Management Berhad

5

HWA25

Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Opportunity

Affin Hwang Asset Management Berhad

6

HWA27

Affin Hwang China Growth

Affin Hwang Asset Management Berhad

7

HWA28

Affin Hwang Japan Growth

Affin Hwang Asset Management Berhad

8

HWA19

Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Quantum

Affin Hwang Asset Management Berhad

9

AM05

AmPan European Property Equities

AmInvestment Services Berhad

10

AM03

AmSchroder European Equity Alpha

AmInvestment Services Berhad

11

AM20

AMCUMULATIVE GROWTH

AmInvestment Services Berhad

12

AM25

AMASIA PACIFIC REITS

AmInvestment Services Berhad

13

AM29

AmTotal Return

AmInvestment Services Berhad

14

AM30

AmAsia Pacific Equity Income

AmInvestment Services Berhad

15

AM33

AmAsia Pacific REITs Plus

AmInvestment Services Berhad

16

AM35

Global Dividend

AmInvestment Services Berhad

17

CIMB01

CIMB-Principal Global Titans

CIMB-Principal Asset Management Berhad

18

CIMB04

CIMB-Principal Greater China Equity

CIMB-Principal Asset Management Berhad

19

CIMB07

CIMB-Principal China-India-Indonesia Eq

CIMB-Principal Asset Management Berhad

20

CIMB10

CIMB-Principal Equity

CIMB-Principal Asset Management Berhad

21

CIMB15

CIMB-Principal Balanced Income

CIMB-Principal Asset Management Berhad

22

CIMB17

CIMB-Principal Equity Growth & Income

CIMB-Principal Asset Management Berhad

23

CIMB18

CIMB-Principal Equity Income

CIMB-Principal Asset Management Berhad

24

CIMB19

CIMB-Principal Inc Plus Balanced

CIMB-Principal Asset Management Berhad

25

CIMB29

CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Inc

CIMB-Principal Asset Management Berhad

26

CIMB30

CIMB-Principal Global Multi Asset Income

CIMB-Principal Asset Management Berhad

27

CIMB32

CIMB-Principal Balanced

CIMB-Principal Asset Management Berhad

28

CIMB33

CIMB-Principal Small Cap

CIMB-Principal Asset Management Berhad

29

CIMB35

CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Growth - MYR

CIMB-Principal Asset Management Berhad

30

PRU02

Eastspring Investments Growth

Eastspring Investments Berhad

31

PRU03

Eastspring Investments Balanced

Eastspring Investments Berhad

32

PRU07

Eastspring Inv Asia Pacific Equity MY

Eastspring Investments Berhad

33

PRU09

Eastspring Inv Asia Select Income

Eastspring Investments Berhad

34

PRU10

Eastspring Investments Equity Income

Eastspring Investments Berhad

35

PRU23

Eastspring Investments MY Focus

Eastspring Investments Berhad

36

FTAM01

Franklin US Opportunities MYR

Franklin Templeton Asset Management

37

FTAM02

Templeton Global Equity A (MYR)

Franklin Templeton Asset Management

38

FTAM03

Templeton Global Balanced A (MYR)

Franklin Templeton Asset Management

39

HLG01

Hong Leong Growth

Hong Leong Asset Management Berhad

40

HLG02

Hong Leong Penny Stock

Hong Leong Asset Management Berhad

41

HLG04

Hong Leong Consumer Products Sector

Hong Leong Asset Management Berhad

42

HLG10A

Hong Leong Bond

Hong Leong Asset Management Berhad

43

HLG11

Hong Leong Balanced

Hong Leong Asset Management Berhad

44

HLG14

Hong Leong Dividend

Hong Leong Asset Management Berhad

45

HLG15

Hong Leong Strategic

Hong Leong Asset Management Berhad

46

HLG37

Hong Leong HK Equity Optimizer

Hong Leong Asset Management Berhad

47

OSK01

RHB Emerging Opportunity Unit Trust

RHB Asset Management Sdn Bhd

48

OSK02

RHB Small Cap Opportunity Unit Trust

RHB Asset Management Sdn Bhd

49

OSK03

RHB Kidsave Trust

RHB Asset Management Sdn Bhd

50

OSK09

RHB Smart Treasure

RHB Asset Management Sdn Bhd

51

OSK10

RHB Smart Balanced

RHB Asset Management Sdn Bhd

52

OSK12

RHB Growth & Income Focus

RHB Asset Management Sdn Bhd

53

OSK16

RHB Resources

RHB Asset Management Sdn Bhd

54

OSK20

RHB Golden Dragon

RHB Asset Management Sdn Bhd

55

OSK21

RHB Thematic Growth

RHB Asset Management Sdn Bhd

56

OSK23

RHB Big Cap China Enterprise

RHB Asset Management Sdn Bhd

57

OSK25

RHB Malaysia Dividend

RHB Asset Management Sdn Bhd

58

OSK30

RHB Energy

RHB Asset Management Sdn Bhd

59

OSK31

RHB Gold and General

RHB Asset Management Sdn Bhd

60

OSK34

RHB US Focus Equity

RHB Asset Management Sdn Bhd

61

OSK40

RHB Multi Asset Regular Income

RHB Asset Management Sdn Bhd

62

RHB42

RHB GS US Equity

RHB Asset Management Sdn Bhd

63

OSK43

RHB Asian Income

RHB Asset Management Sdn Bhd

64

OSK45

RHB GoldenLife 2020

RHB Asset Management Sdn Bhd

65

OSK46

RHB GoldenLife 2030

RHB Asset Management Sdn Bhd

66

TA05

TA Global Technology

TA Investment Management Bhd

67

TA02

TA South East Asia Equity

TA Investment Management Bhd

68

TA03

TA European Equity

TA Investment Management Bhd

69

TA04

TA Asian Dividend Income

TA Investment Management Bhd

70

TA10

TA GROWTH

TA Investment Management Bhd

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.