HLB CNY 2022 Private & Priority Banking BM

Priority Banking & Private Banking
Strengthen Your Portfolio Health With Privileges For Wealth Longevity.

Kesihatan Kewangan Anda Adalah Keutamaan Kami.

(Tempoh Kempen: 18 Jan 2022 - 28 Feb 2022)

Kami bersedia untuk melangkah bersama dalam perjalanan anda. Nikmati ganjaran untuk setiap langkah sihat anda.

Lebih banyak anda melabur, lebih banyak ganjaran dan penyertaan yang diperoleh.

Nota: Jumlah pelaburan minimum dan caj jualan dikenakan. Hubungi Penasihat Kewangan anda hari ini.

Tertakluk kepada Terma dan Syarat. Gambar adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja.

Penafian Unit Amanah: Dokumen ini tidak bertujuan sebagai jemputan atau tawaran untuk melanggan Unit Amanah dan tidak juga merupakan permintaan oleh bank untuk melanggan Unit Amanah oleh sesiapa sahaja. Pelabur dinasihatkan membaca dan memahami kandungan prospektus sebelum melabur. Pelabur harus ambil perhatian bahawa terdapat yuran dan caj yang terlibat dalam pembelian Unit Amanah. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan yuran dan caj yang terlibat sebelum melabur dan berunding dengan penasihat kewangan berlesen mereka atau penasihat profesional lain, jika ragu-ragu tentang sebarang ciri atau sifat dana. Sila ambil perhatian, harga unit dan dividen yang perlu dibayar, jika ada, mungkin naik atau turun. Prestasi masa lalu sesuatu dana bukanlah penunjuk prestasi masa depannya. Pulangan pelaburan Unit Amanah tidak dijamin dan Unit Amanah tidak membentuk deposit atau obligasi bank atau dijamin oleh bank dan tertakluk kepada risiko pelaburan, termasuk kemungkinan kehilangan jumlah prinsipal yang dilaburkan. Skim Amanah Saham tidak dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM).

Penafian Produk Berstruktur Berkait Ekuiti: Kandungan dokumen ini adalah untuk tujuan perbincangan sahaja dan tertakluk kepada pernyataan akhir terma produk yang dinyatakan dalam perjanjian dan/atau pengesahan muktamad, dan tidak boleh ditafsirkan sebagai tawaran, pengesyoran atau permintaan untuk melanggani atau membuat kesimpulan apa-apa pelaburan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan atau lindung nilai. HLB tidak bertindak sebagai penasihat pembaca atau dalam kapasiti fidusiari berkenaan dengan produk yang dicadangkan ini atau mana-mana produk lain melainkan dipersetujui secara khusus secara bertulis dan tidak menerima sebarang liabiliti berkenaan penggunaan dokumen ini atau kandungannya. Pelanggan dan/atau melalui penasihat profesional mereka harus menilai pelbagai risiko berkenaan dengan produk dan mempertimbangkan isu berkaitan yang termasuk tetapi tidak terhad kepada isu undang-undang, cukai, kawal selia, kewangan dan perakaunan sebelum membeli produk. Keputusan untuk membeli produk hendaklah berdasarkan semata-mata pada pertimbangan Pelanggan dan/atau nasihat penasihat profesional mereka. Helaian Sorotan Produk (“PHS”) tersedia dan pelabur mempunyai hak untuk meminta PHS; PHS dan sebarang dokumen pendedahan produk lain hendaklah dibaca dan difahami sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Anda dinasihatkan untuk membaca Lembaran Terma dan Penyata Pendedahan Risiko untuk terma terperinci, syarat terpakai dan risiko melabur dalam produk ini.

Notis penting: Pulangan produk ini akan dipengaruhi oleh prestasi aset/rujukan asas, dan pemulihan pelaburan prinsipal mungkin terancam jika pelanggan membuat penebusan awal. Pelanggan diingatkan bahawa produk ini tidak dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM).

Notis Penting Berkenaan Produk Yang Dilindungi Prinsipal: Instrumen Deposit Boleh Runding Kadar Terapung: Produk Ini Dijamin Prinsipal Oleh Bank Pengeluar Apabila Matang Sahaja. Jika Produk Ditebus Atau Dijual Sebelum Matang, Pelanggan Mungkin Kehilangan Sebahagian Daripada Jumlah Deposit Asal. Pulangan Produk Ini Tidak Terjamin Dan Pelanggan Berisiko Untuk Tidak Mendapat Pulangan Langsung. Pelanggan Diingatkan Bahawa Produk Ini Bukan Oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM).

Notis Penting Berkenaan Bon: Bon Tertakluk Kepada Ukuran Yang Diperhatikan/Sebenar Kelayakan Kredit Pengeluar Dan Penjamin (Jika Berkenaan). Tiada Jaminan Perlindungan Terhadap Kemungkiran Oleh Pengeluar/Penjamin (Jika Berkenaan) Berkenaan Kewajipan Pembayaran Balik. Dalam Senario Kes Terburuk, Pelabur Mungkin Tidak Dapat Mendapatkan Kembali Prinsipal Dan Sebarang Kupon Jika Pengeluar Dan/Atau Penjamin (Jika Berkenaan) Ingkar Pada Bon. Pelabur Diingatkan Bahawa Bon Tidak Dilindungi Oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PDIM).