te

Hong Leong Bank - Terma & Syarat

Terma & Syarat

Terma & Syarat

Akses atau penggunaan laman web ini atau mana-mana lamannya adalah berdasarkan perjanjian dan pemahaman anda terhadap terma dan syarat di bawah. Jika anda tidak setuju, sila jangan guna atau layari laman web atau mana-mana lamannya.

 

Maklumat yang disediakan dalam laman web ini bukan untuk tujuan pengagihan, atau digunakan oleh mana-mana orang atau entiti dalam mana-mana bidang kuasa atau negara di mana pengedaran atau penggunaan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan atau yang akan menyebabkan Hong Leong Bank Berhad atau subsidiari atau sekutunya tertakluk pada sebarang keperluan pendaftaran dalam bidang kuasa atau negara tersebut. Maklumat atau sebarang pendapat yang terkandung di laman web ini bukanlah merupakan satu permintaan atau penawaran oleh Hong Leong Bank Berhad untuk membeli atau menjual mana-mana produk, perkhidmatan, sekuriti, niaga hadapan, opsyen, instrumen kewangan lain, memberikan sebarang nasihat pelaburan atau kewangan atau jemputan untuk mengikat sebarang kontrak atau perkiraan mengikut undang-undang. Produk dan perkhidmatan yang dinyatakan di laman web ini disediakan hanya untuk penduduk Malaysia sahaja. Kelayakan anda untuk sebarang produk atau perkhidmatan tertakluk pada penentuan dan penerimaan muktamad Hong Leong Bank Berhad.

 

WALAUPUN HONG LEONG BANK BERHAD TELAH BERUSAHA MEMASTIKAN MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DALAM LAMAN WEB INI LENGKAP DAN TEPAT, MAKLUMAT PADA LAMAN WEB INI DISEDIAKAN SECARA "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN HONG LEONG BANK BERHAD MAHUPUN PARA PENGARAH, PEGAWAI, PEKERJA ATAU AGENNYA SECARA TERSURAT ATAU TERSIRAT ATAU BERKANUN TIDAK MENJADI ALASAN KEPADA KETEPATAN, KECUKUPAN ATAU KELENGKAPAN MAKLUMAT YANG TERKANDUNG ATAU MAKLUMAT ATAU MANA-MANA BAHAGIAN MAKLUMAT BERSESUAIAN UNTUK ANDA, ATAU KEBOLEHDAGANGAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU WALAUPUN ANDA TELAH MEMAKLUMKANNYA KEPADA KAMI. SEKIRANYA ANDA BERGANTUNG PADA MAKLUMAT DI LAMAN WEB INI, KEPUTUSAN ANDA UNTUK BERBUAT DEMIKIAN ADALAH BERDASARKAN KEPADA PERTIMBANGAN ANDA SEMATA-MATA. HONG LEONG BANK BERHAD TIDAK MENGANGGAP BANK MAHUPUN PARA PENGARAH, PEGAWAI, PEKERJA ATAU AGENNYA SEBAGAI MENASIHATI ANDA BERHUBUNG DENGAN MANA-MANA MAKLUMAT PADA LAMAN WEB INI. HONG LEONG BANK BERHAD, PARA PENGARAH, PEGAWAI, PEKERJA ATAU EJENNYA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAU MENANGGUNG LIABILITI APA PUN KEPADA ANDA BERHUBUNG MAKLUMAT DI LAMAN WEB ATAU SEBARANG NASIHAT ATAU PANDANGAN YANG MUNGKIN DIBERIKAN.

 

Terma dan syarat penggunaan dan akses serta maklumat yang dipaparkan di laman web ini adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa dan pada bila-bila masa tanpa notis. Hong Leong Bank Berhad tiada kewajipan untuk mengemas kini maklumat di laman web ini untuk menggambarkan perubahan keadaan di mana maklumat akan berbeza daripada maklumat yang disiarkan sebelum ini.

Sekiranya anda meninggalkan laman ini melalui pautan yang terkandung di sini dan melihat kandungan yang tidak disediakan oleh Hong Leong Bank Berhad, anda melakukannya atas risiko anda sendiri. Hong Leong Bank Berhad tidak mewakili mahupun jaminan sebarang kandungan elektronik yang disampaikan oleh mana-mana pihak ketiga, termasuk, tanpa had, ketepatan, kelengkapan, kualiti atau ketepatan mana-mana kandungan atau bahan elektronik dan tidak bertanggungjawab atau menanggung kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh sebarang kelewatan, kecacatan atau ketinggalan yang mungkin wujud dalam perkhidmatan, maklumat atau kandungan lain yang disediakan di laman web tersebut, sama ada yang sebenar, dikatakan, berbangkit atau punitif.

 

Selain itu, pautan yang disediakan pada laman web ini ke laman lain tidak boleh dianggap sebagai sokongan atau pengesahan atau kelulusan kepada laman web yang dipaut atau kandungan yang terdapat di dalamnya. Memaut ke laman web lain adalah atas risiko anda sendiri dan Hong Leong Bank Berhad tidak akan bertanggungjawab atau menanggung sebarang kerosakan yang berkaitan dengan pautan. Anda dinasihatkan membaca kenyataan dasar privasi (jika ada) bagi mana-mana laman web yang dipautkan ke laman web ini.

Hong Leong Bank Berhad memiliki semua hak dalam laman web ini dan semua komponen yang terkandung termasuk tanpa had, semua teks, maklumat, bahan, struktur, urutan dan susunan laman dan skrin. Tiada bahagian daripada laman web ini yang boleh disalin, dihasilkan semula, diterbitkan semula, dimuat naik, disiarkan, dihantar, diagihkan dalam sebarang bentuk atau cara atau oleh mana-mana cara, elektrik, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau sebaliknya atau disimpan di dalam mana-mana sistem dapatan semula dalam sebarang bentuk tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Hong Leong Bank Berhad. Pengubahsuaian laman web ini atau mana-mana bahagiannya atau penggunaan mana-mana bahan ini untuk sebarang tujuan adalah melanggar undang-undang hak cipta dan hak ketuanpunyaan yang lain. Penggunaan mana-mana bahan ini pada mana-mana laman web lain atau persekitaran rangkaian komputer adalah dilarang.

 

Jika anda memuat turun apa-apa maklumat atau perisian daripada laman ini, anda bersetuju bahawa anda tidak akan menyalin atau menghapuskan atau mengaburkan sebarang hak cipta atau notis atau legenda lain yang terkandung dalam mana-mana maklumat tersebut.

Terma dan syarat ini ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia, walau apa pun sebarang prinsip konflik undang-undang. Pengguna laman web ini atau mana-mana halamannya bertanggungjawab untuk mematuhi semua undang-undang Malaysia serta semua undang-undang dan peraturan negara/domisil pengguna.

 

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.