Penyemakan Tarikh Kematangan Pinjaman/Pembiayaan

 

Pengesahan pada Pilihan

Pengesahan Pemilihan Tarikh Kematangan untuk Akaun Pinjaman / Pembiayaan


Saya/Kami dengan ini mengesahkan pilihan seperti di bawah:-

Sila tandakan untuk memilih pilihan anda:

Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca, memahami dan menerima syarat-syarat akaun Pinjaman/Pembiayaan seperti yang dipilih diatas. Saya seterusnya mengakui dan bersetuju dengan kemas kini Tarikh Kematangan akaun pinjaman / pembiayaan saya / kami dan jumlah ansuran tersebut pada1 Februari 2021 dan seterusnya.

Nama (mengikut pada Kad Pengenalan)

Nombor Akaun Pinjaman / Pembiayaan

Alamat Emel

Taip Semula Alamat Emel

 

Saya/Kami dengan ini mengesahkan bahawa saya/kami telah membaca dan bersetuju dengan isi Notis Privasi. Saya seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa semua data peribadi yang diberikan oleh saya dan/atau diperoleh oleh Hong Leong Bank Berhad (“HLB”) dari domain awam, serta data peribadi yang  tercetus akibat penyediaan perkhidmatan kepada saya/kami akan tertakluk kepada Notis Privasi

 

Saya/Kami juga bersetuju dan memahami bahawa sebarang pernyataan, pemberitahuan dan komunikasi yang akan diberikan oleh anda kepada saya/kami boleh dihantar ke alamat emel yang disediakan di sini mengikut budi bicara anda. Saya/Kami mengesahkan bahawa emel ini akan menggantikan emel saya/kami yang ada dalam rekod Bank, jika ada.