te

费用与收费 - 汇款服务

汇款服务

费用说明
费用*
通过RENTAS进行外向电汇
i. 供个人及中小企业
RM5
ii. 供个人及中心企业以外
RM14

*需缴纳政府税,如有

费用说明
费用*
通过柜台申请
标准储蓄帐户及储蓄帐户-i / 标准来往帐户及来往帐户-i
  
RM0.50 每次交易

其他储蓄帐户及储蓄帐户-i / 来往帐户及来往帐户-i
 
RM2.00 每次交易
所有乐龄及残障人士
无收费
在线
RM0.00 每次交易
自动提款机
RM0.10 每次交易

*需缴纳政府税,如有

费用说明
费用*
印尼 RM10
中国
RM 20
菲律宾
RM 15

*需缴纳政府税,如有

费用说明 费用*
Indonesia

RM          0.00  –   RM     300.00

RM      301.00  –   RM  2,000.00

RM   2,001.00  –   RM 10,000.00

>   RM 10,000.00

RM  5.00

RM  8.00

RM12.00

RM12.00

Phillipines

RM          0.00  –   RM     300.00

RM      301.00  –   RM  2,000.00

 RM   2,001.00  –   RM 10,000.00

>   RM 10,000.00

RM  5.00

RM  8.00

RM12.00

RM12.00

Vietnam

RM          0.00  –   RM     300.00

RM      301.00  –   RM  4,000.00

RM    4,001.00 –   RM 10,000.00

 >   RM 10,000.00

RM  5.00

RM  8.00

RM12.00

RM25.00

India
RM          0.00  –   RM     300.00

RM      301.00  -   RM  3,000.00

RM   3,001.00  –   RM 10,000.00

 >   RM 10,000.00

RM  5.00

RM  8.00

RM12.00

RM12.00

Bangladesh

RM          0.00  –   RM     300.00

RM      301.00  –   RM  3,000.00

RM   3,001.00  –   RM 10,000.00

  >   RM 10,000.00

RM  5.00

RM  8.00

RM12.00

RM12.00

Myanmar

0 - RM4,000.00

RM4,000.01 - RM7,000.00

RM7,000.01 - RM10,000.00

>  RM10,000.00

RM15.00

RM28.00

RM46.00

RM66.00

Nepal

RM          0.00  –   RM     300.00

RM      301.00  –   RM  2,000.00

RM   2,001.00  –   RM  5,000.00

RM   5,001.00  –   RM 10,000.00

  >   RM 10,000.00

RM  5.00

RM15.00

RM20.00

RM25.00

RM25.00

China

RM          0.00  –   RM     300.00

RM    301.00  –   RM    2,000.00

RM   2,001.00  –   RM   3,000.00

RM    3,001.00  –   RM  10,000.00

>   RM 10,000.00

RM  5.00

RM15.00

RM64.00

RM80.00

RM80.00

Cambodia

RM          0.00  –   RM     300.00

RM      301.00  –   RM  1,000.00

RM   1,001.00–    RM  5,000.00

RM   5,001.00  –   RM 10,000.00

 >   RM 10,000.00

RM  5.00

RM14.00

RM20.00

RM30.00

RM30.00

Pakistan
RM          0.00  –   RM     300.00

RM      301.00  –   RM  1,000.00

RM   1,001.00  –   RM 10,000.00

>   RM 10,000.00

RM  5.00

RM13.00

RM  0.00

RM  0.00

Thailand
RM          0.00  –   RM     300.00

RM      301.00  –   RM  1,000.00

RM   1,001.00  –   RM  4,000.00

RM   4,001.00  –   RM 10,000.00

>   RM 10,000.00

RM  5.00

RM15.00

RM18.00

RM25.00

RM35.00

Others

0 - RM350.00

RM350.01 - RM700.00

RM700.01 - RM1,000.00

RM1,000.01 - RM1,300.00

RM1,300.01 - RM1,700.00

RM1,700.01 - RM2,600.00

RM2,600.01 - RM3,500.00

RM3,500.01 - RM5,000.00

RM5,000.01 - RM6,000.00

RM6,000.01 - RM7,000.00

RM7,000.01 - RM8,600.00

RM8,600.01 - RM10,500.00

RM10,500.01 - RM12,000.00

RM12,000.01 - RM14,000.00

RM14,000.01 - RM15,500.00

RM15,500.01 - RM17,500.00

RM52.00

RM76.00

RM100.00

RM117.00

RM142.00

RM155.00

RM172.00

RM261.95

RM278.95

RM313.95

RM382.95

RM452.95

RM520.95

RM589.95

RM658.95

RM727.95

*需缴纳政府税,如有

Remittance Services 
(对于涉及代理银行的汇款服务,必要时可能另外收取代理银行费用)

编号

费用/收费说明

费用/收费*

a)

在马来西亚以外的外国银行/分行的外币电汇支付

i.   汇款金额相当于RM5,000或以下

每项RM2.00

电讯成本[参考以下的(b)项]
ii.   汇款金额相当于RM5,000

无收费

电讯成本[参考以下的(b)项]
b)

以马来西亚林吉特在分行间汇出电汇

在马来西亚分行支付

无手续费,*电讯成本除外(见以下列表)

电讯成本

在西马内

每项RM3

西马到东马

每项RM12

东马到西马

每项RM12

东马内-同一国家

每项RM3

东马内- 不同国家

每项RM5

马来西亚林吉特兑换新加坡元

每项RM12

马来西亚林吉特兑换其他货币

每项RM30

c)

网上电汇

i.  

马来西亚林吉特兑换新加坡元

每项RM12.00

ii.  

马来西亚林吉特兑换其他货币

每项RM20.00

d)

澳洲学生特别安排

资金转账仅限于在澳洲读书的学生

次电汇统一收费包括电讯成本

i.

以澳元支付

RM18.00

ii.

以美元支付

RM25.00

e)

通过RENTAS汇出电汇

i. 

个人和中小型企业

RM5

ii.

除个人和中小型企业外

RM14

*需缴纳政府税,如有

欲查询详情请在网上与我们联系或前往您附近的豐隆银行分行