Fi &Caj - Pinjaman Runcit

Pinjaman Runcit

Diskripsi / Servis
Caj / Fi*

Hong Leong MortgagePlus

i. Fi Persediaan

ii. Fi penyelenggaraan bulanan

 

RM200.00

RM10.00

Fi Persediaan Pinjaman HLB Solar Plus
RM200.00

Fi Perkhidmatan Pengeluaran Bayaran Pendahuluan

RM50.00 setiap permintaan

Pernyataan Penebusan

RM50.00 untuk pembiayaan hartanah (untuk individu)

Pengesahan untuk surat pengeluaran KWSP

Pengesahan dalam talian untuk e-Pengeluaran KWSP

RM20.00 setiap akaun/permintaan

Fi Perolehan Semula Dokumen Penyerahan Hak (permintaan salinan pendua)

RM2 setiap halaman, min RM10

Penyata Pembiayaan Tambahan

 

Sehingga 1 tahun

 

 

Lebih daripada 1 tahun

 

 

 

RM10.00 setiap permintaan

RM2.00 setiap halaman

 

RM10.00 setiap permintaan

RM5.00 setiap halaman

Permintaan untuk kadar variasi

0.1% ke atas jumlah tertunggak, min RM100.00 dan max RM200.00

Fi Penamatan bagi pembatalan pembiayaan sebelum pengagihan pembiayaan

RM2,000.00

Caj Bayaran Lewat

Caj bayaran lewat 1% setahun akan dikenakan ke atas jumlah tunggakan, dan ini akan menyebabkan jumlah tunggakan meningkat.

Duti Setem

Seperti yang dinyatakan dalam Akta Duti Setem 1949 (Pindaan 1989)

Fi Guaman

Seperti skala yang dinyatakan dalam Peraturan Ganjaran Peguamcara (SRO)

Fi Pengeluaran

Fi pengeluaran termasuk tetapi tidak terhad kepada fi pendaftaran, fi pencarian, cukai kerajaan dan sebarang cukai-cukai lain atau levi seperti fi yang dicaj oleh pihak berkuasa dan/atau firma guaman berkaitan.

Fi Penilaian

Seperti yang dinyatakan dalam Jadual Ketujuh (Peraturan 48) daripada fi skala yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Hartanah Malaysia.

Fi Pemprosesan

Fi satu kali akan dikenakan untuk pembiayaan yang diluluskan. Dalam tempoh ini, semua fi pemprosesan dikecualikan.

Fi Lain

Fi lain termasuk tetapi tidak terhad kepada bayaran IBG secara online, bayaran IBG melalui ATM, bayaran pemprosesan cek serta fi dan caj lain yang mungkin dikenakan oleh pihak berkuasa yang berkenaan dari semasa ke semasa dengan notis terdahulu.

Overdraf Fi Komitmen

(Dibayar berdasarkan had OD yang tidak digunakan apabila had melebihi RM250,000)

1% p.a.dikira atas amaun Overdraf yang tidak digunakan.

*Tertakluk kepada caj Pos/Kurier dan/atau Cukai Kerajaan, jika berkenaan

NOTIS: Pengurangan Faedah/Keuntungan Tambahan untuk Pembiayaan Solar Plus/Pembiayaan Hartanah/Pembiayaan Hartanah-i yang tertunggak 100 hari.

Harap maklum bahawa berkuatkuasa 1 Mei 2022, faedah/keuntungan tambahan yang dikenakan untuk Pembiayaan Solar Plus/Pembiayaan Hartanah/Pembiayaan Hartanah-i yang tertunggak dalam pembayaran selama 100 hari akan dikurangkan seperti berikut:

Semakan Faedah

Sedia ada

Baru

Kadar Faedah/Keuntungan Tambahan @ 100 hari tertunggak
Kadar yang Ditetapkan / Kadar Keuntungan Efektif * + 2.00% setahun
Kadar yang Ditetapkan /
Kadar Keuntungan Efektif * + 1.50% setahun

Semakan kepada  Kadar Faedah/Keuntungan Asal

Setelah akaun dibayar sebelum 90 hari tertunggak.  


Nota: Kadar faedah/keuntungan akan disemak semula ke bawah serta-merta apabila akaun dibayar sebelum 90 hari tertunggak dan jumlah ansuran baru hanya akan berkuatkuasa pada bulan berikutnya.

Tiada perubahan

* Kadar yang Ditetapkan / Kadar Keuntungan Efektif = Kadar kontrak/ faedah / keuntungan bersih contohnya: BLR** / IFR** (BLR / IFR semasa ialah 6.89%) - 2.2% = 4.69%

 

** Kadar Pinjaman Asas (BLR) / Kadar Pembiayaan Islamik (IFR)

Terima kasih.

Diskripsi / Servis

Caj / Fi

Fi Perdagangan/ Agensi

Dikecualikan

Fi Perkhidmatan Pengeluaran Bayaran Pendahuluan (Tidak terpakai untuk Pembiayaan Solar Plus-i)

RM50.00 setiap permintaan/pengeluaran

Caj langsaian awal

Fi penebusan / penyelesaian awal kena bayar pada masa penebusan.
(Tertakluk kepada maksimum 2% daripada jumlah pembiayaan)

 

Bagi HLISB, kos langsaian awal ditanggung oleh pihak Bank sebagai kos langsung disebabkan langsaian awal. Kos tersebut boleh meliputi:

a) kos yang belum pulih kerana kontrak pembiayaan dengan kadar diskaun semasa tempoh kunci dalam ditamatkan lebih awal; dan Rebat akan diberikan sejurus selepas pembiayaan dilangsaikan dengan awal; dan

b) Fi penebusan/penyelesaian awal merupakan kos yang ditanggung atau bakal ditanggung oleh Bank disebabkan penyelesaian awal yang mungkin meliputi kos dana, kos modal, kos kecairan, kos rizab berkanun, kadar keuntungan terdiskaun, dan kos lain, serta juga sebarang fi guaman, duti setem dan/atau fi penilaian yang telah ditanggung di bawah terma Kemudahan.

Rumusan rebat: Rebat hasil langsaian pembiayaan awal = Baki Tidak Diterima– Caj Langsaian Awal*

 i) *Kos yang tidak termasuk disebabkan pembiayaan     kontrak mempunyai elemen diskaun pada tempoh pembiayaan awal; dan / atau

 ii) * Kos permulaan yang tidak termasuk terkecuali  (sebagai contoh kos kosong untuk pemindahan produk)

Fi Penamatan bagi pembatalan pembiayaan sebelum pengagihan pembiayaan 
(Tidak terpakai untuk Pembiayaan Solar Plus-i)

RM2,000.00

Fi Pernyataan Penebusan

RM50.00

 

Nota: Terpakai untuk pembiayaan hartanah untuk individu sahaja (Hanya HLISB)

Fi Pengesahan untuk surat pengeluaran KWSP (Tidak terpakai untuk Pembiayaan Solar Plus-i)

RM20.00 setiap permintaan

Fi Perolehan Semula Dokumen Sekuriti (setiap permintaan)- permintaan salinan pendua

RM2 setiap halaman, min RM10 dan max RM60.00
(max RM30.00 untuk Pembiayaan Solar Plus-i)

Caj  Pampasan

Bagi kegagalan membayar ketika dalam tempoh pembiayaan = 1% setahun dikenakan ke atas jumlah ansuran tertunggak

- Bagi kegagalan yang menyebabkan kemudahan ditamatkan atau dibawa ke mahkamah = 1% setahun di kenakan ke atas jumlah tertunggak (prinsipal tertunggak dan keuntungan yang terakru)

- Bagi kegagalan membayar selepas tempoh matang = Kadar Pasaran Wang Perbankan Islam BNM (“IIMM”) ke atas jumlah tertunggak (prinsipal tertunggak dan keuntungan yang terakru)

 - Bagi kegagalan membayar selepas penghakiman = Kadar IIMM ke atas jumlah dasar penghakiman.

Duti Setem

Seperti yang dinyatakan dalam Akta Duti Setem 1949 (Pindaan 1989)

Fi Guaman

Seperti skala yang dinyatakan dalam Peraturan Ganjaran Peguamcara (SRO)

Fi Pengeluaran

Fi pengeluaran termasuk tetapi tidak terhad kepada fi pendaftaran, fi pencarian, cukai kerajaan dan sebarang cukai-cukai lain atau levi seperti fi yang dicaj oleh pihak berkuasa dan/atau firma guaman berkaitan.

Fi Penilaian (Tidak terpakai untuk Pembiayaan Solar Plus-i)

Seperti yang dinyatakan dalam Jadual Ketujuh (Peraturan 48) daripada fi skala yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Hartanah Malaysia.

Fi Pemprosesan

Fi satu kali akan dikenakan untuk pembiayaan yang diluluskan. Dalam tempoh ini, semua fi pemprosesan

dikecualikan.

 

Fi pemprosesan dikecualikan untuk HLISB

Fi Lain

Fi lain termasuk tetapi tidak terhad kepada bayaran IBG secara online, bayaran IBG melalui ATM, bayaran pemprosesan cek serta fi dan caj lain yang mungkin dikenakan oleh pihak Bank yang berkenaan dari semasa ke semasa dengan notis terdahulu.

Penyataan pembiayaan tambahan

RM10.00 setiap permintaan

*Tertakluk kepada caj Pos/Kurier dan/atau Cukai Kerajaan, jika berkenaan

NOTIS: Pengurangan Keuntungan Tambahan untuk akaun yang tertunggak 100 hari.

Harap maklum bahawa berkuatkuasa 1 Mei 2022, keuntungan tambahan yang dikenakan untuk akaun yang tertunggak dalam pembayaran selama 100 hari akan dikurangkan seperti berikut:

Semakan Keuntungan

Sedia ada

Baru

Kadar Keuntungan Tambahan @ 100 hari tertunggak
Kadar Keuntungan Efektif * + 2.00% setahun
Kadar Keuntungan Efektif * + 1.50% setahun
Semakan kepada Kadar Keuntungan Asal

Setelah akaun dibayar sebelum 90 hari tertunggak.  


Nota: Kadar keuntungan akan disemak semula ke bawah serta-merta apabila akaun dibayar sebelum 90 hari tertunggak dan jumlah ansuran baru hanya akan berkuatkuasa pada bulan berikutnya.

Tiada perubahan

* Kadar Keuntungan Efektif = Kadar kontrak/ keuntungan bersih contohnya: IFR** (IFR semasa ialah 6.14%) - 2.2% = 3.94%

 

** Kadar Pembiayaan Islamik (IFR)


Terima kasih.

Fi & Caj yang dikenakan untuk Pinjaman Auto / Pembiayaan Auto-i

 

Pinjaman Auto/ Pembiayaan Auto-i Kadar Tetap/Berubah

Deskripsi/Perkhidmatan

Caj/Fi *

Duti Setem untuk Perjanjian Sewa Beli/Sewa Beli-i

i) Penyewa

  • RM10.00 untuk kenderaan bermotor termasuk kenderaan barangan di mana berat dengan muatan maksimum yang dibenarkan tidak melebihi 2540 kilogram
  • 0.5% ke atas nilai jumlah kemudahan mengikut Akta Duti Setem 1949 (Pindaan 1989) untuk kenderaan barangan di mana berat dengan muatan maksimum yang dibenarkan melebihi 2540 kilogram

ii) Penjamin

RM10.00 untuk setiap penjamin

iii) Perjanjian tambahan/ Surat Set-off (LOSO)/ Caj atas Deposit Tunai/ Penyerahan Perjanjian

RM10.00

Transaksi untuk tuntutan e-Hakmilik

RM3.00*

Caj Bayaran Lewat

(Terpakai untuk Pinjaman Auto)

a) Pembiayaan Auto Kadar Tetap:

8% setahun dikenakan ke atas amaun tertunggak.

 

b) Pembiayaan Auto Kadar Berubah:   

2% lebih daripada kadar faedah semasa setahun dikenakan ke atas amaun tunggakan,

Caj Pampasan

(Terpakai untuk Pembiayaan Auto – i)

1% atau kadar IIMM
  • Bagi kegagalan membayar ketika dalam tempoh pembiayaan = 1% setahun dikenakan ke atas jumlah ansuran tertunggak.
  • Bagi kegagalan yang menyebabkan kemudahan ditamatkan atau dibawa ke mahkamah = 1% setahun di kenakan ke atas jumlah tertunggak (prinsipal tertunggak dan keuntungan yang terakru)
  • Bagi kegagalan membayar selepas tempoh matang = Kadar Pasaran Wang Perbankan Islam BNM (“IIMM”) ke atas jumlah tertunggak (prinsipal tertunggak dan keuntungan yang terakru)
  • Bagi kegagalan membayar selepas penghakiman = Kadar IIMM ke atas jumlah dasar penghakiman

 

Pembiayaan Sewa Beli Perindustrian (IHP) 

Deskripsi/Perkhidmatan

Caj/Fi *

Duti Setem untuk Perjanjian sewa beli perindustrian

i) Penyewa

0.5% ke atas nilai jumlah kemudahan mengikut Akta Duti Setem 1949 (Pindaan 1989)

ii) Penjamin

RM10.00 untuk setiap penjamin

Transaksi untuk tuntutan e-Hakmilik

RM3.00*

Caj Bayaran Lewat

Kadar Peratusan Tahunan + 1% dikenakan ke atas amaun tertunggak

*Nota: Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan. 

 

Perkhidmatan Ad-hoc

Deskripsi/Perkhidmatan

Caj/Fi *

Fi lain

i) Salinan Perjanjian HP

ii) Salinan Dokumen AP/

Invois/ Nota Perlindungan Insurans/ laporan Puspakom/ Perjanjian penjamin/ Perjanjian tambahan/ Surat Set-off (LOSO)/ Caj atas Deposit Tunai/Salinan Kad Pendaftaran kereta/ tuntutan pemilikan kereta (VOC)

RM2.00 setiap muka surat;

min RM10.00

iii) Surat persetujuan kepada Pihak Berkuasa - pemindahan kenderaan ke East M’sia atau sebaliknya

RM20.00 setiap permintaan

*Nota: Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan. 

Deskripsi/Servis
Fi/Caj

Umum

Sistem Penyimpanan Pusat BURSA (CDS)

Bayaran Pembukaan Akaun

RM10.00

bagi setiap akaun yang dibuka

Duti Setem 

i. Surat Tawaran

RM10.00

ii. Memorandum Deposit

RM10.00

iii. Surat Setem (jika berkenaan)

RM10.00

iv. Surat Amanat (jika berkenaan)

RM10.00

v. Surat Jaminan (jika berkenaan)

RM10.00

vi. Perjanjian Pembiayaan Saham

Ad valorem
0.5% daripada had kemudahan

Bayaran Akuan / Pengesahan Berkanun

Seperti yang dikenakan (bagi setiap peminjam / penjamin)

Pelbagai

Deposit Perakuan

i. Bayaran Perkhidmatan

RM5.00 bagi setiap kaunter 

ii. Bayaran Pengangkutan

RM10.00 bagi setiap perjalanan

iii. Bayaran CDS BURSA

RM10.00 bagi setiap sijil

iv. Pemindahan saham (Biasa)

RM10.00 bagi setiap kaunter 

v. Bayaran CDS BURSA

RM 10.00 bagi setiap pemindahan dan setiap kaunter

Bayaran Pengeluaran untuk mengambil skrip fizikal dari CDS

i. Bayaran Perkhidmatan

 RM5.00 bagi setiap kaunter 

ii. Bayaran Pengangkutan

RM10.00 bagi setiap perjalanan

iii. Bayaran CDS BURSA

RM15.00 bagi setiap 1000 saham atau sebahagian daripadanya

Dividen / Pembahagian yang diamanatkan kepada HLB

i. Dividen Bersih / Pengagihan RM10 ke bawah

RM2.50

ii. Dividen Bersih / Pembahagian melebihi RM10

RM5.00 

Terbitan Hak / Terbitan Terhad / Tawaran untuk Dijual

i. Bayaran Perkhidmatan

RM5.00 bagi setiap surat peruntukan saham provisional

ii. Bayaran Pengangkutan

RM10.00 bagi setiap perjalanan

iii. Duti Setem

RM10.00 bagi setiap surat peruntukan saham provisional

Permohonan Lebihan / Terbitan Terhad / Tawaran untuk Dijual untuk Terbitan Hak (jika berkenaan)

RM5.00 bagi setiap surat peruntukan saham provisional

Rancangan Pelaburan Semula Dividen (DRP)

i. Bayaran Perkhidmatan

RM5.00 bagi setiap DRP

ii. Bayaran Pengangkutan

RM10.00 bagi setiap perjalanan

iii. Duti Setem

RM10.00 bagi setiap DRP

Penukaran / Penebusan Sekuriti

i. Bayaran Perkhidmatan

RM5.00 bagi setiap Permohonan

ii. Bayaran Pengangkutan

RM10.00 bagi setiap perjalanan

iii. Bayaran Pendaftar

Pelbagai

Tawaran Pengambilalihan / Wajib Umum (MGO)

i. Bayaran perkhidmatan

RM20.00 bagi setiap kaunter

ii. Bayaran Pengangkutan

RM10.00 bagi setiap perjalanan

iii. Bayaran CDS BURSA

RM 10.00 bagi setiap pemindahan dan setiap kaunter

Pelaksanaan Borang Proksi

i. Bayaran perkhidmatan

RM5.00 bagi setiap borang yang dilaksanakan

ii. Bayaran Pengangkutan

RM10.00 bagi setiap perjalanan

Penggantian untuk Sijil Cukai Hilang

i. Bayaran perkhidmatan

RM5.00 bagi setiap sijil

ii. Bayaran Pendaftar

Pelbagai

Yuran Permintaan Penyata CDS BURSA

RM1.00 bagi setiap halaman atau sebahagian daripadanya hingga 100 halaman dan

 

RM0.30 bagi setiap halaman melebihi 100 halaman

Penalti Penebusan Awal

2% had kemudahan

(hanya terpakai bagi SMF untuk menebus pinjaman dalam tempoh kunci masuk)
 

Yuran Pengaktifan Semula Akaun Tidak aktif

RM5.00 bagi setiap akaun

Penempatan Borang 34

i) Bayaran Penyerahan (SSM)

ii) Bayaran Perundingan (Peguam)

 

Seperti yang dikenakan

(bagi setiap penyerahan)

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Diskripsi/Servis

Fi/Caj

Fi Duti Setem

0.5% daripada amaun pinjaman disalurkan untuk setiap pinjaman diluluskan

Caj Bayaran Lewat

1% setahun ke atas jumlah ansuran tertunggak untuk setiap pinjaman (asas rehat harian)

Penyelesaian Awal

Tiada fi/caj asalkan notis awal 3 bulan secara bertulis diberikan kepada pihak bank atau bayaran untuk faedah 3 bulan atas amaun yang ditebus sebagai ganti untuk notis

Caj Pampasan

(terpakai untuk Pembiayaan Peribadi-i)

Untuk pembayaran lalai sepanjang tempoh kemudahan = 1% setahun atas amaun ansuran tertunggak

 

Untuk pembayaran lalai yang menyebabkan kemudahan ditamatkan atau dibawa ke mahkamah = 1% setahun atas baki tertunggak (amaun tertunggak yang belum dijelaskan tambah keuntungan terakru)

 

Untuk pembayaran lalai selepas tamat tempoh kemudahan = kadar Islamic Interbank Money Market  BNM (IIMM) atas baki tertunggak (amaun tertunggak yang belum dijelaskan tambah keuntungan terakru)

 

Untuk pembayaran lalai selepas pertimbangan = kadar IIMM atas jumlah pertimbangan asas

Penyata Pembiayaan Tambahan

 

i. Sehingga 1 tahun

 

 

ii. Lebih daripada 1 tahun

RM10.00 setiap permintaan

RM2.00 setiap halaman

 

RM10.00 setiap permintaan

RM5.00 setiap halaman

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Diskripsi / Servis
Caj / Fi*

Fi Perkhidmatan Pengeluaran Bayaran Pendahuluan

RM50.00 setiap permintaan

Fi Perolehan Semula Dokumen Penyerahan Hak (permintaan salinan pendua)

RM2 setiap halaman, min RM10

Penyata Pembiayaan Tambahan

 

Sehingga 1 tahun

 

 

Lebih daripada 1 tahun

RM10.00 setiap permintaan

RM2.00 setiap halaman

 

RM10.00 setiap permintaan

RM5.00 setiap halaman

Permintaan untuk kadar variasi

0.1% ke atas jumlah tertunggak, min RM100.00 dan max RM200.00

Fi Penamatan bagi pembatalan pembiayaan sebelum pengagihan pembiayaan

RM2,000.00

Caj Bayaran Lewat

Kadar satu peratus (1%) setahun akan dikenakan ke atas jumlah tunggakan, dari tempoh kegagalan membuat pembayaran sehingga tempoh jumlah tunggakan dibayar

Duti Setem

Seperti yang dinyatakan dalam Akta Duti Setem 1949 (Pindaan 1989)

Fi Guaman

Seperti skala yang dinyatakan dalam Peraturan Ganjaran Peguamcara (SRO)

Fi Pengeluaran

Fi pengeluaran termasuk tetapi tidak terhad kepada fi pendaftaran, fi pencarian, cukai kerajaan dan sebarang cukai-cukai lain atau levi seperti fi yang dicaj oleh pihak berkuasa dan/atau firma guaman berkaitan.

Fi Penilaian

Seperti yang dinyatakan dalam Jadual Ketujuh (Peraturan 48) daripada fi skala yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Hartanah Malaysia.

Fi Lain

Fi lain termasuk tetapi tidak terhad kepada bayaran IBG secara online, bayaran IBG melalui ATM, bayaran pemprosesan cek serta fi dan caj lain yang mungkin dikenakan oleh pihak berkuasa yang berkenaan dari semasa ke semasa dengan notis terdahulu.

Overdraf Fi Komitmen 1% p.a.dikira atas amaun Overdraf yang tidak digunakan.

*Tertakluk kepada caj Pos/Kurier dan/atau Cukai Kerajaan, jika berkenaan

 

Harap maklum bahawa berkuat kuasa mulai 2 Ogos 2019, kadar penentuan semula harga dan kadar lalai akan diubah seperti di bawah:

Caj Kadar

Sedia Ada

Semakan

Hari Selepas Tamat Tempoh

Kadar

Hari Selepas Tamat Tempoh

Kadar

Kadar Penentuan Semula Harga

63

Kadar Ditetapkan + 2%

100

Kadar Ditetapkan + 2%

Kadar Lalai

85

+ Tambahan 1%

Dikeluarkan

Dikeluarkan

Semakan Kadar Faedah Asal

Selepas Penyesuaian Akaun Penuh

Akaun dibayar hingga bawah 90 hari selepas tamat tempoh

Deskripsi / Perkhidmatan

Caj / Fi*

Duti Setem

i. Surat Tawaran

0.5% daripada had kemudahan yang diluluskan

ii. Memorandum Deposit

RM 10.00

iii. Surat Jaminan (jika berkenaan)

RM 10.00

Akuan Berkanun / Yuran Pengesahan

Per Caj (Setiap peminjam / penjamin)

Umum

Yuran Komitmen

(berkenaan pada had kemudahan > RM250,000)

1 % p.a. ke atas bahagian kemudahan yang tidak digunakan

Fi Lebihan

1 % p.a. pada amaun yang melebihi had kemudahan yang diluluskan

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.