te

Fi &Caj - Pinjaman Runcit

Pinjaman Runcit

Diskripsi / Servis
Caj / Fi

Hong Leong MortgagePlus

i. Fi Persediaan

ii. Fi penyelenggaraan bulanan

 

RM200.00

RM10.00

Fi Perkhidmatan Pengeluaran Bayaran Pendahuluan

RM50.00 setiap permintaan

Pernyataan Penebusan

RM50.00 untuk pembiayaan hartanah (untuk individu)

Pengesahan untuk surat pengeluaran KWSP

Pengesahan dalam talian untuk e-Pengeluaran KWSP

RM20.00 setiap akaun/permintaan

Fi Perolehan Semula Dokumen Penyerahan Hak (permintaan salinan pendua)

RM2 setiap halaman, min RM10

Penyata Pembiayaan Tambahan

 

Sehingga 1 tahun

 

 

Lebih daripada 1 tahun

 

 

 

RM10.00 setiap permintaan

RM2.00 setiap halaman

 

RM10.00 setiap permintaan

RM5.00 setiap halaman

Permintaan untuk kadar variasi

0.1% ke atas jumlah tertunggak, min RM100.00 dan max RM200.00

Fi Penamatan bagi pembatalan pembiayaan sebelum pengagihan pembiayaan

RM2,000.00

Caj Bayaran Lewat

Kadar satu peratus (1%) setahun akan dikenakan ke atas jumlah tunggakan, dari tempoh kegagalan membuat pembayaran sehingga tempoh jumlah tunggakan dibayar

Duti Setem

Seperti yang dinyatakan dalam Akta Duti Setem 1949 (Pindaan 1989)

Fi Guaman

Seperti skala yang dinyatakan dalam Peraturan Ganjaran Peguamcara (SRO)

Fi Pengeluaran

Fi pengeluaran termasuk tetapi tidak terhad kepada fi pendaftaran, fi pencarian, cukai kerajaan dan sebarang cukai-cukai lain atau levi seperti fi yang dicaj oleh pihak berkuasa dan/atau firma guaman berkaitan.

Fi Penilaian

Seperti yang dinyatakan dalam Jadual Ketujuh (Peraturan 48) daripada fi skala yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Hartanah Malaysia.

Fi Pemprosesan

Fi satu kali akan dikenakan untuk pembiayaan yang diluluskan. Dalam tempoh ini, semua fi pemprosesan dikecualikan.

Fi Lain

Fi lain termasuk tetapi tidak terhad kepada bayaran IBG secara online, bayaran IBG melalui ATM, bayaran pemprosesan cek serta fi dan caj lain yang mungkin dikenakan oleh pihak berkuasa yang berkenaan dari semasa ke semasa dengan notis terdahulu.

Overdraf Fi Komitmen

(Faedah perlu bayar bagi OD yang tidak digunakan yang melebihi RM250,000)

1% p.a.dikira atas amaun Overdraf yang tidak digunakan.

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

 

Harap maklum bahawa berkuat kuasa mulai 2 Ogos 2019, kadar penentuan semula harga dan kadar lalai akan diubah seperti di bawah:

Caj Kadar

Sedia Ada

Semakan

Hari Selepas Tamat Tempoh

Kadar

Hari Selepas Tamat Tempoh

Kadar

Kadar Penentuan Semula Harga

63

Kadar Ditetapkan + 2%

100

Kadar Ditetapkan + 2%

Kadar Lalai

85

+ Tambahan 1%

Dikeluarkan

Dikeluarkan

Semakan Kadar Faedah Asal

Selepas Penyesuaian Akaun Penuh

Akaun dibayar hingga bawah 90 hari selepas tamat tempoh

Diskripsi / Servis
Caj / Fi
Fi Perdagangan
Dikecualikan
Fi Perkhidmatan Pengeluaran Bayaran Pendahuluan
RM50.00 setiap permintaan
Caj Langsaian Awal Kos sebenar yang ditanggung oleh Bank sejurus selepas pembiayaan dilangsaikan dengan awal. 
Caj Pembayaran Lewat - Bagi kegagalan membayar ketika dalam tempoh pembiayaan = 1% setahun akan dikenakan keatas jumlah ansuran tertunggak

- Bagi kegagalan yang menyebabkan kemudahan ditamatkan atau dibawa ke mahkamah = 1% setahun di kenakan ke atas jumlah tertunggak (prinsipal tertunggak dan keuntungan yang terakru)

- Bagi kegagalan membayar selepas tempoh matang = Kadar Pasaran Wang Antara Bank Bank Islamik BNM (“IIMM”) ke atas jumlah tertunggak (prinsipal tertunggak dan keuntungan yang terakru); 

 - Bagi kegagalan membayar selepas penghakiman = Kadar IIMM ke atas jumlah dasar penghakiman. 

Fi Penamatan

(bagi pembatalan pembiayaan sebelum pengagihan pembiayaan)

RM2,000.00
Fi Penebusan Pernyataan RM50.00 setiap permintaan
Fi pengesahan untuk surat pengeluaran KWSP
RM20.00 setiap permintaan
Fi Perolehan Semula Dokumen Keselamatan (permintaan salinan pendua)
RM2 setiap halaman, min RM10 dan maksimum RM60
Fi Penyata Pembiayaan Tambahan
RM10.00 setiap permintaan

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Deskripsi / Perkhidmatan

Caj / Fi*

Caj Bayaran Lewat

Pinjaman Kereta Kadar Tetap : 8% p.a. bagi ansuran lewat bayar

Pinjaman Kereta Kadar Berubah : 2% melebihi kadar lazim caj terma

Caj Pampasan

Pembiayaan Kereta -i : 1% setahun dikenakan ke atas jumlah ansuran tertunggak

i. Fi transaksi untuk tuntutan e-Hakmilik

RM3.00

Duti Setem untuk Perjanjian Hire Purchase

i. Penyewa

RM10.00

ii. Penjamin

RM10.00 untuk setiap penjamin

iii. Perjanjian tambahan/ Surat Set-off (LOSO)/ Caj atas Deposit Tunai/ Penyerahan Perjanjian

RM10.00

Perkhidmatan ad-hoc

i. Salinan Perjanjian HP/ Salinan Dokumen AP/ Invois/ Nota Perlindungan Insurans/ laporan Puspakom/ Perjanjian penjamin/ Perjanjian tambahan/ Surat Set-off (LOSO)/ Caj atas Deposit Tunai

RM2.00 setiap muka surat; min RM10.00

ii. Salinan Kad Pendaftaran kereta/ tuntutan pemilikan kereta (VOC)

RM2.00 setiap muka surat; min RM10.00

iii. Surat persetujuan kepada Pihak Berkuasa - pemindahan kenderaan ke East M’sia atau sebaliknya

RM20.00 setiap permintaan

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Description / Service Charges /Fees*
General
BURSA Central Depository System (CDS)
Account Opening Fee
RM10.00 per
account opened
Stamp Duty 
i. Letter Offer  RM10.00
ii. Memorandum of Deposit RM10.00
iii. Letter of Set-Off (if applicable) RM10.00
iv. Letter of Mandate (if applicable) RM10.00
v. Letter of Guarantee (if applicable) RM10.00
vi. Share Financing Agreement Ad valorem
0.5% of facility limit
Statutory Declaration / Attestation Fee  Per Charged (per borrower/ guarantor)
Miscellaneous
Deposit of Certificate 
 i. Service Fee  RM5.00 per counter  
ii. Transport Fee  RM10.00 per trip
iii. BURSA CDS Fee  RM10.00 per certificate
Transfer-out of shares (Ordinary) RM10.00 per counter
i. BURSA CDS Fee  RM 10.00 per transfer per counter
Withdrawal Fee for retrieving physical scrips from CDS 
i. Service Fee   RM5.00 per counter 
ii. Transport Fee  RM10.00 per trip
iii. BURSA CDS Fee  RM15.00 per 1000 shares or part thereof
Dividend / Distribution mandated to HLB 
i. Net Dividend / Distribution of RM10 and below  RM2.50
ii. Net Dividend / Distribution above RM10  RM5.00 
Rights Issue/ Restricted Issue/ Offer for Sale  
 i. Service Fee   RM5.00 per PAL
ii. Transport Fee  RM10.00 per trip
iii. Stamp Duty  RM10.00 per PAL
Excess Application / Restricted Issue/ Offer for Sale for Rights Issues (if applicable) RM5.00 per PAL
Dividend Reinvestment Plan (DRP)
 i. Service Fee   RM5.00 per DRP
ii. Transport Fee  RM10.00 per trip
iii. Stamp Duty  RM10.00 per DRP
Conversion / Redemption of Securities
 i. Service Fee   RM5.00 per Application
ii. Transport Fee  RM10.00 per trip
iii. Registrar Fee Vary
Takeover / Mandatory General Offer (MGO)
i. Service Fee  RM20.00 per counter
ii. Transport Fee  RM10.00 per trip
iii. BURSA CDS Fee  RM 10.00 per transfer per counter
Execution of Proxy Form
 i. Service Fee  RM5.00 per form executed 
ii. Transport Fee  RM10.00 per trip
Replacement for Lost Tax Certificate 
 i. Service Fee   RM5.00 per certificate
ii. Registrar Fee Vary
BURSA CDS Statement Request Fee
RM1.00 per page or part thereof up to 100 pages and

RM0.30 per page above 100 pages 
Early Redemption Penalty 2% of facility limit 
(applicable to SMF only for redeeming out the loan within lock-in period)
 

Dormant Account Reactivation Fee

RM5.00 per CDS account

Lodgement of Form 34

i) Lodgement Fees (SSM)

ii) Consultation Fees (Lawyer)

 

Per Charged

(per lodgement)

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Diskripsi/Servis

Fi/Caj

Fi Duti Setem

0.5% daripada amaun pinjaman disalurkan untuk setiap pinjaman diluluskan

Caj Bayaran Lewat

1% setahun atas jumlah tunggakan untuk setiap pinjaman (dasar rehat harian)

Penyelesaian Awal

Tiada fi/caj asalkan notis awal 3 bulan secara bertulis diberikan kepada pihak bank atau bayaran untuk faedah 3 bulan atas amaun yang ditebus sebagai ganti untuk notis

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Diskripsi / Servis

Caj / Fi

Fi Perkhidmatan Pengeluaran Bayaran Pendahuluan

RM50.00 setiap permintaan

 

Pernyataan Penebusan

RM50.00 untuk pembiayaan hartanah

 

Fi Perolehan Semula Dokumen Penyerahan Hak (permintaan salinan pendua)

RM2.00 setiap halaman, min RM10
Penyata Pembiayaan Tambahan
i.  Sehingga 1 tahun
RM10.00 setiap permintaan
RM2.00 setiap halaman
ii. Lebih daripada 1 tahun
RM10.00 setiap permintaan
RM5.00 setiap halaman
Permintaan untuk kadar variasi
0.1% ke atas jumlah tertunggak, min RM100.00 dan max RM200.00
Fi Penamatan bagi pembatalan pembiayaan sebelum pengagihan pembiayaan

RM2,000.00

Caj Bayaran Lewat

Kadar satu peratus (1%) setahun akan dikenakan ke atas jumlah tunggakan, dari tempoh kegagalan membuat pembayaran sehingga tempoh jumlah tunggakan dibayar

Duti Setem
Seperti yang dinyatakan dalam Akta Duti Setem 1949 (Pindaan 1989)
Fi Guaman
Seperti skala yang dinyatakan dalam Peraturan Ganjaran Peguamcara (SRO)
Fi Pengeluaran
Fi pengeluaran termasuk tetapi tidak terhad kepada fi pendaftaran, fi pencarian, cukai kerajaan dan sebarang cukai-cukai lain atau levi seperti fi yang dicaj oleh pihak berkuasa dan/atau firma guaman berkaitan.
Fi Penilaian
Seperti yang dinyatakan dalam Jadual Ketujuh (Peraturan 48) daripada fi skala yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Hartanah Malaysia.
Fi Lain
Fi lain termasuk tetapi tidak terhad kepada bayaran IBG secara online, bayaran IBG melalui ATM, bayaran pemprosesan cek serta fi dan caj lain yang mungkin dikenakan oleh pihak berkuasa yang berkenaan dari semasa ke semasa dengan notis terdahulu.
Overdraf Fi Komitmen
1% p.a.dikira atas amaun Overdraf yang tidak digunakan.

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

 

Harap maklum bahawa berkuat kuasa mulai 2 Ogos 2019, kadar penentuan semula harga dan kadar lalai akan diubah seperti di bawah:

Caj Kadar

Sedia Ada

Semakan

Hari Selepas Tamat Tempoh

Kadar

Hari Selepas Tamat Tempoh

Kadar

Kadar Penentuan Semula Harga

63

Kadar Ditetapkan + 2%

100

Kadar Ditetapkan + 2%

Kadar Lalai

85

+ Tambahan 1%

Dikeluarkan

Dikeluarkan

Semakan Kadar Faedah Asal

Selepas Penyesuaian Akaun Penuh

Akaun dibayar hingga bawah 90 hari selepas tamat tempoh

Deskripsi / Perkhidmatan

Caj / Fi*

Duti Setem

i. Surat Tawaran

0.5% daripada had kemudahan yang diluluskan

ii. Memorandum Deposit

RM 10.00

iii. Surat Jaminan (jika berkenaan)

RM 10.00

Akuan Berkanun / Yuran Pengesahan

Per Caj (Setiap peminjam / penjamin)

Umum

Yuran Komitmen

(berkenaan pada had kemudahan > RM250,000)

1 % p.a. ke atas bahagian kemudahan yang tidak digunakan

Fi Lebihan

1 % p.a. pada amaun yang melebihi had kemudahan yang diluluskan

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.