Pengurusan Risiko Kelestarian

Pengurusan Risiko Kelestarian

Pengurusan Risiko Kelestarian

Sejak tahun 2019, Risiko Kelestarian telah dimasukkan ke dalam Rangka Kerja Pengurusan Risiko keseluruhan kami, di mana pandangan perusahaan mengenai semua risiko yang penting kepada Bank diberi perhatian dan diambil tindakan oleh Pengurusan Bank, dengan pengawasan oleh Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Bank yang diwakilkan.

 

Keutamaan strategik kelestarian kami ditetapkan oleh Lembaga Pengarah, yang bertanggungjawab untuk memastikan tadbir urus yang baik dan pengawasan yang berkesan terhadap Strategi Kelestarian Bank. Lembaga Pengarah mewakilkan semua kajian dan pelaksanaan strategi kelestarian Bank kepada Jawatankuasa Lembaga Pengurusan Risiko ("BRMC").

 

Jawatankuasa Kelestarian ("SC") dan Jawatankuasa Kerja Kelestarian ("SWC") bertanggungjawab untuk melaksanakan strategi Kelestarian, dan dalam mengurus dan mengurangkan risiko Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus ("ESG") yang dikenal pasti termasuk risiko fizikal dan peralihan. Pengurusan menyediakan pelaporan berkala kepada BRMC mengenai status pelaksanaan serta hasil yang dicapai. Ini diselaraskan dan dipantau oleh bahagian Kelestarian  dan bahagian Risiko Kelestarian.

 

Risiko dan Peluang Perubahan Iklim

Bank terdedah kepada tiga (3) risiko perubahan iklim (Risiko Fizikal, Peralihan dan Liabiliti) yang melibatkan kebanyakan aset utama Bank. Dalam kategori risiko perubahan iklim ini, kami telah mengenal pasti beberapa faktor risiko yang kami pantau dalam tempoh jangka pendek (0-5 tahun), sederhana (6-10 tahun) dan jangka panjang (10 tahun >).

 

risiko perubahan iklim

Walaupun Perubahan Iklim memberikan risikonya, Bank telah memperkenalkan inisiatif yang dapat mengurangi dan mengadaptasi dengan risiko ini, yang membolehkan Bank memanfaatkan peluang yang berpotensi.  Antara peluang yang dikenal pasti termasuk kecekapan sumber, penggunaan sumber tenaga pelepasan rendah, pembangunan produk dan perkhidmatan hijau yang baharu, akses kepada pasaran baharu dan mengukuhkan lagi daya tahan Bank terhadap risiko secara amnya.

 

Berdasarkan saranan Pasukan Petugas Khas Mengenai Pendedahan Kewangan Berkaitan Iklim (TCFD), kami telah melakukan penilaian kualitatif awal terhadap risiko dan peluang perubahan iklim dan potensi pembiayaan positif, kesan perniagaan dan operasi seperti yang dijelaskan dalam sub-bahagian selanjutnya.

 

Rangka Kerja Pengurusan Risiko Kelestarian Kumpulan Hong Leong Bank

Rangka Kerja Pengurusan Risiko Kelestarian Bank telah dirangka untuk menangani risiko ESG yang mungkin timbul semasa kami melaksanakan strategi, dasar dan inisiatif perniagaan kami. Bank dipandu oleh Rangka Kerja dalam mengambil langkah pragmatik untuk memastikan ia memberikan nilai yang lestari kepada pihak berkepentingan di samping mewujudkan kesan positif kepada komuniti dan persekitaran di mana kami beroperasi. Rangka Kerja yang dibincangkan di sini menyediakan pendekatan berstruktur ke arah mengenal pasti, menilai, memantau, mengurangkan dan melaporkan risiko ESG. Kami berharap untuk meningkatkan ketelusan dalam amalan dan dasar kami, dan dalam meningkatkan dialog dengan pelbagai pihak berkepentingan.

Untuk pertanyaan, hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.