Fi & Caj - Perbankan Perniagaan dan Korporat

Perbankan Perniagaan dan Korporat – Pembiayaan

Yuran berikut dikenakan kepada Korporat, Perdagangan & Perusahaan Kecil dan Sederhana (SMEs) 

Keterangan / Perkhidmatan

Fi dan Caj

Yuran Komitmen

i) Overdraf (OD)

ii) Pembiayaan Kredit Berputar

 

 

i) 1.0% setahun akan dikenakan ke atas jumlah yang tidak digunakan

ii) 1.0% setahun akan dikenakan ke atas jumlah yang tidak digunakan

 

Fi Pengunaan Melebihi Had

Yuran Penggunaan Overdraf Melebihi Had 

 

 

4.00% setahun akan dikenakan ke atas kadar rujukan (atau apa-apa kadar lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank dari semasa ke semasa*) ke atas jumlah yang melebihi had Overdraf dari tarikh had dilampaui sehingga tarikh hari had kembali ke had yang diluluskan. Faedah dikira berdasarkan baki harian dan perlu dibayar untuk setiap bulan yang tertunggak.

*Nota: Sekiranya terdapat sebarang perubahan kepada kadar, notis awal akan diberikan oleh Bank kepada anda.

Yuran Bayaran Sebelum Tamat Tempoh (sebelum tamat tempoh pembiayaan)

i) Pinjaman Berjangka

ii) Pembiayaan Kredit Berputar 

 

i) Caj faedah 3 bulan pada kadar yang ditetapkan pada jumlah prabayar, sebagai ganti notis bertulis selama 3 bulan (tambahan 1.00% pada jumlah prabayar boleh dikenakan, jika berkenaan).

ii) Caj penalti dan fi untuk pembiayaan kerugian, bagi penempatan semula dana prabayar di Pasaran Wang, sekurang-kurangnya RM500.00. 

Caj Penalti Pembayaran Lewat

1.0% setahun ke atas jumlah tertunggak.  

Fi Kadar Kemungkiran 

(kemungkiran atau tiada pembayaran untuk tungakkan 3 kali berturut-turut)

 

1.0% setahun sebagai tambahan kepada kadar yang ditetapkan.

Caj Duti Setem 

 

Seperti Akta Duti Setem 1949 (Semakan 1989)

Yuran Guaman dan Yuran Pengeluaran

(jika berkenaan)

i) Yuran guaman untuk dokumentasi pinjaman

ii) Yuran dan caj untuk pendaftaran gadaian dan carian tanah 

 

Diskripsi / Servis

Caj / Fi

 

Fi Perkhidmatan Pengeluaran Bayaran Pendahuluan

RM50.00 setiap permintaan

 

Fi Penamatan bagi pembatalan pembiayaan sebelum pengagihan pembiayaan

RM2,000.00

Caj Bayaran Lewat

1% setahun ke atas jumlah pembiayaan tertunggak

Duti Setem

Seperti yang dinyatakan dalam Akta Duti Setem 1949 (Pindaan 1989)

Fi Guaman

Seperti skala yang dinyatakan dalam Peraturan Ganjaran Peguamcara (SRO)

Fi Pengeluaran

Fi pengeluaran termasuk tetapi tidak terhad kepada fi pendaftaran, fi pencarian, cukai kerajaan dan sebarang cukai-cukai lain atau levi seperti fi yang dicaj oleh pihak berkuasa dan/atau firma guaman berkaitan.

Fi Penilaian

Seperti yang dinyatakan dalam Jadual Ketujuh (Peraturan 48) daripada fi skala yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Hartanah Malaysia.

Fi Lain

Fi lain termasuk tetapi tidak terhad kepada bayaran IBG secara online, bayaran IBG melalui ATM, bayaran pemprosesan cek serta fi dan caj lain yang mungkin dikenakan oleh pihak berkuasa yang berkenaan dari semasa ke semasa dengan notis terdahulu.

Overdraf Fi Komitmen

1% p.a.dikira atas amaun Overdraf yang tidak digunakan.

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Deskripsi / Perkhidmatan

Caj / Fi*

Bayaran untuk fotokopi dokumen permohonan

RM10.00

Bayaran pos untuk penghantaran Perjanjian

RM10.00

Bayaran faks dan telefon untuk memproses permohonan

RM15.00

Fi transaksi e-Hakmilik untuk permohonan tuntutan Hakmilik

RM3.00

Duti Setem untuk Perjanjian Sewa Beli (“Hire Purchase (HP)”)

 

i) Penyewa

ii) Penjamin

 

 

i) RM10.00

ii) RM10.00 untuk setiap penjamin

Perkhidmatan Ad-Hoc
i) Salinan Perjanjian HP/ Salinan Dokumen AP/ Invois/ Nota Perlindungan Insurans/ laporan Puspakom/ Perjanjian penjamin/ Perjanjian tambahan/ Surat Set-off (LOSO)/ Caj atas Deposit Tunai i) RM2.00 setiap muka surat; min RM10.00
ii) Salinan Kad Pendaftaran kereta/ tuntutan pemilikan kereta (VOC) ii) RM2.00 setiap muka surat; min RM10.00
iii) Surat persetujuan kepada Pihak Berkuasa - pemindahan kenderaan ke Malaysia Timur atau sebaliknya iii) RM20.00 setiap permintaan
iv) FI Pemindahan Kenderaan (kereta terpakai) iv) RM150.00/ RM40.00 untuk Timur Malaysia
v) Fi Penghantar Utusan JPJ (kereta terpakai) v) Terhad pada RM100.00

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.