Perbankan Perniagaan dan Korporat – Pembiayaan

Perbankan Perniagaan dan Korporat – Pembiayaan

Yuran berikut dikenakan kepada Korporat, Perdagangan & Perusahaan Kecil dan Sederhana (SMEs) 

Keterangan / Perkhidmatan

Fi dan Caj

Yuran Komitmen

i) Overdraf (OD)

ii) Pembiayaan Kredit Berputar

 

 

i) 1.0% setahun akan dikenakan ke atas jumlah yang tidak digunakan

ii) 1.0% setahun akan dikenakan ke atas jumlah yang tidak digunakan

 

Fi Pengunaan Melebihi Had

Yuran Penggunaan Overdraf Melebihi Had 

 

 

Minima 1.0% setahun dikenakan ke atas kadar yang ditetapkan ke atas jumlah yang melebihi had Overdraf dari tarikh had dilampaui sehingga tarikh hari had kembali ke had yang diluluskan. Faedah dikira berdasarkan baki harian.

Yuran Bayaran Sebelum Tamat Tempoh (sebelum tamat tempoh pembiayaan)

i) Pinjaman Berjangka

ii) Pembiayaan Kredit Berputar 

 

i) Caj faedah 3 bulan pada kadar yang ditetapkan ke atas jumlah pra-bayar, sebagai ganti untuk kegagalan memberi 3 bulan notis bertulis dan juga 1.0% tambahan ke atas jumlah pra-bayar.

ii) Caj penalti dan fi untuk pembiayaan kerugian, bagi penempatan semula dana prabayar di Pasaran Wang, sekurang-kurangnya RM500-00. 

Caj Penalti Pembayaran Lewat

1.0% setahun ke atas jumlah tertunggak.  

Fi Kadar Kemungkiran 

(kemungkiran atau tiada pembayaran untuk tungakkan 3 kali berturut-turut)

 

1.0% setahun sebagai tambahan kepada kadar yang ditetapkan.

Caj Duti Setem 

 

Seperti Akta Duti Setem 1949 (Semakan 1989)

Yuran Guaman dan Yuran Pengeluaran

(jika berkenaan)

i) Yuran guaman untuk dokumentasi pinjaman

ii) Yuran dan caj untuk pendaftaran gadaian dan carian tanah 

 

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.