TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR NATIONAL ADDRESSING DATABASE (“NAD”) 

Kemas kini terakhir: 13 Oktober 2023

 

PERINGATAN: Sila baca dan fahami terma dan syarat di bawah yang mentadbir penggunaan NAD anda.

 

Terma dan syarat berikut (“Terma dan Syarat NAD”) mentadbir penggunaan NAD oleh Pelanggan berkaitan dengan perkhidmatan DuitNow yang disediakan oleh Hong Leong Bank Berhad (193401000023 (97141-X)) (“HLB”) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (200501009144 (686191-W)) (“HLISB”) (selepas ini secara kolektif dirujuk sebagai “HLB/HLISB”). Terma dan Syarat NAD hendaklah dibaca bersama-sama dengan Terma dan Syarat bagi penggunaan HLB Connect (“Terma dan Syarat Connect”). Terma-terma dalam huruf besar yang digunakan mempunyai makna yang sama seperti yang ditakrifkan dalam Terma dan Syarat Connect melainkan dinyatakan sebaliknya.

 

1. Definisi 

"Akaun"

bermaksud akaun e-Duit yang ditawarkan oleh pengeluar e-duit dan semua jenis akaun deposit yang ditawarkan oleh HLB/HLISB, kecuali akaun-akaun berikut: (a) akaun deposit tetap; (b) akaun junior; (c) akaun mata wang asing; (d) Akaun Simpanan Premium; dan (e) Akaun Semasa Mortgage Plus.

“ID Biasa” 

bermaksud pengenalan unik Pelanggan yang memautkan semua ID DuitNow yang didaftarkan oleh Pelanggan seperti nombor Kad Pengenalan, Nombor Tentera atau Nombor Polis, atau bagi bukan rakyat Malaysia, Nombor Pasport.

“Pindahan DuitNow”

bermaksud perkhidmatan yang membolehkan Pelanggan memulakan dan menerima pindahan kredit segera menerusi nombor akaun atau ID DuitNow milik penerima.

“ID DuitNow”

 

bermaksud pengenal bagi pemegang akaun seperti nombor mudah alih, kad pengenalan, nombor pasport, nombor tentera atau nombor polis (sekiranya seorang individu) atau nombor pendaftaran perniagaan (sekiranya pelanggan korporat) atau pengenal lain yang mungkin diperkenalkan oleh Pengendali NAD dari semasa ke semasa.
“Akaun e-Duit” bermaksud instrumen pembayaran yang menyimpan dana secara elektronik sebagai pertukaran kepada dana yang dibayar kepada pengeluar e-duit dan boleh digunakan sebagai cara untuk membuat pembayaran kepada mana-mana orang selain daripada pengeluar e-duit.

“Perisian Hasad”

bermaksud virus, pepijat atau perisian, kod, ejen, program atau makro lain yang berniat jahat, merosakkan atau menggagalkan komputer, dan/atau phishing atau rancangan kejuruteraan sosial yang menggunakan perisian komputer atau telekomunikasi untuk mendapatkan data peribadi atau maklumat peribadi lain untuk tujuan berniat jahat atau penipuan.

“National Addressing Database” atau “NAD”

bermaksud depositori maklumat pusat yang ditubuhkan oleh Pengendali NAD yang menghubungkan akaun bank atau akaun e-duit kepada ID DuitNow penerima dan memudahkan pembayaran dibuat kepada penerima dengan merujuk kepada ID DuitNow penerima.
“Pertanyaan Nama NAD” bermaksud perkhidmatan yang memberikan nama pemilik yang telah mendaftarkan ID DuitNow mereka dalam NAD.

“Pengendali NAD”

bermaksud Payments Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet) [No. Syarikat: 200801035403 (836743-D)].
“Servis NAD” bermaksud perkhidmatan yang ditawarkan di bawah Klausa 2 Terma dan Syarat NAD ini.

“Data Peribadi”

bermaksud apa-apa maklumat berkenaan dengan transaksi komersial yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada Pelanggan, yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti dari maklumat yang termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama Pelanggan, alamat, nombor kad pengenalan, nombor pasport, maklumat perbankan, alamat e-mel dan butiran hubungan.
“Laman Web” bermaksud laman web HLB/HLISB di https://www.hlb.com.my / https://www.hlisb.com.my

 

2. Perkhidmatan NAD 

2.1 Perkhidmatan NAD membolehkan Pelanggan memautkan Akaun HLB/HLISB yang dimiliki Pelanggan dengan ID DuitNow Pelanggan. Ini memberikan Pelanggan pilihan untuk menerima dana yang masuk melalui DuitNow atau sebarang perkhidmatan pembayaran lain yang mengendalikan pembayaran menggunakan ID DuitNow Pelanggan.

 

2.2 Apabila Pelanggan mendaftarkan ID DuitNow mereka dalam NAD, Pelanggan juga akan memberikan HLB/HLISB dengan ID Biasa Pelanggan yang akan dipautkan ke Akaun Pelanggan dengan ID DuitNow berdaftar Pelanggan. ID Biasa Pelanggan akan digunakan oleh institusi peserta NAD yang lain bagi tujuan mengenal pasti Pelanggan, sebagai sebahagian daripada kemudahan perkhidmatan DuitNow.

 

2.3 Pelanggan boleh memautkan lebih daripada satu ID DuitNow mereka kepada Akaun yang sama. Walau bagaimanapun, Pelanggan tidak boleh memautkan satu ID DuitNow khusus kepada berbilang Akaun.

 

3. Pengubahsuaian dan Pembatalan Pendaftaran ID DuitNow Pelanggan

3.1 Pelanggan boleh mengemas kini atau menukar ID DuitNow Pelanggan yang dipautkan ke Akaun Pelanggan melalui saluran yang disediakan untuk Pelanggan. HLB/HLISB memerlukan tempoh notis yang munasabah untuk melaksanakan perubahan atau kemas kini tersebut.

 

3.2 Pelanggan memahami dan bersetuju bahawa ID DuitNow Pelanggan boleh dibatalkan pendaftaran oleh Pelanggan atau oleh HLB/HLISB, dalam keadaan berikut:

(a) Pelanggan mahu memindahkan ID DuitNow Pelanggan yang sedia ada ke akaun lain di bank/pengeluar e-duit yang lain;

(b) menukar atau mengemas kini ID DuitNow Pelanggan;

(c) menutup Akaun yang dipautkan ke ID DuitNow yang berkaitan;

(d) nombor mudah alih Pelanggan yang telah didaftarkan sebagai ID DuitNow Pelanggan telah ditamatkan dan/atau dikitarkan semula untuk digunakan oleh orang lain;

(e) selepas satu tempoh tiada aktiviti; atau

(f) sekiranya, selepas disiasat, HLB/HLISB mendapati dan/atau mengesyaki bahawa Pelanggan atau ID DuitNow Pelanggan mungkin terlibat dalam sebarang aktiviti penipuan.

 

3.3 Apabila pembatalan pendaftaran dimulakan oleh Pelanggan menerusi saluran yang dinyatakan pada Klausa 3.1 Terma dan Syarat NAD, Pelanggan akan menerima pengesahan status sama ada berjaya atau gagal melalui pemberitahuan tolak dalam aplikasi Connect atau e-mel.

 

4. Maklumat Pelanggan 

4.1 Pelanggan mewakili dan menjamin bahawa ID DuitNow yang digunakan untuk pendaftaran NAD dimiliki oleh Pelanggan, adalah betul, lengkap dan terkini untuk penggunaan perkhidmatan DuitNow dan Pelanggan akan memberitahu HLB/HLISB dengan segera sekiranya terdapat apa-apa perubahan kepada ID DuitNow yang diberikan kepada HLB/HLISB.

 

4.2 Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa bank yang menyertai NAD/pengeluar duit yang lain boleh melakukan Pertanyaan Nama NAD bagi tujuan mengesahkan/mengenal pasti nama Pelanggan dengan ID DuitNow berdaftar Pelanggan, sebagai sebahagian daripada pelaksanaan perkhidmatan DuitNow.

 

4.3 Pelanggan dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa:

(a) hak HLB/HLISB terhadap Data Peribadi Pelanggan, maklumat, ID DuitNow dan ID Biasa serta hak HLB/HLISB untuk melaksanakan pendedahan adalah menurut Dasar Privasi HLB/HLISB, kepada sesiapa HLB/HLISB mempunyai kewajipan untuk mendedahkan maklumat mengikut undang-undang atau sekiranya berkaitan dengan kepentingan umum, sebagai contoh, untuk mencegah atau mengesan penipuan dan penyalahgunaan;

(b) apabila Pelanggan menggunakan DuitNow, HLB/HLISB akan mendedahkan, menggunakan dan memproses ID DuitNow yang berkaitan bagi tujuan memudahkan perkhidmatan DuitNow; dan

(c) HLB/HLISB boleh mendedahkan ID DuitNow Pelanggan, ID Biasa dan Data Peribadi yang berkaitan kepada Pengendali NAD untuk pemprosesan, penyimpanan, dan arkib dan pendedahan kepada penghantar dana di bawah perkhidmatan DuitNow, anggota gabungan HLB/HLISB, penyedia perkhidmatan, peserta NAD yang lain dan pihak ketiga yang menawarkan perkhidmatan DuitNow dan pelanggan masing-masing.

 

5. Perlindungan Data

5.1 Persetujuan Pelanggan dan hak HLB/HLISB untuk mendedahkan maklumat hendaklah sebagai tambahan kepada, dan tanpa menjejaskan hak yang diberikan kepada HLB/HLISB di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan mana-mana undang-undang lain yang terpakai di Malaysia.


5.2 HLB/HLISB hanya akan mendedahkan, menggunakan dan memproses ID DuitNow Pelanggan untuk tujuan memudahkan perkhidmatan DuitNow.

 

5.3 HLB/HLISB telah menyediakan langkah keselamatan yang munasabah (teknikal dan organisasi) bagi mencegah pemprosesan ID DuitNow yang tidak sah atau tanpa izin.

 

5.4 HLB/HLISB akan memberitahu Pelanggan dengan seberapa segera yang boleh sekiranya ID DuitNow hilang, dimusnahkan, atau menjadi rosak, tercemar atau tidak dapat digunakan.

 

6. Liabiliti 

6.1 HLB/HLISB dan Pengendali NAD tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang Pelanggan mungkin alami akibat, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

(a) kegagalan Pelanggan untuk mengekalkan maklumat terkini dan kegagalan Pelanggan untuk memberikan maklumat yang tepat kepada HLB/HLISB; 

(b) pematuhan HLB/HLISB terhadap sebarang arahan yang diberikan atau dikatakan telah diberikan oleh Pelanggan yang jelas kepada orang yang waras yang menerima arahan tersebut; 

(c) sebarang penyalahgunaan atau sebarang maksud atau penipuan penggunaan ID DuitNow termasuk keadaan di mana penipuan dalam talian dilakukan oleh mana-mana Perisian Hasad; dan

(d) sebarang pendedahan maklumat yang Pelanggan telah memberikan kebenaran kepada HLB/HLISB untuk dikumpulkan, digunakan atau didedahkan atau pengumpulan, penggunaan atau pendedahan tersebut dibenarkan atau perlu didedahkan mengikut undang-undang yang terpakai di Malaysia.

 

7. Pelbagai

7.1 Pelanggan mengakui bahawa HLB/HLISB pada sepanjang masa berhak untuk mengubah, menukar, mengubah suai, menghapuskan atau menambah Terma dan Syarat NAD di sini dengan memberi notis dua puluh satu (21) hari kalendar kepada Pelanggan mengikut peraturan yang ditetapkan dalam Terma dan Syarat Connect dan Pelanggan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat tersebut seperti yang telah dibatalkan atau disemak atau diubahsuai.


7.2 Sekiranya terdapat sebarang percanggahan atau ketidakselarasan antara Terma dan Syarat Connect dan Terma dan Syarat NAD, Terma dan Syarat NAD akan mengatasi sejauh mana percanggahan atau ketidakselarasan tersebut.

 

7.3 Terma dan Syarat NAD ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan Pelanggan bersetuju untuk menghormati bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia berkenaan sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma dan Syarat NAD ini.

 

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Terma dan Syarat NAD ini, sila e-mel kami di hlonline@hlbb.hongleong.com.my atau hubungi 03-7626 8899.