Terma dan Syarat yang Mentadbir National Addressing Database (NAD)

Terma dan syarat berikut (“Terma dan Syarat NAD”) mentadbir penggunaan Pangkalan Data Maklumat Kebangsaan (seperti ditakrifkan di sini) oleh Pelanggan berkaitan dengan perkhidmatan DuitNow yang disediakan oleh Hong Leong Bank Berhad (97141-X) (“HLBB”) / Hong Leong Islamic Bank Berhad (686191-W) (“HLISB”) dan akan dibaca bersama-sama dengan Terma dan Syarat Perbankan Dalam Talian & Mudah Alih Hong Leong Connect untuk Perkhidmatan Perbankan Digital Peribadi (“Terma-terma Connect”) yang terpakai untuk Individu (seperti ditakrifkan di sini) dan Terma dan Syarat Perbankan Internet Perniagaan Hong Leong  (“Terma-terma BIB”) yang terpakai untuk Bukan Individu (seperti ditakrifkan di sini). 

 

1. Definisi 

"Akaun"

bermaksud semua jenis akaun deposit yang ditawarkan oleh HLBB/HLISB, kecuali akaun-akaun berikut: (a) akaun deposit tetap; (b) akaun junior; (c) akaun mata wang asing; (d) Akaun Simpanan Premium; dan (e) Akaun Semasa Mortgage Plus.

“ID Biasa” 

bermaksud pengenalan unik Pelanggan seperti nombor mobile, Kad Pengenalan, Nombor Tentera atau Nombor Polis, atau bagi bukan rakyat Malaysia, Nombor Pasport (sekiranya seorang Individu) atau sekiranya Bukan Individu, Nombor Pendaftaran Perniagaan, atau pengenal lain yang mungkin diperkenalkan oleh Pengendali NAD dari semasa ke semasa, yang menghubungkan semua ID DuitNow yang didaftarkan oleh Pelanggan.

"Pelanggan"

bermaksud pelanggan HLBB/HLISB yang terdiri daripada individu berumur lapan belas (18) tahun dan ke atas (“Individu”) dan bukan individu yang termasuk empunya tunggal, perkongsian, kelab, persatuan, pertubuhan, syarikat, badan korporat, badan berkanun serta perkongsian liabiliti terhad (“Bukan Individu”).

“DuitNow”

bermaksud perkhidmatan yang membolehkan Pelanggan memulakan dan menerima pindahan kredit menerusi ID DuitNow milik penerima.
“ID DuitNow” bermaksud ID Biasa berdaftar yang dipautkan ke Akaun Pelanggan dengan HLBB/HLISB.
“Akaun e-Duit”
bermaksud instrumen pembayaran yang menyimpan dana secara elektronik sebagai pertukaran kepada dana yang dibayar kepada pengeluar e-duit dan boleh digunakan sebagai cara untuk membuat pembayaran kepada mana-mana orang selain daripada pengeluar e-duit.

”Malware”

bermaksud virus, pepijat atau perisian, kod, ejen, program atau makro lain yang berniat jahat, merosakkan atau menggagalkan komputer, dan/atau phishing atau rancangan kejuruteraan sosial yang menggunakan perisian komputer atau telekomunikasi untuk mendapatkan data peribadi atau maklumat peribadi lain untuk tujuan berniat jahat atau penipuan.
“National Addressing Database (NAD)” atau “Pangkalan Data Maklumat Kebangsaan” bermaksud depositori maklumat pusat yang ditubuhkan oleh Pengendali NAD yang menghubungkan bank atau akaun e-duit kepada ID DuitNow penerima dan memudahkan pembayaran dibuat kepada penerima dengan merujuk kepada ID DuitNow penerima.

“Pertanyaan Nama NAD”

bermaksud perkhidmatan yang memberikan nama pemilik yang telah mendaftarkan ID DuitNow mereka dalam NAD.

“Pengendali NAD”

bermaksud Payments Network Malaysia Sdn. Bhd. (“PayNet”).

“Data Peribadi”

bermaksud apa-apa maklumat berkenaan dengan transaksi komersial yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada Pelanggan, yang dikenalpasti atau boleh dikenal pasti dari maklumat yang termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama Pelanggan, alamat, nombor kad pengenalan, nombor pasport, maklumat perbankan, alamat e-mel dan butiran hubungan.

“Laman Web”

bermaksud laman web HLBB/HLISB di https://www.hlb.com.my / https://www.hlisb.com.my

 

2. Perkhidmatan NAD 

2.1 Perkhidmatan NAD membolehkan Pelanggan memautkan Akaun yang Pelanggan miliki dengan HLBB/HLISB kepada ID Biasa Pelanggan (“ID DuitNow”) dan menyediakan Pelanggan pilihan untuk menerima dana yang masuk melalui DuitNow atau sebarang perkhidmatan pembayaran lain yang mengendalikan pembayaran menggunakan ID DuitNow Pelanggan.

 

2.2 Selepas ID DuitNow Pelanggan didaftarkan dalam NAD, ID Biasa Pelanggan akan digunakan oleh institusi peserta NAD yang lain bagi tujuan mengenalpasti Pelanggan, sebagai sebahagian daripada perkhidmatan DuitNow.

 

2.3 Pelanggan boleh memautkan lebih daripada satu ID DuitNow mereka kepada Akaun yang sama. Walau bagaimanapun, Pelanggan tidak boleh memautkan satu ID DuitNow khusus kepada berbilang Akaun.

 

3. Pengubahsuaian dan Pembatalan Pendaftaran ID DuitNow Pelanggan 

3.1 Pelanggan boleh mengemas kini, menukar atau membatalkan pendaftaran ID DuitNow Pelanggan melalui mana-mana saluran berikut, dan kemas kini/penukaran/pembatalan tersebut akan berkuat kuasa serta-merta selepas berjaya diproses:

(a)    Perbankan Dalam Talian & Mudah Alih Hong Leong Connect untuk Perkhidmatan Perbankan Digital Peribadi; atau

(b)    Perbankan Internet Perniagaan Hong Leong.

 

3.2 Pelanggan faham dan setuju bahawa ID DuitNow Pelanggan boleh dibatalkan pendaftaran oleh Pelanggan atau oleh HLBB/HLISB, dalam keadaan berikut:

i. Pelanggan mahu memindahkan ID DuitNow Pelanggan yang sedia ada ke akaun lain di bank lain;

ii. menukar atau mengemas kini ID Biasa Pelanggan;

iii. menutup Akaun yang dipautkan ke ID DuitNow yang berkaitan;

iv. nombor mobile Pelanggan yang telah didaftarkan sebagai ID DuitNow Pelanggan telah ditamatkan dan/atau dikitarkan semula untuk digunakan oleh orang lain;

v. selepas satu tempoh tiada aktiviti; atau

vi. sekiranya, selepas disiasat, HLBB/HLISB mendapati dan/atau mengesyaki bahawa Pelanggan atau ID DuitNow Pelanggan mungkin terlibat dalam sebarang aktiviti penipuan.

3.3 Apabila pembatalan pendaftaran dimulakan oleh Pelanggan menerusi saluran yang dinyatakan pada Klausa 3.1 Terma dan Syarat NAD, Pelanggan akan menerima pengesahan status sama ada berjaya atau gagal melalui Perkhidmatan Pesanan Ringkas (“SMS”) atau mana-mana saluran komunikasi HLBB/HLISB yang ada.

 

4. Maklumat dan Perlindungan Data Pelanggan

4.1 Pelanggan mewakili dan menjamin bahawa:

(a)   ID DuitNow yang digunakan untuk pendaftaran NAD dimiliki oleh Pelanggan, adalah betul, lengkap dan terkini untuk penggunaan DuitNow dan Pelanggan akan memberitahu HLBB/HLISB dengan segera sekiranya terdapat apa-apa perubahan kepada ID DuitNow atau ID Biasa yang diberikan kepada HLBB/HLISB; dan

(b)  di mana Pelanggan adalah Bukan Individu, pelaksanaan dan penghantaran Borang Pendaftaran Pra-Pelancaran ID DuitNow dan apa-apa dokumen yang dikehendaki yang perlu disediakan oleh Pelanggan kepada HLBB/HLISB untuk memudahkan peruntukan DuitNow, telah mendapat kebenaran yang sewajarnya dengan segala tindakan korporat yang diperlukan atau tindakan sedemikian sebagaimana yang dikehendaki di bawah perlembagaan Pelanggan dan tidak bertentangan dengan perlembagaan atau mana-mana undang-undang, peraturan, atau apa-apa perintah atau dekri mana-mana pihak berkuasa kerajaan, agensi atau mahkamah yang mana ia tertakluk.

 

4.2 Untuk memudahkan perkhidmatan DuitNow, Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa institusi peserta NAD yang lain boleh melakukan Pertanyaan Nama NAD bagi tujuan mengesahkan/mengenal pasti nama Pelanggan dengan ID DuitNow berdaftar Pelanggan, sebagai sebahagian daripada pelaksanaan perkhidmatan DuitNow.

 

4.3 Pelanggan dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa:

(a) Hak HLBB/HLISB terhadap Data Peribadi Pelanggan, maklumat, ID DuitNow dan ID Biasa serta hak HLBB/HLISB untuk melaksanakan pendedahan adalah menurut Dasar Privasi HLBB/HLISB atau sekiranya berkaitan dengan kepentingan umum, sebagai contoh, untuk mencegah atau mengesan penipuan dan penyalahgunaan;

(b) apabila Pelanggan menggunakan DuitNow, HLBB/HLISB akan mendedahkan, menggunakan dan memproses ID DuitNow yang berkaitan seperti yang diperlukan untuk transaksi yang berkaitan; dan

(c)   HLBB/HLISB boleh mendedahkan ID DuitNow Pelanggan, ID Biasa dan Data Peribadi yang berkaitan kepada Pengendali NAD untuk pemprosesan, penyimpanan, dan arkib dan pendedahan kepada penghantar dana di bawah perkhidmatan DuitNow, anggota gabungan HLBB/HLISB, penyedia perkhidmatan, peserta NAD yang lain dan pihak ketiga yang menawarkan perkhidmatan DuitNow dan pelanggan masing-masing.

 

4.4 HLBB/HLISB telah menyediakan langkah keselamatan yang munasabah (teknikal dan organisasi) bagi mencegah pemprosesan ID DuitNow yang tidak sah atau tanpa izin.

 

4.5 HLBB/HLISB akan memberitahu Pelanggan dengan seberapa segera yang boleh sekiranya ID DuitNow hilang, dimusnahkan, atau menjadi rosak, tercemar atau tidak dapat digunakan.

 

5. Liabiliti 

5.1 HLBB/HLISB dan Pengendali NAD tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang Pelanggan mungkin alami akibat, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

i. Kegagalan Pelanggan untuk mengekalkan maklumat terkini dan kegagalan Pelanggan untuk memberikan maklumat yang tepat kepada HLBB/HLISB;

ii. pematuhan HLBB/HLISB terhadap sebarang arahan yang diberikan atau dikatakan telah diberikan oleh Pelanggan yang jelas kepada orang yang waras yang menerima arahan tersebut;

iii. sebarang penyalahgunaan atau sebarang maksud atau penipuan penggunaan ID DuitNow termasuk keadaan di mana penipuan dalam talian dilakukan oleh mana-mana Malware;

iv. sebarang pendedahan maklumat yang Pelanggan telah memberikan kebenaran kepada HLBB/HLISB untuk dikumpulkan, digunakan atau didedahkan atau pengumpulan, penggunaan atau pendedahan tersebut dibenarkan atau perlu didedahkan mengikut undang-undang yang terpakai di Malaysia.

 

6. Pelbagai

6.1 Pelanggan mengakui bahawa HLBB/HLISB pada sepanjang masa berhak untuk mengubah, menukar, mengubah suai, menghapuskan atau menambah Terma dan Syarat NAD dengan memberitahu Pelanggan terlebih dahulu mengikut peraturan yang ditetapkan dalam Terma Connect atau Terma BIB, mengikut mana-mana Terma yang terpakai dan Pelanggan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat tersebut seperti yang dibatalkan atau disemak atau diubahsuai.

 

6.2 Sekiranya terdapat sebarang percanggahan atau ketidakselarasan antara Terma Connect, Terma BIB dan Terma dan Syarat NAD, Terma dan Syarat NAD akan mengatasi sejauh mana percanggahan atau ketidakselarasan tersebut.

 

6.3 Terma-terma ini akan ditafsirkan menurut undang-undang Malaysia dan Pelanggan bersetuju untuk menghormati bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia.