te

Fi & Caj - Deposit

Deposit

Keterangan / Perkhidmatan
Fi / Caj*

Permohonan Buku Cek

Untuk akaun peribadi

Tiada caj bagi 2 buku cek pertama dalam bulan kalendar (kecuali untuk duti setem RM0.15 bagi setiap keping cek)

 

RM10 bagi buku cek ketiga dan seterusnya dalam bulan kalendar
(Duti Setem RM0.15 setiap keping cek dikenakan bagi semua buku cek)

Untuk akaun bukan peribadi

Tiada caj (kecuali untuk duti setem RM0.15 bagi setiap keping cek)

Untuk Akaun Semasa Asas

Tiada caj (kecuali untuk duti setem RM0.15 bagi setiap keping cek)

Cek dipulangkan disebabkan:-

Dana Tidak Cukup

RM150 setiap cek

Sebab Teknikal (perubahan)

RM10 setiap cek

Cek Tak Laku (Pulangan Inward)

(untuk sebab tarikh hadapan sahaja)

RM10.00 setiap cek dikembalikan
Henti Pembayaran

Apabila diminta

RM10 setiap cek

Disebabkan buku cek hilang

RM10 setiap arahan

Apabila cek dihentikan pembayaran ditunjukkan:-

jika dana cukup

RM10 setiap cek

jika dana tidak cukup

RM150 setiap cek

Permintaan Penyata

Permintaan penyata mingguan

RM20 setiap bulan

Permintaan penyata ad hoc

Untuk penyata sehingga setahun yang lalu

RM10 setiap permintaan
RM2 setiap halaman

Untuk penyata lebih daripada setahun yang lalu

RM10 setiap permintaan
RM5 setiap halaman

Permintaan Hold Mail

RM20 sebulan setiap mel

Cek Tunai di cawangan domisil

Penukaran tunai pihak pertama (oleh pemegang akaun)

Tiada caj

Penukaran tunai  pihak ke-3

RM2 setiap penukaran tunai

(Caj tidak dikenakan kepada wakil syarikat yang menukar tunai cek bagi pihak syarikat)

Pertukaran Tunai Cek Antara Cawagan

Penukaran tunai  pihak ke-3

Amaun cek RM5,000 dan ke bawah:

RM5 dikenakan pada penerima
RM2 dikenakan pada penyuruh bayar

Amaun cek RM5,000 ke atas:

RM7 dikenakan pada penerima
RM2 dikenakan pada penyuruh bayar

Akaun Semasa Asas

Kunjungan Melalui Kaunter (OTC) (setiap bulan)

6 kunjungan OTC pertama

Percuma

Mulai OTC ketujuh dan seterusnya

Dikecualikan sehingga notis seterusnya

Caj Perkhidmatan

Apabila baki purata bagi separuh tahun bawah RM1,000
(selain daripada Smartlink/ Pay&Save/ Flexi One/ Akaun One)

RM10.00 setiap setengah tahun (Jun & Disember)

Akaun Hong Leong Smartlink / Akaun Hong Leong Pay&Save apabila baki purata bagi separuh tahun bawah RM200;

RM5.00 setiap setengah tahun (Jun & Disember)

Akaun Hong Leong One, Deposit Premium dan Akaun Flexi One apabila baki purata bulanan bawah RM1,000;

RM5.00 sebulan

Apabila baki purata semua Akaun Deposit Pelanggan Perbankan Priority jatuh di bawah RM100,000 untuk 3 bulan berturut-turut

RM50

Menutup Akaun

Akaun Semasa Asas

RM20 (dalam masa 3 bulan selepas dibuka)

Akaun Semasa Biasa (tidak terpakai untuk konsep berasaskan Mudharabah)

RM20 (dalam masa 6 bulan selepas dibuka)

Penetapan semula Akaun Istimewa bagi pengeluar cek tendang

RM50

Perubahan Akaun

Perubahan mandat pengendalian

RM10 setiap akaun

Tambahan pemegang akaun bersama

RM10 setiap akaun

Pemberitahuan SMS
Terpakai untuk Akaun Hong Leong One sahaja
RM0.50 setiap SMS (tiada caj bagi 20 SMS amaran pertama setiap bulan kalendar)

Terpakai untuk semua akaun

RM5 sebulan bagi akaun Individu 
RM10 sebulan bagi akaun Bukan Individu
Buku Cek Tidak Dikutip

Akaun Individu

RM30 setiap buku cek

Akaun Perniagaan

RM50 setiap buku cek

Mencetak cek istimewa

RM50 setiap cetakan atau kos sebenar

Pindahan daripada Deposit Tetap Flexi Hong Leong ke Akaun Flexi One Hong Leong

RM5 bagi setiap RM3,000 yang dipindahkan

Akaun Semasa Asas Dorman (Tiada aktiviti selama 12 bulan atau lebih)

Baki bawah RM10.00

Akaun ditutup dan baki diserap sebagai caj

Baki RM10.00 dan ke atas

RM10.00 setahun

Akaun Semasa Dorman (Tiada aktiviti selama 6 bulan atau lebih)

Baki bawah RM10.00

Akaun ditutup dan baki diserap sebagai caj

Baki RM10.00 dan ke atas

RM10.00 setahun

Caj Pengendalian bagi Mewakili Cek

RM50 setiap cek

Akaun Pay&Save Hong Leong:-

  • Pengeluaran tunai tanpa cek, atau
  • Penukaran tunai cek yang dilaksanakan oleh pihak pertama di cawangan domisil atau antara cawangan

RM5 setiap transaksi
(Fi ini dikecualikan buat masa ini sehingga notis seterusnya)

Akaun SmartLink Hong Leong:-

  • Pengeluaran tunai tanpa cek, atau
  • Penukaran tunai cek yang dilaksanakan oleh pihak pertama di cawangan domisil atau antara cawangan

RM5 setiap transaksi

Kemudahan Overdraf (OD) Akaun Hong Leong One

Kadar Ditetapkan
(Faedah perlu bayar bagi penggunaan OD)

1% p.a. melebihi BLR dikira atas baki harian bagi amaun OD yang tidak digunakan.

Kadar Berlebihan
(Faedah perlu bayar bagi had OD terlebih keluar)

4% p.a. melebihi BLR dikira atas baki harian bagi amaun yang dikeluarkan melebihi had OD yang diluluskan

Fi Komitmen
(Faedah perlu bayar bagi OD yang tidak digunakan yang melebihi RM250,000)

1% p.a.dikira atas baki harian bagi amaun OD yang tidak digunakan.

Hong Leong MyPAL

Fi Kemudahan

RM15.00 setiap penggunaan

Fi Pembayaran Lewat

RM1 setiap 3 hari, sehingga maksimum RM9

Kemudahan Overdraf BizOne (BizOne OD)

Kadar Ditetapkan
(Faedah perlu bayar bagi penggunaan OD)

1.0%p.a. melebihi 1 bulan kadar faedah semasa BizOne FD dikira berdasarkan baki harian bagi amaun OD yang digunakan.

Kadar Berlebihan
(Faedah perlu bayar bagi had OD terlebih keluar)

4% p.a. melebihi BLR dikira atas baki harian bagi amaun yang dikeluarkan melebihi had OD yang diluluskan

Fi Komitmen
(Faedah perlu bayar bagi OD yang tidak digunakan)

1% p.a. dikira atas baki harian bagi amaun OD yang tidak digunakan.

Kemudahan Overdraf (OD) Gadaian Janji

Kadar Berlebihan
(Faedah perlu bayar bagi had terlebih keluar)

4% p.a. melebihi BLR dikira atas baki harian bagi amaun yang dikeluarkan melebihi had OD yang diluluskan; atau
6.8% p.a. melebihi BR dikira atas baki harian bagi amaun yang dikeluarkan melebihi had OD yang diluluskan

Fi Komitmen
(Faedah perlu bayar bagi OD yang tidak digunakan yang melebihi RM250,000)

1% p.a.dikira atas baki harian bagi amaun OD yang tidak digunakan.

Fi Memproses Cek

RM0.50 setiap pengeluaran (Fi ini adalah tambahan kepada duti setem RM0.15 yang dikenakan bagi setiap keping cek)

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Keterangan / Perkhidmatan
Fi / Caj

Cek Tak Laku (Pulangan Inward)
(untuk sebab tarikh hadapan sahaja)

RM10.00
Buku Simpanan Hilang
RM10.00 setiap buku simpanan
RM10.00 untuk Surat Tanggung Rugi
Menutup Akaun
Akaun Simpanan Asas
RM20.00 (dalam masa 3 bulan selepas dibuka)
Akaun Simpanan Lain (tidak terpakai untuk konsep berasaskan Mudharabah)
RM20 (dalam masa 6 bulan selepas dibuka)
Perubahan Akaun
Perubahan mandat pengendalian
RM10 setiap akaun
Tambahan pemegang akaun bersama
RM10 setiap akaun
Pemberitahuan SMS
Akaun individu
RM5.00 sebulan
Akaun Bukan Individu
RM10.00 sebulan
Akaun Simpanan Dorman (Tiada aktiviti selama 12 bulan atau lebih)
Baki bawah RM10.00
Akaun ditutup dan baki diserap sebagai caj
Baki RM10.00 dan ke atas
RM10.00 setahun
Akaun Simpanan Junior
Pengeluaran pertama melalui kaunter setiap bulan
Tiada caj
Pengeluaran kedua atau seterusnya melalui kaunter setiap bulan
RM2.00 setiap pengeluaran
Akaun Simpanan Asas
Kunjungan Melalui Kaunter (OTC) (setiap bulan)
6 kunjungan pertama OTC
Tiada caj
Mulai OTC ketujuh dan seterusnya
Dikecualikan sehingga notis seterusnya

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Description / Services
Fees / Charges

Dishonoured Cheque (Inward Return)
(for postdated reason only)

RM10.00 per cheque returned
Lost Fixed Deposit Receipt  RM5.00 per receipt
RM10.00 for Letter of Indemnity
Changes to Account
i. Change of operating mandate
RM10.00 per account
ii. Addition of joint accountholders
RM10.00 per account
Withdrawal by Banker’s Cheque

 

RM5.00 per cheque

RM0.15 per cheque for stamp duty

Cheque processing fee of RM0.50

 

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Fees and Charges Description
Fees/Charges
Transaction Fee
RM10.00 or its equivalent
Service Charge
RM30.00 or its equivalent every half year ( June & December)*

*FCA service charges are waived for all new and active Dual Currency Investments (DCI) customers and Foreign Currency Bond customers.

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.