Fi & Caj - Deposit

Deposit

Penerangan Fi & Caj Fi / Caj
(tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika ada)
Berkenaan Cek
Permohonan Buku Cek Duti setem RM0.15 sen bagi setiap keping cek 
Buku cek ketiga dan seterusnya dalam bulan kalendar RM10.00 setiap buku cek dan RM0.15 setiap helai cek
Fi Pemprosesan Cek RM0.50 sen setiap cek 

 

Cek Tak Laku Pulangan Outward disebabkan:

 

• Dana tidak mencukupi (sebagai contoh rujuk kepada pengeluar, efek belum jelas, tidak diatur, &  susunan melebihi )

• Sebab Teknikal (pindaan)

 

 

 

RM150.00 setiap cek

 

RM10.00 setiap cek

Cek Tak Laku (Pulangan Inward) disebabkan:
• Untuk sebab tarikh hadapan sahaja
RM10.00 setiap cek (dikenakan ke atas penerima)
Bayaran pos untuk Cek Dikembalikan RM5.00
Henti Pembayaran apabila diminta:
• Semasa cek dikeluarkan
• Disebabkan kehilangan / kecurian cek / buku cek 

 

RM10.00 setiap cek
RM10.00 setiap arahan

Henti Pembayaran apabila cek dihentikan pembayaran ditunjukkan:
• Jika dana mencukupi
• Jika dana tidak mencukupi

 

RM10.00 setiap cek
RM150.00 setiap cek

Cek Tukaran Tunai di cawangan domisil:

• Tukaran tunai pihak pertama (oleh pemegang akaun)

• Tukaran tunai pihak ke-3

 

 

Tiada caj

RM2.00 bagi setia tukaran tunai
(Caj tidak dikenakan kepada wakil syarikat yang menukar tunai cek bagi pihak syarikat)

Cek Tukaran Tunai di cawangan bukan domisil:

• Tukaran tunai pihak pertama (oleh pemegang akaun)
• Tukaran tunai pihak ke-3

o    Cek jumlah RM5,000.00 ke bawah
o    Cek jumlah melebihi RM5,000.00

 

Tiada caj

 

RM5.00 dikenakan pada penerima dan RM2.00 dikenakan pada pengeluar
RM7.00 dikenakan pada penerima dan RM2.00 dikenakan pada pengeluar

Penghapusan Buku Cek yang tidak diambil (lebih dari 28 hari):
• Akaun Individu
• Akaun Perniagaan

 

RM30.00 setiap buku cek
RM50.00 setiap buku cek

Lain-lain:

• Mencetak cek khas
• Caj Pengendalian bagi Mewakili Cek
• Penyusunan semula Akaun Khas untuk pesalah cek buruk

 

RM50.00 setiap percetakan
RM50.00 bagi setiap cek
RM50.00 

Berkenaan Penyata

Permohonan Penyata:

• Mingguan

• Ad Hoc

o Untuk penyata sehingga setahun yang lalu

o Untuk penyata lebih daripada setahun yang lalu
Tahan Permintaan Mel

 

 

RM20.00 setiap bulan

 

 

RM10.00 setiap permintaan dan RM2.00 setiap halaman

RM10.00 setiap permintaan dan RM5.00 setiap halaman

 

 

RM20.00 sebulan bagi setiap mel

 (Tiada caj untuk pelanggan Perbankan Priority dan Private)

Berkenaan Akaun Dorman


Akaun Semasa Asas Dorman (Tiada aktiviti selama 12 bulan dan ke atas):

• Baki RM10.00 dan ke bawah

• Baki melebihi RM10.00

 

Akaun Semasa Dorman (Tiada aktiviti selama 12 bulan dan ke atas):

• Baki RM10.00 dan ke bawah

• Baki melebihi RM10.00

 

 

 

Akaun ditutup dan baki diserap sebagai caj

RM10.00 setahun

 

Akaun ditutup dan baki diserap sebagai caj

RM10.00 setahun

Berkenaan Penutupan Akaun

Akaun Semasa Asas

Akaun Semasa Lain

 

 

RM20.00 (dalam masa 3 bulan selepas dibuka)

RM20.00 (dalam masa 6 bulan selepas dibuka)

Berkenaan Akaun

• Perubahan mandat operasi

• Penambahan pemegang akaun bersama

• Mandat untuk mengendalikan akaun

• Kadar Berlebihan

(Faedah perlu bayar bagi akaun terlebih keluar)

 

RM10.00 setiap akaun

RM10.00 setiap akaun

RM10.00 caj perkhidmatan bagi setiap mandat dan duti setem RM10.00 bagi setiap mandat

4% p.a. melebihi BLR dikira atas baki harian bagi amaun terlebih keluar

Berkenaan Notifikasi SMS

• Terpakai untuk Akaun Hong Leong One sahaja

• Terpakai untuk semua akaun

 

 

RM0.50 setiap SMS (tiada caj bagi 20 SMS amaran pertama setiap bulan kalendar)

RM5.00 sebulan bagi akaun Individu

RM10.00 sebulan bagi akaun Bukan Individu

Berkenaan ATM Ketahui lebih lanjut
Berkenaan Kad Debit Ketahui lebih lanjut

Berkenaan Caj Perkhidmatan

• Apabila baki purata bagi separuh tahun bawah RM1,000
(selain daripada Smartlink/ Flexi One/ Top Yield/ Akaun One)

 

 

• Akaun Hong Leong Smartlink apabila baki purata bagi separuh tahun bawah RM200;

 

 

• Akaun Hong Leong One, Deposit Premium dan Akaun Flexi One apabila baki purata bulanan bawah RM1,000;

 

 

• Apabila Baki purata semua Akaun Deposit Pelanggan Perbankan Prioriti berada di bawah amaun minimum untuk 3 bulan berturut-turut:

• Akaun Deposit (Deposit Tetap Peribadi, Simpanan Peribadi dan Akaun Semasa Peribadi): Bawah RM100,000

• Gabungan Akaun Deposit & Unit Amanah (berdasarkan baki tertunggak): Bawah RM200,000

 

 

RM10.00 setiap setengah tahun (Jun & Disember)

 


 

RM5.00 setiap setengah tahun (Jun & Disember)

 

 

 

RM5.00 sebulan

 


 

RM50.00(Tiada caj untuk pelanggan Perbankan Priority dengan Pinjaman Hartanah yang merupakan Pinjaman Perumahan Hong Leong Peribadi atau Pinjaman Kedai sahaja)

 

 

 

Akaun SmartLink Hong Leong
• Pengeluaran tunai tanpa cek, atau
• Penukaran tunai cek yang dilaksanakan oleh pihak pertama di cawangan domisil atau antara cawangan

 

RM5.00 setiap transaksi

Kemudahan Overdraf (OD) Akaun Hong Leong One

• Kadar Ditetapkan

 (Faedah perlu bayar bagi penggunaan OD)

 

• Fi Komitmen

(Faedah perlu bayar bagi OD yang tidak digunakan yang melebihi RM250,000)

 

1% p.a. melebihi BLR dikira atas baki harian bagi amaun OD yang digunakan.

 

 

1% p.a.dikira atas baki harian bagi amaun OD yang tidak digunakan.

Kemudahan Overdraf BizOne (BizOne OD)

• Kadar Ditetapkan

 (Faedah perlu bayar bagi penggunaan OD)

 

 

• Kadar Berlebihan

 (Faedah perlu bayar bagi had OD terlebih keluar)

 

 

• Fi Komitmen

 (Faedah perlu bayar bagi OD yang tidak digunakan melebihi RM250,000)

 

 

• Duti Setem

 

 

• Fi Pembayaran

 

 

 

• Fi Guaman

 

 

 

1% setahun melebihi 1 bulan kadar semasa BizOne FD atas baki harian bagi amaun OD yang digunakan

 

 

4% p.a. melebihi BLR dikira atas baki harian bagi amaun yang dikeluarkan melebihi had OD yang diluluskan.

 

 

1% p.a. dikira atas baki harian bagi amaun OD yang tidak digunakan.

 

 

 

Mengikut Akta Duti Setem 1949 (Revisi 1989)

 

 

Fi Pembayaran termasuk tetapi tidak terhad kepada fi pendaftaran (bagi Borang 34 untuk diajukan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia untuk syarikat-syarikat) dan apa-apa cukai atau levi lain mengikut fi skala yang dikenakan oleh pihak-pihak berkuasa berkenaan.

 

Fi Guaman akan dikenakan bagi penseteman dan pendaftaran dokumentasi pinjaman/cagaran berkaitan. 

Kemudahan Overdraf (OD) Gadaian Janji

• Kadar Berlebihan
(Faedah perlu bayar bagi had OD terlebih keluar)
• Fi Komitmen
(Faedah perlu bayar bagi OD yang tidak digunakan melebihi RM250,000)

4% p.a. melebihi BLR dikira atas baki harian bagi amaun yang dikeluarkan melebihi had OD yang diluluskan; atau 6.8% p.a. melebihi BR dikira atas baki harian bagi amaun yang dikeluarkan melebihi had OD yang diluluskan.

 

 

1% p.a.dikira atas baki harian bagi amaun OD yang tidak digunakan.

Hong Leong MyPAL

• Fi Kemudahan

• Fi Pembayaran Lewat

 

RM15.00 setiap penggunaan

RM1.00 setiap 3 hari, sehingga maksimum RM9.00

Akaun Semasa Asas

Kunjungan Melalui Kaunter (OTC) (setiap bulan):

• 6 kunjungan OTC pertama

• Mulai OTC ketujuh dan seterusnya

 

 

Tiada caj

Dikecualikan sehingga notis seterusnya

Lain-lain

• Pindahan daripada Deposit Tetap Flexi Hong Leong ke Akaun Flexi One Hong Leong

 

RM5.00 bagi setiap RM3,000 yang dipindahkan

Penerangan Fi & Caj Fi / Caj
(tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika ada)

Berkenaan Cek

Cek Tak Laku Pulangan Inward disebabkan:

• untuk sebab tarikh hadapan sahaja

 

RM10.00

(Tiada caj untuk pelanggan Perbankan Priority dan Private)

Berkenaan Buku Simpanan


Buku Simpanan Hilang:
• Hanya terpakai untuk Akaun Simpanan Harvest dan Akaun Senior Savers

 

 

RM10.00 setiap buku simpanan dan RM10.00 untuk duti setem Surat Tanggung Rugi

Berkenaan Penutupan Akaun

• Akaun Simpanan Asas

• Akaun Simpanan Lain 

 

RM20.00 (dalam masa 3 bulan selepas dibuka)

RM20.00 (dalam masa 6 bulan selepas dibuka)

Berkenaan Akaun Dorman


Akaun Simpanan Asas (Tiada aktiviti selama 12 bulan atau lebih):

• Baki RM10.00 dan ke bawah

• Baki melebihi RM10.00

 

Akaun Simpanan Lain (Tiada aktiviti selama 12 bulan atau lebih):

• Baki RM10.00 dan ke bawah

• Baki melebihi RM10.00

 

 


Akaun ditutup dan baki diserap sebagai caj

RM10.00 setahun

 

 

Akaun ditutup dan baki diserap sebagai caj

RM10.00 setahun

Berkenaan Perubahan Akaun

• Perubahan mandat operasi

• Penambahan pemegang akaun bersama

 

 

RM10.00 setiap akaun

RM10.00 setiap akaun

(Tiada caj untuk pelanggan Perbankan Priority dan Private)

Berkenaan Notifikasi SMS

• Akaun individu

• Akaun Bukan Individu

 

RM5.00 sebulan

RM10.00 sebulan

Berkenaan Caj Perkhidmatan

Terpakai untuk Akaun Hong Leong Pay&Save sahaja

• Akaun Hong Leong Pay&Save apabila baki purata bagi separuh tahun bawah RM200;

 

Terpakai untuk pelanggan Perbankan Priority sahaja

 

Baki purata Akaun Deposit berada di bawah amaun minimum untuk 3 bulan berturut-turut:

• Akaun Deposit (Deposit Tetap Peribadi, Simpanan Peribadi dan Akaun Semasa Peribadi): Bawah RM100,000

• Gabungan Akaun Deposit & Unit Amanah (berdasarkan baki tertunggak): Bawah RM300,000

RM5.00 setiap setengah tahun (Jun & Disember)

 

 

 

 

 

RM50.00

(Tiada caj untuk pelanggan Perbankan Priority dengan Pinjaman Hartanah yang merupakan Pinjaman Perumahan Hong Leong Peribadi atau Pinjaman Kedai sahaja)

Berkenaan ATM Ketahui lebih lanjut
Berkenaan Kad Debit Ketahui lebih lanjut

Akaun Simpanan Junior

Pengeluaran melalui kaunter:

• Pengeluaran pertama melalui kaunter setiap bulan

• Pengeluaran kedua atau seterusnya melalui kaunter setiap bulan

 

 

Tiada caj

RM2.00 setiap pengeluaran

Akaun Simpanan Asas

Kunjungan Melalui Kaunter (OTC) (setiap bulan):

• 6 kunjungan pertama OTC

• Mulai OTC ketujuh dan seterusnya

 

 

Tiada caj

Dikecualikan sehingga notis seterusnya

Lain-lain
• Pembukaan akaun CDS (hanya terpakai untuk Akaun Pay&Save)

RM10.00
Penerangan Fi & Caj Fi / Caj
(tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika ada)

Berkenaan Cek


Cek Tak Laku Pulangan Inward disebabkan:

• Untuk sebab tarikh hadapan sahaja

 

 

RM10.00 setiap cek

Berkenaan Perubahan Akaun
• Perubahan mandat operasi
• Penambahan pemegang akaun bersama

 

 

RM10.00 setiap akaun
RM10.00 setiap akaun
(Tiada caj untuk pelanggan Perbankan Priority)

Berkenaan Caj Perkhidmatan

Terpakai untuk pelanggan Perbankan Priority sahaja

Baki purata Akaun Deposit berada di bawah amaun minimum untuk 3 bulan berturut-turut:

• Akaun Deposit (Deposit Tetap Peribadi, Simpanan Peribadi dan Akaun Semasa Peribadi): Bawah RM100,000

• Gabungan Akaun Deposit & Unit Amanah (berdasarkan baki tertunggak): Bawah RM200,000

 

 

 

 

 

RM50.00

 

(Tiada caj untuk pelanggan Perbankan Priority dengan Pinjaman Hartanah yang merupakan Pinjaman Perumahan Hong Leong Peribadi atau Pinjaman Kedai sahaja)

Lain-lain

Penggantian Resit Deposit Tetap yang hilang


Pengeluaran melalui Cek Bank

 

RM10.00 setiap resit dan RM10.00 untuk duti setem Surat Tanggung Rugi

 

RM5.00 setiap cek. RM0.15 setiap cek untuk duti setem. Fi pemprosesan cek sebanyak RM0.50

Penerangan Fi & Caj Fi / Caj
(tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika ada)
Fi Transaksi RM10.00 atau yang setaraf dengannya
(Bayaran dikecualikan untuk semua pelanggan Pelaburan Mata Wang Dual (DCI) baru dan aktif)
Caj Perkhidmatan RM30.00 atau yang setara setiap setengah tahun (Jun & Disember)
Bayaran dikecualikan untuk semua pelanggan Pelaburan Mata Wang Dual (DCI) baru dan aktif dan pelanggan Bon Mata Wang Asing)

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.