Soalan Lazim - Pusat Info Pembiayaan Hartanah

Pusat Info Pembiayaan Hartanah

Berkuat kuasa 2 Januari 2015,kadar rujukan baharu yang dikenali sebagai Kadar Asas (Base Rate, BR) akan digunakan untuk kemudahan pinjaman / pembiayaan kadar terapung yang baharu, seperti pinjaman perumahan.

 

Objektifnya:

 • Supaya boleh membuat keputusan bermaklumat
 • Menggalakkan amalan yang lebih berdisiplin dan efisien dalam penentuan harga kemudahan pinjaman runcit
 • Menunjukkan perubahan dalam kos dana (Cost of Fund, COF) yang lebih baik disebabkan oleh polisi kewangan atau keadaan pembiayaan pasaran

Kadar Asas terdiri daripada dua bahagian, penanda aras kos dana (Cost of Fund, COF) kami dan kos keperluan rizab berkanun (Statutory Reserve Requirement, SRR) yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia. Penanda aras COF kami mencerminkan kos penjanaan dana baru dalam situasi lazim pasaran pembiayaan adalah berdasarkan kadar KLIBOR 3 bulan dan kadar deposit pelanggan.

 

Sebelum 2 Jan 2015

Dari 2 Jan 2015

Kadar Pinjaman Asas

Pinjaman yang diberikan sebelum 2 Januari 2015 akan terus dirujuk kepada Kadar Pinjaman Asas (Base Lending Rate, BLR) atau Kadar Pembiayaan Islam (Islamic Financing Rate, IFR) sehingga pinjaman tersebut matang.

Kadar Asas

Berkuat kuasa 2 Januari 2015, kadar rujukan baharu yang dikenali sebagai Kadar Asas (Base Rate, BR) / Kadar Asas Islamic (IBR) akan digunakan untuk kemudahan pinjaman / pembiayaan  kadar terapung yang baharu untuk pemohon individu.

Berkuatkuasa 2 January 2015

 

Peralihan kepada BR tidak memberi kesan

ke atas Kadar Pinjaman Efektif

Terma

Konvensional

Islam

Amaun Pinjaman

Tempoh Pinjaman

Tempoh Terikat

Kadar Pinjaman Efektif

RM350,000.00

30 Tahun

Tiada

3.75%

RM350,000.00

30 Tahun

Tiada

3.60%

 1. Bandingkan kadar pinjaman efektif yang dinyatakan oleh institusi-institusi kewangan yang berlainan sebelum membuat pinjaman baharu.
 2. Dapatkan Helaian Pendedahan Produk (Product Disclosure Sheet, PDS) yang mempunyai maklumat kadar pinjaman  efektif dan jumlah pembayaran balik bagi kemudahan pinjaman/pembiayaan yang anda ingin ambil.
 3. Memohon institusi kewangan anda menerangkan faktor-faktor yang akan menyebabkan Kadar Asas berubah.
 4. Jumlah pembayaran balik ansuran bulanan anda akan meningkat atau berkurangan sekiranya Kadar Asas berubah.
 5. Anda juga perlu membuat pengiraan sama ada anda mampu meneruskan membuat pembayaran balik pinjaman sekiranya kadar pinjaman efektif meningkat pada masa hadapan.

Gadai janji (Individu)

Diskripsi / Servis
Caj / Fi*

Hong Leong MortgagePlus

i. Fi Persediaan

ii. Fi penyelenggaraan bulanan

 

RM200.00

RM10.00

Fi Persediaan Pinjaman HLB Solar Plus
RM200.00

Fi Perkhidmatan Pengeluaran Bayaran Pendahuluan

RM50.00 setiap permintaan

Pernyataan Penebusan

RM50.00 untuk pembiayaan hartanah (untuk individu)

Pengesahan untuk surat pengeluaran KWSP

Pengesahan dalam talian untuk e-Pengeluaran KWSP

RM20.00 setiap akaun/permintaan

Fi Perolehan Semula Dokumen Penyerahan Hak (permintaan salinan pendua)

RM2 setiap halaman, min RM10

Penyata Pembiayaan Tambahan

 

Sehingga 1 tahun

 

 

Lebih daripada 1 tahun

 

 

 

RM10.00 setiap permintaan

RM2.00 setiap halaman

 

RM10.00 setiap permintaan

RM5.00 setiap halaman

Permintaan untuk kadar variasi

0.1% ke atas jumlah tertunggak, min RM100.00 dan max RM200.00

Fi Penamatan bagi pembatalan pembiayaan sebelum pengagihan pembiayaan

RM2,000.00

Caj Bayaran Lewat

Kadar satu peratus (1%) setahun akan dikenakan ke atas jumlah tunggakan, dari tempoh kegagalan membuat pembayaran sehingga tempoh jumlah tunggakan dibayar

Duti Setem

Seperti yang dinyatakan dalam Akta Duti Setem 1949 (Pindaan 1989)

Fi Guaman

Seperti skala yang dinyatakan dalam Peraturan Ganjaran Peguamcara (SRO)

Fi Pengeluaran

Fi pengeluaran termasuk tetapi tidak terhad kepada fi pendaftaran, fi pencarian, cukai kerajaan dan sebarang cukai-cukai lain atau levi seperti fi yang dicaj oleh pihak berkuasa dan/atau firma guaman berkaitan.

Fi Penilaian

Seperti yang dinyatakan dalam Jadual Ketujuh (Peraturan 48) daripada fi skala yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Hartanah Malaysia.

Fi Pemprosesan

Fi satu kali akan dikenakan untuk pembiayaan yang diluluskan. Dalam tempoh ini, semua fi pemprosesan dikecualikan.

Fi Lain

Fi lain termasuk tetapi tidak terhad kepada bayaran IBG secara online, bayaran IBG melalui ATM, bayaran pemprosesan cek serta fi dan caj lain yang mungkin dikenakan oleh pihak berkuasa yang berkenaan dari semasa ke semasa dengan notis terdahulu.

Overdraf Fi Komitmen

(Faedah perlu bayar bagi OD yang tidak digunakan yang melebihi RM250,000)

1% p.a.dikira atas amaun Overdraf yang tidak digunakan.

*Tertakluk kepada caj Pos/Kurier dan/atau Cukai Kerajaan, jika berkenaan

 

Harap maklum bahawa berkuat kuasa mulai 2 Ogos 2019, kadar penentuan semula harga dan kadar lalai akan diubah seperti di bawah:

Caj Kadar

Sedia Ada

Semakan

Hari Selepas Tamat Tempoh

Kadar

Hari Selepas Tamat Tempoh

Kadar

Kadar Penentuan Semula Harga

63

Kadar Ditetapkan + 2%

100

Kadar Ditetapkan + 2%

Kadar Lalai

85

+ Tambahan 1%

Dikeluarkan

Dikeluarkan

Semakan Kadar Faedah Asal

Selepas Penyesuaian Akaun Penuh

Akaun dibayar hingga bawah 90 hari selepas tamat tempoh

 

Gadai janji SME (Bukan Individu)

Diskripsi / Servis
Caj / Fi*

Fi Perkhidmatan Pengeluaran Bayaran Pendahuluan

RM50.00 setiap permintaan

Fi Perolehan Semula Dokumen Penyerahan Hak (permintaan salinan pendua)

RM2 setiap halaman, min RM10

Penyata Pembiayaan Tambahan

 

Sehingga 1 tahun

 

 

Lebih daripada 1 tahun

 

 

 

RM10.00 setiap permintaan

RM2.00 setiap halaman

 

RM10.00 setiap permintaan

RM5.00 setiap halaman

Permintaan untuk kadar variasi

0.1% ke atas jumlah tertunggak, min RM100.00 dan max RM200.00

Fi Penamatan bagi pembatalan pembiayaan sebelum pengagihan pembiayaan

RM2,000.00

Caj Bayaran Lewat

Kadar satu peratus (1%) setahun akan dikenakan ke atas jumlah tunggakan, dari tempoh kegagalan membuat pembayaran sehingga tempoh jumlah tunggakan dibayar

Duti Setem

Seperti yang dinyatakan dalam Akta Duti Setem 1949 (Pindaan 1989)

Fi Guaman

Seperti skala yang dinyatakan dalam Peraturan Ganjaran Peguamcara (SRO)

Fi Pengeluaran

Fi pengeluaran termasuk tetapi tidak terhad kepada fi pendaftaran, fi pencarian, cukai kerajaan dan sebarang cukai-cukai lain atau levi seperti fi yang dicaj oleh pihak berkuasa dan/atau firma guaman berkaitan.

Fi Penilaian

Seperti yang dinyatakan dalam Jadual Ketujuh (Peraturan 48) daripada fi skala yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Hartanah Malaysia.

Fi Lain

Fi lain termasuk tetapi tidak terhad kepada bayaran IBG secara online, bayaran IBG melalui ATM, bayaran pemprosesan cek serta fi dan caj lain yang mungkin dikenakan oleh pihak berkuasa yang berkenaan dari semasa ke semasa dengan notis terdahulu.

Overdraf Fi Komitmen 1% p.a.dikira atas amaun Overdraf yang tidak digunakan.

*Tertakluk kepada caj Pos/Kurier dan/atau Cukai Kerajaan, jika berkenaan

 

Harap maklum bahawa berkuat kuasa mulai 2 Ogos 2019, kadar penentuan semula harga dan kadar lalai akan diubah seperti di bawah:

Caj Kadar

Sedia Ada

Semakan

Hari Selepas Tamat Tempoh

Kadar

Hari Selepas Tamat Tempoh

Kadar

Kadar Penentuan Semula Harga

63

Kadar Ditetapkan + 2%

100

Kadar Ditetapkan + 2%

Kadar Lalai

85

+ Tambahan 1%

Dikeluarkan

Dikeluarkan

Semakan Kadar Faedah Asal

Selepas Penyesuaian Akaun Penuh

Akaun dibayar hingga bawah 90 hari selepas tamat tempoh

Soalan Lazim: Pelanjutan Tarikh Kematangan pada Tahun  2015

 

S1Saya mendapati Tarikh Kematangan akaun pinjaman/pembiayaan saya telah dilanjutkan selepas pihak Bank melaksanakan satu penyemakan pada tahun 2015. Mengapakah pihak Bank melanjutkan Tarikh Kematangan akaun saya?

J1: Pada bulan Mei/Jun 2015, pihak Bank telah menyemak akaun pinjaman/pembiayaan anda. Kami mendapati bahawa berdasarkan jumlah ansuran pada masa itu,  akaun pinjaman/pembiayaan anda tidak akan  dapat selesai dibayar dalam tempoh yang tertunggak disebabkan oleh tren BLR/BFR yang semakin meningkat.

 

Oleh yang demikian, berikut adalah pendekatan terbaik yang diambil oleh pihak Bank untuk membolehkan akaun pinjaman/pembiayaan ini selesai dibayar sepenuhnya:

 1. Melaraskan tempoh pembiayaan (tempoh maksimum sehingga 35 tahun).
 2. Tidak melebihi 70 tahun bagi umur untuk peminjam/pelanggan utama/bersama (yang mana lebih muda) pada akhir tempoh yang masih tertunggak.
 3. Menyemak semula jumlah ansuran berdasarkan tempoh pembiayaan yang diselaraskan (jika perlu).

 

Jika dua daripada kriteria pertama dapat dipenuhi, tempoh pembiayaan telah diselaraskan untuk tidak meningkatkan beban kewangan anda yang disebabkan oleh  peningkatan jumlah ansuran yang tinggi.

 

S2: Saya mendapati bahawa tempoh pinjaman/pembiayaan semasa saya adalah melebihi 35 tahun. Adakah saya perlu menjelaskan tunggakan pinjaman/pembiayaan saya sepenuhnya pada tahun yang ke-35?

J2: Tidak. Anda boleh membayar mengikut Tarikh Kematangan Asal.

 

S3:  Apakah Tarikh Kematangan akaun pinjaman/pembiayaan saya jika Tarikh Kematangan Asal saya telah luput?

J3:  Tarikh Kematangan yang Disemak akan terpakai kepada akaun anda. Anda perlu meneruskan pembayaran ansuran semasa sehingga Tarikh Kematangan yang Disemak.

 

S4:   Bagaimanakah Tarikh Kematangan Asal dikira?

J4:   Metodologi pengiraan yang betul untuk mengira Tarikh Kematangan Asal adalah berdasarkan Tarikh Ansuran yang pertama +   Tempoh Ansuran yang diluluskan.

 

Sebagai contoh:

Tarikh Ansuran yang pertama = 01 Jun 2006  

Tempoh Ansuran yang diluluskan (seperti dalan Surat Tawaran) = 25 tahun

Tarikh Kematangan Asal = 01  Mei  2031

(Nota: Perubahan kepada Tarikh Kematangan tidak akan menjejaskan baki tertunggak akaun gadai janji.)

 

S5: Saya mendapati bahawa Tarikh Kematangan saya telah disemak semula. Mengapakah saya tidak menerima surat pemberitahuan daripada pihak Bank pada tahun 2015 bagi memaklumkan kepada saya mengenai perubahan tersebut?

J5:  Tidak ada surat pemberitahuan yang dihantar untuk memaklumkan pelanggan mengenai perubahan Tarikh Kematangan pada tahun 2015. Walaubagaimanapun,  bagi akaun-akaun yang tertakluk kepada semakan ansuran pada bulan Ogos 2015 dan yang seterusnya,  surat-surat pemberitahuan perubahan ansuran telah dihantar kepada pelanggan-pelanggan.

 

S6:  Saya telah menerima Surat Pelanjutan Tarikh Kematangan daripada pihak Bank bertarikh 30 November 2020. Bagaimanakah  saya  boleh memaklumkan kepada pihak Bank mengenai pilihan yang dipilih untuk Tarikh Kematangan?

J6: Untuk akaun Pinjaman/Pembiayaan bagi peminjam/pelanggan bersama atau di bawah nama syarikat, sila bawa borang dan diserahkan kepada cawangan Hong Leong Bank/Hong Leong Islamic Bank yang terdekat. Untuk peminjam/pelanggan individu di bawah satu nama, anda boleh mengikuti langkah-langkah yang dinyatakan seperti di dalam surat kami dan juga melengkapkan borang DalamTalian di laman sesawang yang diberikan. 

 

S7: Saya mempunyai lebih daripada satu akaun pinjaman/pembiayaan di bawah nama saya sendiri. Bolehkah saya menghantar lebih daripada satu borang dalam talian?

J7: Ya,  anda boleh. Setiap akaun telah diberikan TAC unik dalam Surat Pelanjutan Tarikh Kematangan yang disediakan kepada anda. Anda dikehendaki memasukkan semula laman sesawang setiap kali selepas menghantar borang dalam talian. Peringatan untuk memasukkan semula laman sesawang sebelum  anda meneruskan semula dari langkah 1 bagi TAC penghantaran akaun-akaun yang lain.

 

S8: Adakah pelanjutan tarikh kematangan akan menjejaskan rekod CCRIS saya?

J8: Tidak, pelanjutan tarikh kematangan ini tidak akan memberi kesan kepada rekod CCRIS anda.

 

S9: Bolehkah saya memendekkan tempoh pinjaman/pembiayaan semasa atau membawa ke hadapan tarikh kematangan akaun pinjaman/pembiayaan saya?

J9: Ya, anda boleh. Sila hubungi kami untuk bantuan dan memohon semakan jumlah ansuran berdasarkan tarikh kematangan pilihan anda.

Sila ambil perhatian bahawa setelah tarikh kematangan disahkan dan diterima oleh anda, sebarang pelanjutan tempoh pada masa hadapan adalah tertakluk kepada kelulusan Penstrukturan & Penjadualan Semula (R&R) di mana ia akan memberi kesan ke atas rekod CCRIS anda.

 

S10: Saya memerlukan maklumat lanjut untuk akaun pinjaman/pembiayaan saya sebelum saya membuat keputusan pada tarikh matang.

J10:  Anda boleh menghubungi mana-mana cawangan Hong Leong Bank/Hong Leong Islamic Bank atau  menghubungi Pusat Panggilan kami di
03-76268899 atau Pusat Kutipan Pelanggan di 603-79591888.

Dengan sukacitanya, kami ingin berkongsi dengan anda Piagam Perkhidmatan Gadai Janji, di mana kami telah menggariskan komitmen ke arah menyampaikan perkhidmatan pelanggan yang lebih tinggi. Piagam ini memberi penekanan kepada nilai-nilai teras berikut:

 1. Kenali pelanggan anda
 2. Perkhidmatan cekap dan menepati masa
 3. Perkhidmatan telus and berbudi pekerti
 4. Perbankan yang mudah dicapai

 

Sila klik di sini untuk melihat Piagam Perkhidmatan Gadai Janji kami yang baru.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.